Doktoraty i habilitacje

31/05/2017
Doktoraty

2019

 1. Chaciak Bartosz „Makrocykliczne receptory zawierające sacharozę i mannitol: synteza i właściwości kompleksujące”
 2. Promotor: prof. Sławomir Jarosz

 3. Charyton Marek „Kumaryny o π-rozszerzonym chromoforze – synteza i właściwości fotofizyczne”
 4. Promotor: prof. dr hab. Daniel Gryko

 5. Domański Sylwester „Katalizowane palladem tandemowe addycje jodków perfluoroalkilowych do acetylenów z następczym sprzęganiem ze związkami boroorganicznymi”
 6. Promotor: dr hab. Wojciech Chaładaj

 7. Jędrzejewska Hanna „Synteza dynamicznych peptydowo-rezorcynarenowych kapsuł oraz badanie ich właściwości”
 8. Promotor: prof. Agnieszka Szumna

 9. Kuczyńska Kinga „Triterpenoidy lupanowe w syntezie związków biologicznie czynnych”
 10. Promotor: dr. hab. Zbigniew Pakulski

 11. Kusy Rafał „Nowe układy katalityczne do selektywnej semihydrogenacji wiązania potrójnego C−C”
 12. Promotor: prof. Karol Grela

 13. Łęczycka-Wilk Katarzyna „Synteza mocznikowych i tiomocznikowych pochodnych sacharozy oraz badanie ich zdolności do kompleksowania anionów”
 14. Promotor: prof. Sławomir Jarosz

 15. Nowacki Michał „Reakcje analogów karboanionów benzylowych z nitroarenami ukierunkowane na syntezę skondensowanych układów heterocyklicznych”
 16. Promotor: prof. Krzysztof Wojciechowski

 17. Paprocki Daniel „Badanie wpływu układów micelarnych oraz wybranych enzymów na przebieg reakcji Passeriniego”
 18. Promotor: prof. Ryszard Ostaszewski

 19. Sadowski Bartłomiej „Synteza i właściwości fotofizyczne dipirolonaftyrydynodionów”
 20. Promotor: prof. Daniel Gryko

 21. Szymkuć Sara „Teaching the computer reactivity rules and strategies of automated retrosynthetic planning”
 22. Promotor: prof. Bartosz Grzybowski

 23. Wasiłek Sylwia „Wykorzystanie platform mocznikowych w syntezie receptorów – ich badania strukturalne i zdolności do kompleksowania anionów”
 24. Promotor: prof. Janusz Jurczak

 25. Wierzba Aleksandra „Selektywna funkcjonalizacja witaminy B12 w pozycji mezo i w obrębie pętli nukleotydowej”Promotor: prof. Dorota Gryko2016

 1. Błaziak Kacper„Badania mechanizmów reakcji odczynników nukleofilowych z nitroarenami z wykorzystaniem technik spektrometrii mas oraz metod obliczeniowych”
 2. Promotor: prof. Witold Danikiewicz

 3. Butkiewicz Aleksandra„Konformacja a właściwości chiraloptyczne cisoidowych enonów”
 4. Promotor: prof. Jadwiga Frelek

 5. Brodzka Anna„Badania nad opracowaniem chemoenzymatycznej syntezy enancjometycznie czystych kwasów 3-arylo-4-pentenowych”
 6. Promotor: prof. Ryszard Ostaszewski

 7. Czaban-Jóźwiak Justyna„Applications of olefin metathesis in industrial context. Immobilisation, multi-batch processes, recycling”
 8. Promotor: prof. Karol Grela

 9. Duszewski Piotr„Nowa, ogólna metoda syntezy lariatowych związków makrocyklicznych – potencjalnych receptorów anionów”
 10. Promotor: prof. Janusz Jurczak

 11. Gajda Norbert„Synteza związków zawierających dwie jednostki sacharozowe”
 12. Promotor: prof. Sławomir Jarosz

 13. Giedyk Maciej„Synteza nowych pochodnych witaminy B12 i ich właściwości katalityczne”
 14. Promotor: prof. Dorota Gryko

 15. Jawiczuk Magdalena„Karboksylany dimolibdenu jako chromofory pomocnicze w badaniach strukturalnych transparentnych w zakresie UV-vis związków organicznych”
 16. Promotor: Jadwiga Frelek

 17. Kowalski Michał„Synteza modyfikowanych receptorów na kationy na bazie penta-O-benzylosacharozy”
 18. Promotor: prof. Sławomir Jarosz

 19. Malik Michał„Reakcja addycji bromku allilomagnezu do bromonitryli jako kluczowy etap w syntezie iminocukrów”
 20. Promotor: prof. Sławomir Jarosz

 21. Maziarz Elżbieta„Przegrupowania eterów winylowych i acetali ketenów katalizowane kwasami Lewisa”
 22. Promotor: prof. Bartłomiej Furman

 23. Naumczuk Beata„Synteza i badanie właściwości chemicznych i biologicznych potencjalnych inhibitorów topoizomerazy I oddziaływujących z oligomerami DNA”
 24. Promotor: prof. Lech Kozerski

