Zespół XVII

07/02/2019
Informacje ogólneProcedury zamawianiaCennikUsługi kompleksoweFormularze

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych

 

Kierownik:

P.o dr hab. Wojciech Schilf
e-mail: wojciech.schilf@icho.edu.pl

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych świadczy usługi z zakresu pomiarów analitycznych dla związków organicznych i produktów wytworzonych z ich użyciem – farmaceutyków, kosmetyków i innych produktów przemysłu chemicznego. Laboratorium wykonuje analizy na zlecenie firm oraz ośrodków naukowych. W przypadku tych drugich możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej. LASB oferuje szeroki zakres usług obejmujący zarównowysokiej jakości standardowewidma i pomiary, a także kompleksowe prace związane z identyfikacją nieznanych składników lub procesów wymagające podejścia opartego na zaawansowanej metodyce pomiarowej i szerokiej wiedzy naukowej. W skład laboratorium wchodzą pracownie magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), spektrometrii mas (MS), spektroskopii optycznej (IR, UV, ECD, VCD), rentgenowskiej analizy strukturalnej (X-ray) oraz analizy elementarnej. Laboratoria wyposażone są w najnowocześniejszą aparaturę obsługiwaną przez wysoce wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę. Początki funkcjonowania pracowni sięgają pierwszych lat powszechnego stosowania danej techniki analitycznej w naszym kraju. Listy dostępnych usług można znaleźć w tematycznych zakładkach.

Informacje o pomiarach, szczegółowe informacje o usługach kompleksowych w tym konsultacje w sprawie doboru odpowiednich metod i technik pomiarowych, przygotowanie ofert:

e-mail: lasb@icho.edu.pl
tel. 22-343-22-11

Informacje o pomiarach NMR:
Kierownik
Pracowni Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
dr hab. Wojciech Schilf
wojciech.schilf@icho.edu.pl
tel. 22-343-33-18
www: https://wwwold.icho.edu.pl/uslugi-analityczne-mrj.php

Informacje o pomiarach MS:
Kierownik
dr Dorota Staszek
dorota.staszek@icho.edu.pl
tel. 22-343-22-11
www: https://wwwold.icho.edu.pl/uslugi-analityczne-ms.php

Informacje o pomiarach technikami spektroskopii optycznej:
Kierownik
Pracowni Spektroskopii Optycznej
dr Marcin Górecki
e-mail: marcin.gorecki@icho.edu.pl
tel. +48 22 343 22 12
www: https://wwwold.icho.edu.pl/uslugi-analityczne-spektroskopia-optyczna.php

Informacje o pomiarach X-ray:
Kierownik
Laboratorium Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej
prof. Zofia Lipkowska
e-mail: zofia.lipkowska@icho.edu.pl
tel. 22-343-22-07
www: https://wwwold.icho.edu.pl/uslugi-analityczne-xray.php

Informacje o oznaczeniach zawartości pierwiastków:
Kierownik
Pracowni Analizy Elementarnej
mgr inż. Krystyna Markucińsk-mail: krystyna.markucinska@icho.edu.pl
tel. 22-343-20-04
www: https://wwwold.icho.edu.pl/uslugi-analityczne-analiza-elementarna.php

Informacje o Analizach Kompleksowych:
Kierownik
dr Beata Naumczuk
beata.naumczuk@icho.edu.pl
tel. 22-343-22-19

Wszystkie usługi realizowane są dopiero po wpłynięciu do Instytutu formalnego zamówienia, w którym określony został zakres zamawianych usług. Dokument musi zostać podpisany przez osobę odpowiedzialną w danej instytucji lub firmie za finanse, taką jak np.: prezes, dyrektor, dziekan, główny księgowy, kwestor, kierownik grantu (należy podać nr grantu). Oryginał lub skan zamówienia należy przesłać na adres podany w zakładce kontakt. Dla stałych klientów istnieje możliwość znacznego uproszczenia procedur.
W przypadku standardowych widm i pomiarów wybraną techniką do zamówienia należy dołączyć wypełnione formularze zleceń do każdej próbki zawierające informacje niezbędne do prawidłowego wykonania pomiaru.
W przypadku niestandardowych pomiarów i kompleksowych analiz zamówienie powinno powoływać się na wcześniej przygotowaną szczegółową ofertę. Zapytania ofertowe należy kierować na kontaktowy adres e-mail: lasb@icho.edu.pl

Czas realizacji zleceń

Standardowe pomiary wykonywane są w terminie maksymalnie 2-3 dni roboczych. W przypadku bardziej skomplikowanych analiz lub większej ilości próbek czas realizacji uzgadniany jest indywidualnie.

