Widma do wykładu: „Zaawansowane metody identyfikacji związków organicznych” oraz samodzielnych ćwiczeń z tej dziedziny

23/10/2019

Widma NMR zamieszczone na tej stronie zostały wykonane w Zespole XVI IChO PAN. Wszystkim pracownikom tego zespołu składam serdeczne podziękowanie – bez ich pracy przygotowanie tego wykładu byłoby niemożliwe

Witold Danikiewicz

Widma do wykładu „Zaawansowane metody identyfikacji związków organicznych”
oraz samodzielnych ćwiczeń z tej dziedziny

Skróty stosowane do opisu widm NMR:

¹H – standardowe widmo protonowe
¹³C – standardowe widmo węglowe z pełnym rozprzęganiem
¹³C DEPT – widmo węglowe typu DEPT (135° o ile nie podano innej wartości)
¹³C Gated Decoupling – widmo węglowe z zachowanymi stałymi sprzężenia 1H–13C
COSY – widmo korelacyjne (2D) ¹H–¹H
HSQC lub HETCOR (dla Variana) – widmo korelacyjne (2D) ¹H–¹³C przez 1 wiązanie
HMBC – widmo korelacyjne (2D) ¹H–¹³C przez 2-3 wiązania
NOE – widmo do prostego eksperymentu NOE
NOE ref. – widmo referencyjne NOE (do odjęcia od pozostałych widm NOE)
NOESY – widmo korelacyjne (2D) typu NOE – pokazuje protony oddziałujące na siebie przez przestrzeń

Widma ze spektrometru Bruker 500 MHz

Podana nazwa związku jest najczęściej także jest nazwą folderu z danymi (w niektórych przypadkach ze względów na ograniczenia systemowe nazwa folderu jest nieznacznie zmieniona lub skrócona). Wymienione dalej numery są numerami eksperymentów – nie muszą to być kolejne liczby. Skróty przy numerach określają rodzaj widma w danym folderze. Jeśli po nazwie związku nie podano rozpuszczalnika, oznacza to, że widma były rejestrowane w CDCl₃.