 25. Pikus Grzegorz„Statyczna chemia kombinatoryjna jako metoda syntezy makrocyklicznych receptorów kationów i anionów”
 26. Promotor: prof. Janusz Jurczak

 27. Purc Anna„Nowe pochodne diketopirolopiroli – synteza i właściwości fizykochemiczne”
 28. Promotor: prof. Daniel T. Gryko

 29. Rogozińska-Szymczak Maria„Asymetryczna reakcja Michaela w/na wodzie katalizowana chiralnymi aminami”
 30. Promotor: prof. Jacek Młynarski

 31. Troć Anna„Badanie struktury wybranych grup związków organicznych i ich kompleksów z wykorzystaniem techniki pomiaru mobilności jonów sprzężonej ze spektrometrią mas”
 32. Promotor: prof. Witold Danikiewicz

 33. Wierzbicki Michał„Synteza nowych chiralnych kawitandów i kontenerów molekularnych sterowana asocjacją i rozpoznaniem oraz badanie ich struktury”
 34. Promotor: dr hab. Agnieszka Szumna

 35. Wiśniewska Catalina„Zastosowanie hydrolaz do reakcji transestryfikacji w rozpuszczalnikach organicznych”
 36. Promotor: prof. Ryszard Ostaszewski

 37. Żądło Anna„Biokatalityczne metody syntezy wybranych alkoholi drugorzędowych”
 38. Promotor: prof. Ryszard Ostaszewski2014

 1. Urszula Karcz „Reakcje cykloaddycji chromenów i C-winylo­heteroksylilenów z wybranymi dienofilami” (27.01.2014)Promotor: prof. Krzysztof Wojciechowski
 2. Mateusz Woźny „Tetraazamakrocykliczne kompleksy niklu i miedzi, jako elektroaktywne elementy rotaksanów i rotaksanowych przełączników molekularnych” (27.01.2014)Promotor: prof. Bohdan Korybut-Daszkiewicz
 3. Adam Mames „Asymetryczna reakcja Kinugasy jako atrakcyjna metoda syntezy karbapenamów” (03.02.2014)Promotor: prof. Marek Chmielewski
 4. Iwona Mames „Azamakrocykliczne kompleksy metali przejściowych, jako komponenty redoks-aktywnych receptorów molekularnych” (03.02.2014)Promotor: prof. Bohdan Korybut-Daszkiewicz
 5. Sylwester Kurcoń „Selektywne modyfikacje pochodnych kwasu kobyrynowego – nowe regulatory cyklazy guanylowej” (18.06.2014)Promotor: dr hab. Dorota Gryko
 6. Anita Janiga „Pochodne 1,4-dihydropirolo[3,2-b]pirolu o wysokim przekroju czynnym na absorpcję dwufotonową” (02.10.2014)Promotor: prof. Daniel T. Gryko
 7. Marek Grzybowski „Synteza analogów diketopirolopiroli o wysokim przekroju czynnym na absorpcję dwufotonową” (30.10.2014)Promotor: prof. Daniel T. Gryko
 8. Jarosław Granda „Funkcjonalizowane monosacharydami receptory w rozpoznaniu chiralnym anionów” (07.11.2014)Promotor: prof. Janusz Jurczak


