Dr Marek Grzybowski i dr Maciej Krzeszewski otrzymali stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

18/06/2020


Dr Marek Grzybowski i dr Maciej Krzeszewski otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2020 r. Minister Wojciech Murdzek przyznał stypendia 200 naukowcom, którzy wyróżniają się innowacyjnymi badaniami naukowymi oraz posiadają imponujący dorobek naukowy.

Zespół doradczy rozpatrzył złożone w grudniu ponad 1700 wniosków. Oceniał znaczenie osiągnięć naukowych dla rozwoju dyscyplin związanych z prowadzoną działalnością badawczą, stopień zaangażowania w zakresie współpracy międzynarodowej, a także posiadany status młodego naukowca. Status posiada doktorant, nauczyciel akademicki oraz osoba ze stopniem doktora, jednak nie dłużej niż do 7 lat od daty uzyskania stopnia naukowego, licząc w dniu przyznania stypendium przez ministra.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/200-mlodych-naukowcow-otrzyma-stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego

Serdecznie gratulujemy!

No Comments

Comments are closed.

Skip to content