1-heptyn aldehyd krotonowy etylooksiran
wydruki FID-y wydruki FID-y wydruki FID-y
1. ¹H
2. COSY
3. HSQC
4. HMBC
5. DEPT
6. ¹³C
1. ¹H
2. HSQC
3. ¹³C
1. ¹H
2. HSQC
3. ¹³C
o-chloronitrobenzen m-chloronitrobenzen p-chloronitrobenzen
wydruki FID-y wydruki FID-y wydruki FID-y
1. ¹H
2. HSQC
3. ¹³C
1. ¹H
2. HSQC
3. ¹³C
1. ¹H
2. HSQC
3. ¹³C
chinolina chinolina-HMBC 6-nitrochinolina
wydruki FID-y wydruki FID-y wydruki FID-y
1. ¹H
2. ¹H (większe stężenie)
3. COSY
4. HSQC
5. DEPT
6. ¹³C
Uwaga:
zawiera zanieczyszczenia
1. ¹H
2. HMBC
3. ¹³C
Uwaga:
uzupełnienie do zestawu „chinolina”
1. ¹H
2. COSY
3. HSQC
4. DEPT
5. ¹³C
11. ¹H (powtórzone – mniejsze stężenie)
1-nitronaftalen 1-nitronaftalen-HMBC 2,4-dinitro-1-naftol
wydruki FID-y wydruki FID-y wydruki FID-y
1. ¹H
2. ¹H (większe stężenie)
3. COSY
4. HSQC
5. DEPT
6. ¹³C
1. ¹H
2. HMBC
3. ¹³C
Uwaga:
uzupełnienie do zestawu
„1-nitronaftalen”
1. ¹H
2. COSY
3. HSQC
4. ¹³C
5. ¹³C Gated Decoupling
6. HMBC
11. ¹H(powtórzone)
12. ¹³C (powtórzone, znacznie lepsze)
NEt3 NEt4I mentol
wydruki FID-y wydruki FID-y wydruki FID-y
1. ¹H
2. ¹³C
(widma w D₂O)
1. ¹H
2. ¹³C
(widma w D₂O)
1. ¹H
2. COSY
3. HSQC
4. HMBC
5. DEPT
6. ¹³C
11. ¹H (powtórzone)
kamfora katechina-DMSO katechina-metanol
wydruki FID-y wydruki FID-y wydruki FID-y
1. ¹H
2. COSY
3. NOESY
4. HSQC
5. HMBC
6. DEPT
7. ¹³C
1. ¹H
2. COSY
3. HSQC
4. HMBC
5. DEPT
6. ¹³C
7. ¹H (powtórzone – mniejsze stężenie) (widmo w DMSO-d6)
1. ¹H (widmo w CD₃OD)
W251-I* W251-II* DKX130**
wydruki FID-y wydruki FID-y wydruki FID-y
1. ¹H
2. DEPT
3. ¹³C
4. COSY
5. HSQC
6. HMBC
1. ¹H
2. COSY
3. HSQC
4. HMBC
5. DEPT
6. ¹³C
1. ¹H
2. HMBC
3. ¹³C
maleinian dimetylu fumaran dimetylu 1-Br-2,2-dietoksyetan
wydruki FID-y wydruki FID-y wydruki FID-y
1. ¹H
2. ¹³C
3. ¹³C Gated Decoupling
1. ¹H
2. ¹³C
3. ¹³C Gated Decoupling
1. ¹H
pentaoctan α-D-glukozy pentaoctan β-D-glukozy geraniol
wydruki FID-y wydruki FID-y wydruki FID-y
1. ¹H
2. COSY
3. HSQC
4. HMBC
5. DEPT
6. ¹³C
1. ¹H
2. DEPT
3. ¹³C
4. COSY
5. HSQC
6. HMBC
1. ¹H
2. COSY
3. HSQC
4. HMBC
5. DEPT
6. ¹³C
12. – 16. NOE
17. – NOE ref.
nerol nerol-NOE DKB52**
wydruki FID-y wydruki FID-y wydruki FID-y
1. ¹H
2. COSY
3. HSQC
4. HMBC
5. ¹³C
2. – 5. NOE
6. – NOE ref
1. ¹H
2. COSY
3. HSQC
4. HMBC
5. ¹³C
12. – 16. NOE
17. – NOE ref.
α-pinen borneol i izoborneol
wydruki FID-y wydruki FID-y
1. ¹H
2. COSY
3. NOESY
4. HSQC
5. HMBC
6. DEPT
7. ¹³C
1. ¹H
2. COSY
3. NOESY
4. HMBC
5. HSQC
6. DEPT
7. ¹³C
o-fluoronitrobenzen m-fluoronitrobenzen p-fluoronitrobenzen
wydruki FID-y wydruki FID-y wydruki FID-y
1. ¹H
2. HSQC
3. ¹³C
1. ¹H
2. HSQC
3. ¹³C
1. ¹H
2. HSQC
3. ¹³C
WDP1*** WDP2*** W391***
wydruki FID-y wydruki FID-y wydruki FID-y
1. ¹H
2. COSY
3. HSQC
4. HMBC
5. DEPT
6. ¹³C
7. ³¹P
1. ¹H
2. COSY
3. HSQC
4. HMBC
5. DEPT
6. ¹³C
7. ³¹P
1. ¹H
2. COSY
3. HSQC
4. HMBC
5. DEPT
6. ¹³C
13. ³¹P
Me4NI Pr4NBr Bu4NI
wydruki FID-y wydruki FID-y wydruki FID-y
2. ¹³C
12. ¹H
(widma w D₂O)
1. ¹H
2. HSQC
3.¹³C
(widma w D₂O)
1. ¹H
2. ¹³C
3. HSQC
(widma w D₂O)
1-MOM-6-NO2-indol 1-pMeOBn-6-NO2-indol 1-MOM-6-NO2-7-
tBuSO2CH2-indol
wydruki FID-y wydruki FID-y wydruki FID-y
1. ¹H
2. DEPT
3. ¹³C
4. HSQC
5. HMBC
1. ¹H
2. DEPT
3. ¹³C
4. HSQC
5. HMBC
1. ¹H w DMSO t. pok.
2. ¹H w DMSO 77 ºC
11. ¹H w CDCl₃
12. HSQC w CDCl₃
13. HMBC w CDCl₃
14. ¹³C w CDCl₃
1-pMeOBn-6-NO2-7-tBuSO2CH2-indol w CDCl3 1-pMeOBn-6-NO2-7-tBuSO2CH2-indol w DMSO wodorosiarczan clopidogrelu w D2O
wydruki FID-y wydruki FID-y wydruki FID-y
1. ¹H
11. ¹H (powt.)
12. HSQC
13. HMBC
14. ¹³C
1. ¹Hw t. pok.
2. ¹H w 77 ºC
11. ¹Hw t. pok. (powt.)
12. ¹³C
13. HSQC
14. HMBC
1. ¹H
2. DEPT
3. ¹³C
4. COSY
5. HSQC
6. HMBC
wodorosiarczan clopidogrelu w DMSO klawam RRR*** klawam RSR***
wydruki FID-y wydruki FID-y wydruki FID-y
1. ¹H w t. pok.
11. ¹H w 100 ºC
12. ¹³C w 100 ºC
13. COSY w 100 ºC
14. HSQC w 100 ºC
15. HMBC w 100 ºC
1. ¹H
11. ¹H (powt.)
12. – 14. NOE
15. NOE ref.
1. ¹H
klawam RSS*** klawam SRR*** klawam SRS***
wydruki FID-y wydruki FID-y wydruki FID-y
1. ¹H
2. – 5. NOE
6. NOE ref.
1. ¹H 1. ¹H
2. ¹³C
11. ¹H (powt.)
12. – 16. NOE
17. NOE ref.
faropenem*** Grela-nitrowy*** Grela-chinolinowy***
wydruki FID-y wydruki FID-y wydruki FID-y
1. ¹H
2. COSY
3. HSQC
4. HMBC
5. ¹³C
(widma w DMSO-d6)
1. ¹H
2. ¹³C
1. ¹H
2. DEPT
3. ¹³C
(widma w CD₂Cl₂)
porfiryna MG318*** brucyna paclitaxel (Taxol)
wydruki FID-y wydruki FID-y wydruki FID-y
1. ¹H
2. ¹³C
1. ¹H
2. COSY
3. NOESY
4. HSQC
5. HMBC
6. ¹³C
7. DEPT 45º
8. DEPT 90º
9. DEPT 135º
1. ¹H
2. COSY
3. HSQC
4. HMBC
5. DEPT
6. ¹³C
(widma w DMSO-d6)
* Informacja na temat tych związków znajduje się w materiałach do Wykładu 9-10
** Informacja na temat tych związków znajduje się w materiałach do Wykładu 11-12
*** Informacja na temat tych związków znajduje się w materiałach do Wykładu 13-14