2013

 1. Paweł Chochrek „Stereoselektywne transformacje w układzie hydrindanu. Synteza bloków budulcowych witaminy D” (11.02.2013)Promotor: prof. Jerzy Wicha
 2. Rafał Gawin „Karbenowe kompleksy rutenu zawierające zmodyfikowane ligandy anionowe jako katalizatory reakcji metatezy” (15.02.2013)Promotor: prof. Karol Grela
 3. Cezary Samojłowicz „Trudne przypadki metatezy olefin: poszukiwanie optymalnych warunków prowadzenia reakcji” (15.02.2013)Promotor: prof. Karol Grela
 4. Marcin Śnieżek „Nowa metoda syntezy Ezetymibu – selektywnego inhibitora wchłaniania cholesterolu” (11.02.2013)Promotor: prof. Marek Chmielewski
 5. Maciej Cieplak „Synteza długołańcuchowych związków polihydroksylowych poprzez selektywne połączenie cukrów prostych” (22.04.2013)Promotor: prof. Sławomir Jarosz
 6. Joanna Lipner „Zastosowanie hydroksy- i dihydroksyacetonu w syntezie asymetrycznej: poszukiwanie nowych katalizatorów” (22.04.2013)Promotor: prof. Jacek Młynarski
 7. Mykhaylo Potopnyk „Makrocykliczne azotowe receptory zawierające jednostkę sacharozy: synteza i właściwości kompleksujące” (11.06.2013)Promotor: prof. Sławomir Jarosz
 8. Beata Słomińska „Badania porównawcze różnych technik jonizacji w analizie wybranych grup związków metaloorganicznych i koordynacyjnych za pomocą spektrometrii mas” (20.06.2013)Promotor: prof. Witold Danikiewicz
 9. Jan Klajn „Synteza i właściwości fluorescencyjne nowych pochodnych indolizyny” (28.06.2013)Promotor: prof. Daniel T. Gryko
 10. Agnieszka Nowak-Król „Synteza ciekłych porfiryn i koroli o wysokim przekroju czynnym na absorpcję dwufotonową” (28.06.2013)Promotor: prof. Daniel T. Gryko
 11. Dariusz Krajewski „Badania reakcji heteroanalogów γ-halokarboanionów” (25.10.2013)Promotor: prof. Mieczysław Mąkosza
 12. Marta Magdycz „Synteza enancjomerycznie czystych polihydroksylowych związków o strukturze bicyklo[4.3.0]nonanu z D-glukozy” (28.10.2013)Promotor: prof. Sławomir Jarosz
 13. Marta Sowińska „Synteza, struktura i badania biologiczne związków dendrymerycznych zawierających aminokwasy” (28.10.2013)Promotor: prof. Zofia Lipkowska
 14. Kajetan Dąbrowa „Synteza, struktura i właściwości kompleksujące nowych receptorów anionów” (06.11.2013)Promotor: prof. Janusz Jurczak
 15. Filip Ulatowski „Nowe metody badania rozpoznania chiralnego anionów” (06.11.2013)Promotor: prof. Janusz Jurczak
 16. Anna Osuch-Kwiatkowska „Synteza i właściwości pochodnych cukrów wyższych zawierających więcej niż 10 atomów węgla” (06.12.2013)Promotor: prof. Sławomir Jarosz
 17. Mikołaj Chromiński „Synteza połączeń witaminy B12 z protporfiryną IX, potencjalnych aktywatorów cyklazy guanylowej” (19.12.2013)Promotor: dr hab. Dorota Gryko
 18. Sabina Pisarek „Nowe pochodne i analogi protoporfiryny IX” (19.12.2013)Promotor: dr hab. Dorota Gryko


2012

 1. Anna Błońska „Otrzymywanie i właściwości biologicznie karbocyklicznych mimetyków cukrów prostych pochodnych D-mannozy” (20.01.2012)Promotor: prof. Sławomir Jarosz
 2. Roman Voloshchuk „Dyads and triads bearing corrole as models for energy- and electron– transfer studies” (20.01.2012)Promotor: prof. Daniel Gryko
 3. Rafał Głaszczka „Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego adduktów rodu z wielofunkcyjnymi ligandami organicznymi” (10.02.2012)Promotor: dr hab. Jarosław Jaźwiński, prof. nadzw.
 4. Jan Lewtak „The synthesis of Π-expanded meso-substituted porphyrins and corroles” (27.04.2012)Promotor: prof. Daniel Gryko
 5. Rafał Ćwiek „Synteza chiralnych diamin i ich zastosowanie w asymetrycznej katalizie” (23.10.2012)Promotor: dr hab. Zbigniew Kałuża, prof. nadzw.
 6. Paweł Świder „Porównanie efektywności różnych technik jonizacji w badaniach struktury i reakcji porfirynoidów za pomocą spektrometrii mas” (23.10.2012)Promotor: prof. Witold Danikiewicz


2011

 1. Marcin Tomasz Nowogródzki „Synteza karbocyklicznych mimetyków cukrów prostych” (21.01.2011)Promotor: Prof. Sławomir Jarosz
 2. Bartosz Krzysztof Zambroń „Reakcja alkilowania nukleofilowych arenów 4-acyloksy-azetydynonami” (15.02.2011)Promotor: Prof. Marek Chmielewski
 3. Jakub Majer „Asymetryczna reakcja Friedla-Craftsa pięcioczłonowych związków heteroaromatycznych z glioksalanami” (15.02.2011)Promotor: Prof. Janusz Jurczak
 4. Magdalena Iwona Woźnica „Badania strukturalne analogów antybiotyków -laktamowych metodą dichroizmu kołowego” (28.03.2011)Promotor: Prof. Jadwiga Frelek
 5. Anna Szadkowska „Alkilidenowe kompleksy rutenu zawierające O-, N- i S-chelatujące ligandy: otrzymywanie i zastosowanie w reakcji metatezy olefin” (24.05.2011)Promotor: Prof. Karol Grela
 6. Karolina Hyz „Spektroskopia NMR inhibitorów pochodzenia naturalnego topoizomerazy I i II” (17.06.2011)Promotor: Prof. Lech Kozerski
 7. Olena Vakuliuk „The synthesis of pyrrole derivatives via direct arylation” (17.06.2011)Promotor: Prof. Daniel Gryko
 8. Wojciech Wiktor Lasek „Mechanism of phase-transfer catalysis in two-phase systems with strongly alkine aqueous phase” (21.10.2011)Promotor: Prof. Mieczysław Mąkosza
 9. Joanna Piechowska „Pochodne chinoliny jako modele wewnątrzcząsteczkowego
  przeniesienia protonu w stanie wzbudzonym” (24.10.2011)Promotor: Prof. Daniel Gryko
 10. Agnieszka Sylwia Sadlej „Zastosowanie spektroskopii MRJ do badania związków kompleksowych dimerycznych soli rodu(II) z ligandami azotowymi” (24.10.2011)Promotor: Dr hab. Jarosław Jaźwiński
 11. Waldemar Ryszard Kurek „Wydzielenie i zastosowanie hydrolaz z grzybów nitkowatych w syntezie związków o znaczeniu terapeutycznym” (21.10.2011)Promotor: Prof. Ryszard Ostaszewski
 12. Sławomir Mięsowicz „Badanie enancjoselektywności wybranych reakcji z udziałem chiralnych trójkleszczowych kompleksów zasad Schiffa jako katalizatorów” (16.12.2011)Promotor: Prof. Janusz Jurczak
 13. Michał Karchier „Synteza 16,20-cyklo-analogu witaminy D. Transformacja tiokarbaminianów alkoholi i 2,3-epoksyalkoholi” (16.12.2011)Promotor: Prof. Jerzy Wicha


