Dr Bartosz Zambroń laureatem nagrody naukowej im. Włodzimierza Kołosa w dziedzinie chemii!

23/11/2020

Dr Bartosz Zambroń laureatem nagrody naukowej Wydziału III PAN im. Włodzimierza Kołosa w dziedzinie chemii za osiągnięcie „Odległa indukcja asymetryczna w reakcjach chelatowanych organoindów generowanych z β-laktamów z aldehydami”. Naukowe zainteresowania dr Bartosz Zambroń dotyczą badań w obszarze zastosowania łatwo dostępnych nieracemicznych azetydyn-2-onów (β-laktamów) w stereokontrolowanej syntezie użytecznych pochodnych niezawierających fragmentu β-laktamowego (tzw. β-Lactam Synthon Method). Ponadto, laureat prowadzi badania nad opracowaniem stereoselektywnej metody otrzymywania trudnych w syntezie, silnie sfunkcjonalizowanych allenów, alkoholi i amin homoallilowych na drodze nowych reakcji łatwo dostępnych chiralnych β-laktamów z szeroką gamą partnerów elektrofilowych jakimi są aldehydy, ketony oraz iminy i ich syntetyczne ekwiwalenty. Tak otrzymane pochodne, poprzez wybrane kombinacje licznych grup funkcyjnych obecnych w ich strukturze, są następnie selektywnie przekształcone w szereg związków heterocyklicznych zawierających azot lub tlen.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej!

No Comments

Comments are closed.

Skip to content