Widma ze spektrometru Varian 400 MHz

Podana nazwa jest nazwą związku. Wymienione dalej nazwy są nazwami folderów poszczególnych eksperymentów. Skróty określają rodzaj widma w danym folderze. Jeśli po nazwie związku nie podano rozpuszczalnika, oznacza to, że widma były rejestrowane w CDCl₃.

akrylan metylu octan winylu gliceryna
wydruki FID-y wydruki FID-y wydruki FID-y
meakr.fid – ¹H
meakrc.fid – ¹³C
meakrd.fid – DEPT
vac.fid – ¹H
vacc.fid – ¹³C
vacd.fid – DEPT
gliceryna.fid – ¹H w DMSO
glicerynad2o.fid – ¹H w D₂O
Z-1,4-dichlorobut-2-en E-1,4-dichlorobut-2-en Z-heks-2-en
wydruki FID-y wydruki FID-y wydruki FID-y
Z-dcb.fid – ¹H
Z-dcbc.fid – ¹³C
Gated Decoupling
E-dcb.fid – ¹H
E-dcbc.fid – ¹³C
Gated Decoupling
Z-2hex.fid – ¹H
Z-2hexc.fid – ¹³C
Z-2hexd.fid – DEPT
E-heks-2-en chlorowodorek estru metylowego fenyloalaniny glicylo-tyrozyna
wydruki FID-y wydruki FID-y wydruki FID-y
E-2hex.fid – ¹H
E-2hexc.fid – ¹³C
E-2hexd.fid – DEPT
phemehcl.fid – ¹H w DMSO
phemehcld2o.fid – ¹H w D₂O
glytyr.fid – ¹H w DMSO
aspartam pentaoctany α- i β-galaktozy (mieszanina)
wydruki FID-y wydruki FID-y
aspartam.fid – ¹H w DMSO
aspartamd2o.fid – ¹H w D₂O
galac5.fid – ¹H w CDCl₃
galac5h.fid – ¹H w C6D6
cyklobenzaprina chlorowodorek cyklobenzapriny N-tlenek cyklobenzapriny
wydruki FID-y wydruki FID-y wydruki FID-y
cbp.fid – ¹H
cbpc.fid – ¹³C
cbpd.fid – DEPT
cbphc.fid – HETCOR
(widma w DMSO-d6)
cbpcl.fid – ¹H
cbpclc.fid – ¹³C
cbpcld.fid – DEPT
cbpclhc.fid – HETCOR
(widma w DMSO-d6)
cbpo.fid – ¹H
cbpoc.fid – ¹³C
cbpod.fid – DEPT
cbpoh.fid – ¹H – duże stęż.
cbpohc.fid – HETCOR
(widma w DMSO-d6)