2010

 1. Beata Wileńska „Badanie reakcji karboanionów ze związkami karbonylowymi i akceptorami Michaela w fazie gazowej” (25.06.2010)
  Promotor: prof. Witold Danikiewicz
 2. Anna Kozioł „Enantioselective synthesis of oxacephams from 4-vinyloxy-azetidin-2-one” (25.06.2010)
  Promotor: prof. Marek Chmielewski
 3. Anna Gaweł „Fosfonowe i fosfonowe pochodne sacharozy. Synteza i właściwości” (25.06.2010)
  Promotor: prof. Sławomir Jarosz
 4. Grzegorz Lipner „Zastosowanie 2,3-dihydro-4-pirydonów jako bloków budulcowych w stereokntrolowanej syntezie indolizydyn i chinolizydyn” (29.01.2010)
  Promotor: doc.dr hab. Bartłomiej Furman
 5. Daniel Sulikowski „Synteza aminokwasów zawierających podstawnik nitroarylowy” (05.01.2010)
  Promotor: prof. Mieczysław Mąkosza
 6. Maciej Stodulski „Synteza nowych O,N-donorowych ligandów o symetrii C i ich zastosowanie w asymetrycznej reakcji aldolowej” (05.01.2010)
  Promotor: doc. dr hab. Jacek Młynarski


2009

 1. Grzegorz Dołęga „Stereoselektywna synteza β-aminoalkoholi pochodnych piroloizochinoliny oraz ich zastosowanie w enancjoselektywnej katalizie” (18.01.2009)
  Promotor: doc.dr hab. Zbigniew Kałuża
 2. Anna Wojtasiewicz „Badanie reakcji γ-halokarboanionów i ich analogów” (24.03.2009)
  Promotor: prof. Mieczysław Mąkosza
 3. Tomasz Ratajczyk „Obraz dynamiki n-krotnych rotatorów molekularnych w widmach NMR: od zasady Pauliego do granicy klasycznej” (10.02.2009)
  Promotor: prof. Sławomir Szymański
 4. Magdalena Maja Zimnicka „Badanie właściwości i reakcji anionowych d’-adduktów nitrozwiązków aromatycznych w fazie gazowej” (10.02.2009)
  Promotor: prof. Witold Danikiewicz
 5. Bartosz Marcin Lewandowski „Synteza i właściwości makrocyklicznych receptorów zawierających rdzeń sacharozy” (13.01.2009)
  Promotor: prof. Sławomir Jarosz


2008

 1. Wojciech Chaładaj „Modyfikacja chiralnych salenowych kompleksów chromowych i ich zastosowanie w asymetrycznej katalizie” (12.12.2008)
  Promotor: prof. Janusz Jurczak
 2. Sebastian Stecko „Reakcje 1,3-dipolarnej cykloaddycji z udziałem cyklicznych nitronów i nienasyconych laktonów. Stereochemia reakcji i przemiany adduktów” (23.10.2008)
  Promotor: prof. Marek Chmielewski
 3. Adam Sobczuk „Synteza i badania właściwości lariatowych diazakoronandów – chromogenicznych receptorów nitroarenów” (23.10.2008)
  Promotor: prof. Janusz Jurczak
 4. Michał Bieniek „Substituted Hoveydai Grubbs catalysts – activity control and applications in olefin metathesis” (13.10.2008)
  Promotor: prof. Karol Grela
 5. Piotr Polcyn „Synteza, struktura i własności biologiczne nowych peptydowych dendrymerów zawierających nienaturalne aminokwasy” (23.09.2008)
  Promotor: prof. Zofia Lipkowska
 6. Wioletta Kośnik „Enancjoselektywne utlenianie elektrofilowych olefin działaniem wodoronadtlenków glikozylowych” (27.06.2008)
  Promotor: prof. Marek Chmielewski
 7. Michał Gałęzowski „Nowe metody syntezy hydroporfiryn” (13.05.2008)
  Promotor: prof. Daniel Gryko
 8. Marcin Pawlak „Synteza, struktura i właściwości kompleksujące lariatowych makrocyklicznych receptorów anionów” (22.02.2008)
  Promotor: prof. Janusz Jurczak
 9. Mariusz Tasior „Mezo-podstawione korole jako modele do badań transferów energii i elektronów” (23.01.2008)
  Promotor: doc. dr hab. Daniel Gryko
 10. Anna Tarnowska „Badanie struktury przestrzennej i agregacji insuliny metodą NMR” (17.01.2008)
  Promotor: prof. Lech Kozerski
 11. Jarosław Kowalski „Synteza i właściwości fizykochemiczne wielocentrowych receptorów molekularnych” (10.01.2008)
  Promotor: doc.dr hab. Bohdan Korybut-Daszkiewicz
 12. Patrycja Kowalska „Zastosowanie dichroizmu kołowego w badaniach strukturalnych karba- i oksapochodnych bicyklicznych układów β-laktamowych” (10.01.2008)
  Promotor: prof. Jadwiga Frelek


2007

 1. Agnieszka Gajewska „Synteza układów polihydroksylowych o długich łańcuchach” (20.12.2007)
  Promotor: prof. Sławomir Jarosz
 2. Sylwia Błażej „Badanie względnej aktywności nitroarenów w reakcji nukleofilowego podstawienia wodoru”(20.12.2007)
  Promotor: prof. Mieczysław Makosza
 3. Magdalena Dziedzic „Wewnątrzcząsteczkowa reakcja Prinsa – stereoselektywna metoda syntezy piranów i oksepanów”(10.12.2007)
  Promotor: doc. dr hab. Bartłomiej Furman
 4. Marta Bugaj „Wpływ struktury przestrzennej na stałe sprzężenia węgiel-węgiel w podstawionych α, β-nienasyconych układach karbonylowych” (15.11.2007)
  Promotor: prof. Krystyna Kamieńska-Trela
 5. Dominik Sebastian Koszelewski „Zastosowanie natywnych i immobilizowanych enzymów w syntezie prekursorów peptydomimetyków” (18.10.2007)
  Promotor: doc. dr hab. Ryszard Ostaszewski
 6. Helena Aleksandra Modrzejewska „Synteza i reakcje 2,2-ditlenków 2,1-benzizotiazolin podstawionych w pozycji 3 heteroatomami” (27.04.2007)
  Promotor: prof. Krzysztof Wojciechowski
 7. Michał Michalak „Synteza totalna terpenów. Zastosowanie reakcji metatezy do otrzymywania pochodnych cyklooktacyklopentanu” (05.06.2007)
  Promotor: prof. Jerzy Wicha
 8. Volodymyr Sashuk „Badanie metatezy związków zawierających wiązanie potrójne C-C: nowe katalizatory i zastosowanie w syntezie organicznej” (20.02.2007)
  Promotor: doc. dr hab. Karol Grela
 9. Jolanta Ignatowska „Addycje fluorohalogenoalkanów do związków nienasyconych inicjowane ditioninem sodowym i przemiany adduktów” (19.02.2007)
  Promotor: prof. Wojciech Dmowski


2006

 1. Konrad Paśniczek „Reakcje 1,3-dipolarnej cykloaddycji nitronów i nienasyconych laktonów cukrowych; synteza iminocukrów” (30.11.2006)
  Promotor: prof. Marek Chmielewski
 2. Rafał Antoni Loska „Reakcje perfluorokarboanionów z elektrofilowymi arenami” (30.11.2006)
  Promotor: prof. Mieczysław Mąkosza
 3. Beata Urszula Koszarna „Synteza mezo-podstawionych koroli i ich analogów” (26.10.2006)
  Promotor: doc. dr hab. Daniel Gryko
 4. Igor Andrzej Czerski „Zahamowana rotacja grupy metylowej w widmach NMR cieczy. Efekty nieklasyczne” (26.10.2006)
  Promotor: prof. Sławomir Szymański
 5. Krzysztof Pleśniak „Reakcje acylosilanów z metalowanymi sulfonami alkilowo N-fenylotetrazolowymi. Nowa metoda syntezy winylosilanów” (29.09.2006)
  Promotor: prof. Jerzy Wicha
 6. Tomasz Zieliński „Synteza, struktura i badania właściwości kompleksujących prostych receptorów anionów” (20.06.2006)
  Promotor: prof. Janusz Jurczak
 7. Mariusz Kędziorek „Synteza acetylenowych pochodnych azulenu” (9.05.2006)
  Promotor: prof. Mieczysław Mąkosza
 8. Patrycja Ruśkowska „Określanie konfiguracji absolutnej vic-aminoalkoholi i dioli metodą dichroizmu kołowego” (21.02.2006)
  Promotor: doc.dr hab. Jadwiga Frelek
 9. Anna Michrowska „Poszukiwanie katalizatorów typu Hoveydy-Grubbsa o nowych ulepszonych właściwościach oraz ich zastosowanie w metatezie olefin” (26.01.2006)
  Promotor: doc.dr hab. Karol Grela