Widma ze spektrometru Varian 600 MHz

Podana nazwa jest nazwą związku. Wymienione dalej nazwy są nazwami folderów poszczególnych eksperymentów. Skróty określają rodzaj widma w danym folderze. Jeśli po nazwie związku nie podano rozpuszczalnika, oznacza to, że widma były rejestrowane w CDCl₃.

wydruki FID-y wydruki FID-y wydruki FID-y

Zadania

Widma do poniższych zadań znajdują się w tabelach powyżej lub odsyłacze do widm są podane w treści zadania.

Zadania do wykładu 9-10

Zadanie 1.
Przeprowadzić pełną interpretację widm ¹H i ¹³C NMR aldehydu krotonowego (przypisania sygnałów, wyznaczenie przesunięć chemicznych i stałych sprzężenia).

Zadanie 2. (Wydruki widm do Zadania 2)
Na podstawie zestawu widm MS, IR i NMR zidentyfikować związek N1 i dokonać pełnej interpretacji widm
¹H i ¹³C NMR (przypisania sygnałów, wyznaczenie przesunięć chemicznych i stałych sprzężenia).

Zadanie 3.
Przeprowadzić pełną interpretację widm ¹H i ¹³C NMR (przypisania sygnałów, wyznaczenie przesunięć chemicznych i stałych sprzężenia) chinoliny i 6-nitrochinoliny.

Zadanie 4. (Wydruki widm do Zadania 4: NCh-N1 i NCh-N2)
Na podstawie zestawu widm NMR ustalić położenie grupy nitrowej w nitrochinolinach NCh-N1 i NCh-N2 oraz dokonać pełnej interpretacji widm ¹H i ¹³C NMR (przypisania sygnałów, wyznaczenie przesunięć chemicznych i stałych sprzężenia).

Zadanie 5. (Wydruki widm do Zadania 5: K1, K2 i K3)
Ustalić budowę trzech izomerycznych kwasów chloronitrobenzoesowych K1 – K3 na podstawie ich widm ¹H, ¹³C, HSQC i HMBC.

Zadania do wykładu 11-12

Zadanie 1.
Przeprowadzić interpretację widm ¹H NMR aspartamu (popularny zamiennik cukru) w DMSO-d6 i D₂O. W szczególności przypisać dwa dające się wyodrębić w widmach układy ABX odpowiednim grupom protonów w cząsteczce.

Zadanie 2.
Przeprowadzić możliwie pełną interpretację widm ¹H i ¹³C NMR pentaoctanów α- i β-D-glukozy. Zadanie minimum: wyznaczyć wartości stałych sprzężenia między atomami wodoru w pierścieniu.

Zadanie 3.
Na podstawie widm ¹H NMR mieszaniny pentaoctanów α- i β-D-galaktozy, zarejestrowanych w CDCl₃ i w C6D6, ustalić zawartości obu anomerów w tej mieszaninie.
Przeanalizować podobieństwa i różnice pomiędzy widmami w tych rozpuszczalnikach. Który z nich jest lepszy w przypadku tej próbki?

Zadanie 4.
Przeprowadzić możliwie pełną interpretację widm NMR kamfory (przypisania sygnałów, wyznaczenie przesunięć chemicznych i stałych sprzężenia tam, gdzie to możliwe).

Zadanie 5.
Przeprowadzić możliwie pełną interpretację widm NMR α-pinenu (przypisania sygnałów, wyznaczenie przesunięć chemicznych i stałych sprzężenia tam, gdzie to możliwe).

Zadanie 6.
W wyniku redukcji kamfory mogą powstać dwa alkohole: borneol i izoborneol. Na podstawie kompletu widm NMR zaproponować konfigurację grupy OH w badanym związku (jego widma są zatytułowane ‘borneol’, ale nie należy się tym sugerować) lub wykazać, że na podstawie tych widm jednoznaczne określenie konfiguracji nie jest możliwe.