2005

 1. Wioleta Stanisława Świerczyńska „Functionalized phospolane derivatives – stereoselective synthesis and utility as precursors of chiral phosphine ligands” (22.12.2005)
  Promotor: prof. Kazimierz Michał Pietrusiewicz
 2. Danh Tong Thanh „Reakcje addycji izocyjanianu chlorosulfonylowego do chiralnych alkoksylenów: synteza 5-oksacefamów” (22.12.2005)
  Promotor: prof. Marek Chmielewski
 3. Piotr Kwiatkowski „Enancjoselektywne metody syntezy pochodnych 3,6-dihydropiran z użyciem chiralnych kompleksów salenowych” (03.11.2005)
  Promotor: prof. Janusz Jurczak
 4. Michał Maciej Barbasiewicz „Badanie międzycząsteczkowych reakcji γ- i δ-halokarboanionów” (03.11.2005)
  Promotor: prof. Mieczysław Mąkosza
 5. Tomasz Jan Bieńkowski „Zastosowanie spektrometrii mas do badania właściwości i reakcji anionów związków aromatycznych w fazie gazowej” (21.06.2005)
  Promotor: doc. dr hab. Witold Danikiewicz
 6. Marek Stankevič „Boran jako odczynnik redukujący i kompleksujący w chemii fosforu – synteza i przemiany kwasów boranatofosfinawych” (25.02.2005)
  Promotor: prof. Kazimierz Michał Pietrusiewicz


2004

 1. Katarzyna Barycka „Sugar allytin derivatives in organic synthesis”.(27.02.2004)
  Promotor: prof. Sławomir Jarosz
 2. Oleh Demchuk “Optimization of structure of atropoizomeric ligands for asymmetric synthesis” (11.05.2004)
 3. Marek Judka „New reactions of gamma-halocarboanions” (24.06.2004)
  Promotor: prof. Mieczysław Mąkosza
 4. Piotr Osiński „Synthesis and use in asymmetric catalysis of novel diphosphine ligands” (11.05.2004)
  Promotor: prof. Kazimierz Michał Pietrusiewicz
 5. Maciej Paszewski „Oxidative nucleophilic substitution of hydrogen in nitroarenes” (24.06.2004)
  Promotor: prof. Mieczysław Mąkosza
 6. Arkadiusz Listkowski „Synthesis and properties of the macrocyclic compounds with incorporated sucrose unit” (30.09.2004)
  Promotor: prof. Sławomir Jarosz
 7. Jarosław Kalisiak „Synthesis, structure and binding properties of diazacrowns with planar chirality” (11.10.2004)
  Promotor: prof. Janusz Jurczak


Habilitacje

 1. Wiesław Sobótka, „Synteza modelowych układów azasteroidowych” (14.11.1968)
 2. Czesław Kajdas, „O strukturze niektórych wysokowrzących weglowodorów naftowych” (14.11.1968)
 3. Włodzimierz Daniewski, „Struktura laktarorufiny A metabolitu Lactarius Rufus (mleczaj rudy)” (06.07.1972)
 4. Bożena Golankiewicz, „Częściowo uwodornione alkaloidy chinowe w badaniach specyfiki dehydrogenacyjnej octanu rtęciowego” (09.11.1972)
 5. Stefan Marcinkiewicz, „Nowe aspekty przegrupowań `bezmechanizmowych`” (21.12.1972)
 6. Piotr Tomasik, „Chemia połączeń heterocyklicznych w ujęciu hammettowskim” (07.06.1973)
 7. Wojciech Stec, „Stereochemia podstawienia nukleofilowego przy atomie fosforu” (22.11.1973)
 8. Stanisław Tyrlik, „Katalityczne i stechiometryczne reakcje olefin RCH=CH2 z wiązaniem kobalt-wodór w wodorku tris(trójfenylofosfino)dwuazotokobaltu (I)” (14.02.1974)
 9. Zofia Dega-Szafran, „Wiązanie wodorowe w kompleksach 2,2′-dwupirydylu w jego pochodnych z kwasami” (29.01.1976)
 10. Anna Banaszek, „Pełna synteza glikozydów racemicznych heksoz z pochodnych 2-metoksy-5,6-dwuhydro-2,4-piranu” (08.04.1976)
 11. Stanisław Krzyżanowski, „Badanie mechanizmu generowania rodników organicznych w zeolitach” (24.06.1976)
 12. Andrzej Robert Daniewski, „Totalna synteza pochodnych edtranu” (13.12.1976)
 13. Mieczysław Boduszyński, „Rola składników grupowych w strukturze asfaltów naftowych” (09.10.1978)
 14. Maria Danuta Bratek-Wiewiórowska, „Dalsze badania nad chemią i strukturą angustifoliny” (18.12.1978)
 15. Lech Stanisław Stefaniak, „Magnetyczny rezonans jądrowy azotu jako skuteczna metoda określania struktury związków heterocyklicznych” (14.05.1979)
 16. Janusz Jurczak, „Stereochemia cykloaddycji [4+2] pod wysokim ciśnieniem” (08.10.1979)
 17. Krzysztof Krowicki, „Synteza trójhydroksy- i dwumerkaptopirydyn oraz związków pokrewnych o potencjalnych własnościach cytostatycznych” (14.05.1979)
 18. Lech Kozerski, „Badania procesów wewnątrzcząsteczkowych i regioselektywności reakcji w układach zawierających spolaryzowane wiązanie podwójne” (12.11.1979)
 19. Grzegorz Grynkiewicz, „Selektywne przemiany monosacharydów wobec układu: ester azodikarboksylowy – fosfina” (12.11.1979)
 20. Wojciech Kroszczyński, „Reakcja Michaela jako metoda funkcjonalizacji pierścienia `A` układu steroidowego” (25.05.1981)
 21. Marek Cyprian Chmielewski, „Ester butylowy kwasu (E)-2-hydroksy-6-okso-4-heksenowego jako nowy substrat w pełnej syntezie deoksycukrów” (25.05.1981)
 22. Edward Grochowski, „Zastosowanie czwartorzędowych soli fosfoniowych w syntezie O-alkilowych i O-acylowych pochodnych hydroksyloaminy” (25.02.1982)
 23. Jacek Stawiński, „Chemiczna synteza oligodezoksyrydonukleotydów i ich zastosowanie w biologii molekularnej” (19.04.1982)
 24. Ryszard Adamiak, „Chemiczna synteza oligorybonukleotydów, fragmentów tRNA, zawierających nukleozyd hipermodyfikowany N6-(N-treonylokarbonylo)-adenozynę” (14.06.1982)
 25. Danuta Bodzek, „Spektrometria mas w badaniach węgla i cieczy węglowych” (25.02.1982)
 26. Krystyna Kamieńska-Trela, „Korelacja między stałymi siłowymi drgań rozciągających wiązań CC (Kcc) a stałymi sprzężenia spinowo-spinowego węgiel-węgiel (Jcc)” (14.06.1982)
 27. Włodzimierz Józef Krzyżosiak, „Metoda chemicznej modyfikacji kwasów nukleinowych aldehydem chlorooctowym” (23.02.1984)
 28. Andrzej Zygmunt Rykowski, „Przekształcenia pierścienia 1,2,4-triazynowego w reakcjach z jonem amidkowym” (18.05.1984)
 29. Roman Balicki, „Synteza, reakcje i przekształcenia pierścieni pirazolo[3,4-b]pirydyny i pirazolo[1,5-a]pirymidyny” (29.10.1984)
 30. Wojciech Markiewicz, „Synteza, własności i zastosowanie 1,3-dichlorotetraizopropylodisiloksanu w chemii kwasów nukleinowych” (27.06.1985)
 31. Wojciech Dmowski, „Nukleofilowe reakcje 1-podstawionych pentafluoropropenów” (21.11.1985)
 32. Jan Bimer, „Solubilizacja węgli kamiennych w reakcji redukcyjnego alkilowania i pod działaniem alkoholi i alkaliów” (14.05.1987)
 33. Łukasz Kaczmarek, „Synteza i niektóre właściwości nowych, poliazotowych układów heterocyklicznych” (12.05.1988)
 34. Ryszard Kierzek, „Chemiczna synteza oligorybonukleotydów na podłożu stałym metodą fosforynoamidową wraz z przykładami zastosowania” (12.05.1988)
 35. Karol Stanisław Bruzik, „Badania w zakresie stereochemii fosfolipidów i modelowych błon” (23.06.1988)
 36. Sławomir Jarosz, „Stereoselektywna synteza cukrów wyższych” (04.04.1990)
 37. Jan Kapuściński, „Destabilizacja II-rzędowej struktury kwasów nukleinowych oraz ich kondensacja indukowana przez interkaletory” (21.06.1991)