Zadanie 7.
1. Przeprowadzić interpretację widm ¹H, ¹³C i HMBC kwasu 5-okso-cykloheks-3-enokarboksylowego (nazwa widm w tabeli powyżej: DKX130). Wzór kwasu podany jest w materiałach do Wykładu 11-12.
2. Wykorzystując modelowanie molekularne (np. programem PCModel) zaproponować najtrwalszą konformację cząsteczki tego związku.
3. Wykazać, że obliczona konformacja jest zgodna z danymi doświadczalnymi (przez porównanie zmierzonych i obliczonych stałych sprzężenia 3JH-H)).

Zadania do wykładu 13-14

Zadanie 1. (Wydruki widm do Zadania 1: KFNB1 i KFNB2)
Przeprowadzić analizę widm NMR dwóch izomerycznych kwasów fluoronitrobenzoesowych KFNB1 i KFNB2 i ustalić na tej podstawie ich budowę.

Zadanie 2. ( Wydruki widm do Zadania 2: KdiFNB)
1. Wykorzystując wiedzę zdobytą podczas rozwiązywania Zadania 1 ustalić budowę cząsteczki kwasu difluoronitrobenzoesowego (symbol: KdiFNB) na podstawie jego widm NMR.
2. Przypisać sygnały w widmie 19F odpowiednim atomom fluoru w cząsteczce (wskazówka: wykorzystać linie satelitarne 13C w widmie fluorowym).
3. Wyznaczyć stałą sprzężenia fluor – fluor.
Wskazówka: warto zacząć od widma fluorowego. Typowe stałe sprzężenia F-F w pierścieniu benzenowym wynoszą: orto – 18-35 Hz, meta – 0-15 Hz, para – 4-16 Hz. Stałe sprzężenia H-F podano na wykładzie 13-14.

Zadanie 3.
1. Przeprowadzić możliwie pełną interpretację widm 1H,13C, DEPT, HSQC i HMBC P-tlenku 1-fenylo-2,3-dihydrofosfol-3-olu (wzór jest podany w materiałach do wykładu 13-14; nazwa widm w tabeli powyżej: WDP2).
2. Wyznaczyć, tam gdzie to możliwe, stałe sprzężenia H-P i C-P.
3. Określić, jaki wpływ wywiera podstawnik P(O)R1R2 na przesunięcia chemiczne atomów węgla wiązania podwójnego C=C.
Uwaga: badano pojedynczy izomer (cis lub trans), ale nie wiadomo który.

Zadanie 4.
Przeprowadzić analizę widm 1H i 13C NMR jodku tetra-n-butyloamoniowego w wodzie.
Stwierdzić, czy widma te stosują się do reguł ustalonych na podstawie analizy widm soli o krótszych łańcuchach węglowych.

Zadanie 5.
Przeprowadzić interpretację widm NMR opisanych w wykładzie 13-14 pochodnych indoli:

  • 1-metoksymetylo-6-nitroindol
  • 1-p-metoksybenzylo-6-nitroindol
  • 1-metoksymetylo-6-nitro-7-(t-butylosulfonylometylo)-indol
  • 1-p-metoksybenzylo-6-nitro-7-(t-butylosulfonylometylo)-indol

Zadanie 6.
1. Przeprowadzić interpretację widm NMR wodorosiarczanu clopidogrelu w D2O w temperaturze pokojowej i w DMSO-d6 w temperaturze 100 ºC. Porównać uzyskane wyniki.
2. Ocenić na podstawie przeprowadzonej interpretacji na ile pomocne są widma 2D podczas analizy widm substancji dających szerokie i bardzo szerokie sygnały (zwłaszcza w widmach protonowych).

Zadanie 7.
W wyniku syntezy antybiotyku β-laktamowego – faropenemu – otrzymano jeden z dwóch możliwych izomerów różniących się konfiguracją na atomie węgla 6. Ustalić na podstawie analizy widm NMR, czy otrzymano produkt cis czy trans. Uwaga: (wzór faropenemu jest podany w materiałach do wykładu 13-14.

Zadanie 8.
Dokończyć interpretację widm 1H i 13C NMR przedstawionego na wykładzie 13-14 tzw. nitrowego katalizatora metatezy (nazwa widm w tabeli powyżej: Grela-nitrowy).

Zadanie 9.
Przeprowadzić interpretację widm 1H i 13C NMR tzw. chinolinowego katalizatora metatezy (nazwa widm w tabeli powyżej: Grela-chinolinowy).
Zwrócić uwagę na wspólne cechy widm NMR katalizatorów tego typu.

Zadanie 10.
Przeprowadzić interpretację widm NMR brucyny.

Zadanie 11.
Przeprowadzić interpretację widm NMR paclitaxelu (Taxolu).

No Comments

Skip to content