 38. Jerzy Boryski, „Chemiczna synteza i właściwości niektórych biologicznie ważnych pochodnych guanozyny” (13.02.1991)
 39. Andrzej Barański, „Studia nad reakcjami [2+3] cykloaddycji nitroalkenów z N-tlenkami aromatycznych nitryli” (11.10.1991)
 40. Marek Pietraszkiewicz, „Projektowanie, synteza i właściwości kompleksujące chiralnych makrocyklicznych receptorów molekularnych pochodnych D-mannozy” (13.05.1992)
 41. Bohdan Korybut-Daszkiewicz, „Synteza, struktury w właściwości kompleksowe niklu(II) z makrocyklicznymi ligandami zawierającymi grupy donorowe” (13.05.1992)
 42. Marek Malinowski, „Zastosowanie niskowalencyjnego tytanu [Ti(O)] w wybranych reakcjach syntezy organicznej” (12.06.1992)
 43. Krzysztof Wojciechowski, „Zastosowanie węglanów alkalicznych jako zasad w katalitycznych układach dwufazowych ciecz – ciało stałe” (13.12.1993)
 44. Marek Kabat, „Synteza racemicznych i chiralnych związków karbonylowych podstawionych w pozycji alfa atomem fluoru” (05.01.1996)
 45. Witold Danikiewicz, „Reakcje eliminacji cząsteczek obojętnych w procesach fragmentacji wybranych związków aromatycznych w wyniku jonizacji elektrycznej” (26.02.1999)
 46. Stanisław Ostrowski, „New and efficient approaches to fused pirimidine ring and their application for synthesis of purines” (08.06.1999)
 47. Ryszard Ostaszewski, „Synteza i badanie właściwości kompleksujących antracenowych receptorów molekularnych” (06.10.1999)
 48. Jarosław Dariusz Jaźwiński, „Zastosowanie magnetycznego rezonansu jądrowego do identyfikacji i badania struktury mezojonowych oksatriazoli, thiatriazoli i tetrazoli” (10.12.1999)
 49. Zbigniew Kałuża, „Nowa strategia stereokontrolowanej syntezy 1-detia-1-oksacefamów” (25.02.2000)
 50. Jadwiga Frelek, „Kompleksy metali przejściowych jako chromofory pomocnicze w badaniach strukturalnych z zastosowaniem dichroizmu kołowego” (08.06.2000)
 51. Marek Majewski, „Enancjoselektywne deprotonowanie cyklicznych ketonów” (23.02.2001)
 52. Zbigniew Krzysztof Wróbel, „Reakcje nitrozwiązków aromatycznych z czynnikami nukleofilowymi przebiegające w obecności zasady i kwasu Lewisa z redukcją grupy nitrowej” (22.02.2002)
 53. Robert M. Kawęcki, „Wybrane zagadnienia chemii β-sulfinyloenamin” (06.06.2002)
 54. Daniel Gryko, „Synteza mezo– podstawionych koroli” (16.06.2003)
 55. Karol Grela, „Poszukiwanie nowych katalizatorów oraz badanie metatezy alkenów i alkinów” (16.06.2003)
 56. Jerzy Raczko, „Diastereoselektywne funkcjonalizacje układów łańcuchowych otrzymanych z 2-metylofuranu, prowadzące do prekursorów polihydroksylowych związków naturalnych” (25.06.2004)
 57. Wojciech Przemysław Schilf, „Zastosowanie magnetycznego rezonansu jądrowego do badania wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych i równowag tautomerycznych w wybranych zasadach azotowych” (23.02.2005)
 58. Ryszard Ireneusz Łaźny, „Nowe zastosowania triazenów i hydrazonów w syntezie organicznej w roztworze i na fazie stałej” (04.11.2005)
 59. Bartłomiej Furman, „Wewnątrzcząsteczkowa addycja allilosilanów, propargilosilanów i winylosilanów do 2,3-dihydro-4-pirydonów. Nowa metoda syntezy związków azabicyklicznych” (27.04.2006)
 60. Jacek Jan Młynarski, „Asymetryczna reakcja aldolowa: reakcja aldolowa Tiszczenki i reakcja Mukaiyamy w roztworach wodnych” (09.10.2006)
 61. Krzysztof Staliński, „Nowe koncepcje w reakcjach wolnorodnikowych i ich zastosowanie w syntezie organicznej” (08.01.2007)
 62. Dorota Gryko, „Bezpośrednia asymetryczna reakcja aldolowa – poszukiwanie nowych efektywnych organokatalizatorów” (25.04.2008)
 63. Zbigniew Pakulski, „Kontrola regio- i stereoselektywności w reakcjach glikozydowania” (16.12.2008)
 64. Agnieszka Szumna, „Chiralne kontenery molekularne – synteza, struktura i właściwości kompleksujące” (16.04.2010)
 65. Sebastian Stecko, „Wykorzystanie reakcji sigmatropowego przegrupowania cyjanianów allilowych do izocyjanianów w syntezie nienaturalnych aminokwasów” (10.06.2016)
 66. Rafał Loska, „Nowe reakcje dipolarnej cykloaddycji N-tlenkow azyn i azoli” (9.03.2018)

 

Habilitacje poza IChO PAN

 1. Józef Wrzyszcz, Politechnika Wrocławska (1965)
 2. Bogusław Hetnarski, Politechnika Warszawska (1966)
 3. Osman Achmatowicz, Uniwersytet Warszawski (1966)
 4. Marian Mikołajczyk, Politechnika Łódzka (1967)
 5. Andrzej Sadlej, Uniwersytet Jagielloński (1972)
 6. Aleksandra Skowrońska, Politechnika Łódzka (1977)
 7. Michał Jaszuński, Uniwersytet Warszawski (17.10.1984)
 8. Sławomir Szymański, Uniwersytet Wrocławski (9.05.1989)
 9. Zofia Lipkowska, Politechnika Łódzka (19.11.1996)

No Comments

Skip to content