Wszystkie podane ceny, są cenami netto.

Magnetyczny Rezonans Jądrowy

POMIAR NA SPEKTROMETRZE: CENA dla klientów niekomercyjnych
CENA dla klientów komercyjnych
600 MHz 120 zł/godz. 140 zł/godz.
500 MHz 100 zł/godz. 110 zł/godz.
400 MHz (samoobsługa) 50 zł/godz.
200 MHz (samoobsługa) 35 zł/godz.

 

Dla próbek rozpuszczonych w CDCl3, DMSO-d6, D2O, benzenie-d6 i acetonie-d6 w cenie widma jest uwzględniony koszt użytego rozpuszczalnika. Dla pozostałych próbek do ceny widm będzie doliczony koszt użytego rozpuszczalnika zgodnie z poniższym cennikiem:

ROZPUSZCZALNIK CENA
acetonitryl-d3 9,30 zł
dimetyloformamid-d7 74,20 zł
metanol-d4 13,80 zł
dichlorometan-d2 14,00 zł
pirydyna-d5 13,90 zł
toluen-d8 10,70 zł
kwas trifluorooctowy-d 12,20 zł

Koszty pozostałych, niestandardowych rozpuszczalników będą wyliczane na podstawie aktualnych cenników dostawcy.

 

 

Spektrometria Mas

RODZAJ POMIARU CENA dla klientów niekomercyjnych
CENA dla klientów komercyjnych
Widmo EI niskiej rozdzielczości (EI-LR) 80 zł/próbkę 110 zł/próbkę
Widmo EI niskiej i wysokiej rozdzielczości (EI-HR) 140 zł/próbkę 190 zł/próbkę
Elektrosprej niskiej rozdzielczości (ESI-LR)) 110 zł/próbkę 140 zł/próbkę
Elektrosprej wysokiej rozdzielczości (ESI-HR) 200 zł/próbkę 240 zł/próbkę
Pomiary APPI i APCI niskiej rozdzielczości (APPI-LR i APCI-LR) 110 zł/próbkę 140 zł/próbkę
Pomiary APPI i APCI wysokiej rozdzielczości (APPI-HR i APCI-HR) 200 zł/próbkę 240 zł/próbkę
Pomiar ASAP-HRMS 200 zł/godz. 240 zł/godz.
Pomiar GC/MS 120 zł/godz. 160 zł/godz.
Pomiar GC/HRMS 220 zł/godz. 300 zł/godz.
Pomiar HPLC/MS 400 zł/godz. 500 zł/godz.
Pomiar UHPLC/HRMS 700 zł/godz. 800 zł/próbkę

Ceny pomiarów niestandardowych (np. widma fragmentacyjne) są każdorazowo uzgadniane z klientem.

 

 

Spektroskopia Optyczna

RODZAJ WIDMA CENA dla klientów niekomercyjnych
CENA dla klientów komercyjnych
Widmo w podczerwieni (IR) 60 zł/próbkę 80 zł/próbkę
Widmo oscylacyjnego dichroizmu kołowego (VCD) 50 zł/godz. 70 zł/godz.
Widmo w nadfiolecie, świetle widzialnym i bliskiej podczerwieni (UV-VIS-NIR) 80 zł/godz. 100 zł/godz.
Widmo elektronowego dichroizmu kołowego (ECD) 100 zł/godz. 120 zł/godz.
Widmo ECD w zmiennych temperaturach (kriostat Oxford, przystawka Peltiera) 120 zł/godz. 140 zł/godz.
Analiza metodą HPLC 100 zł/godz. 120 zł/godz.
Pomiar HPLC/ECD 160 zł/godz. 180 zł/godz.
Widmo dyspersji skręcalności optycznej (ORD) 120 zł/godz. 140 zł/godz.
Widmo fluorescencyjnego dichroizmu kołowego (FDCD) 120 zł/godz. 140 zł/godz.
Inne rodzaje pomiarów do uzgodnienia indywidualnie do uzgodnienia indywidualnie

 

 

Rentgenowska Analiza Strukturalna

RODZAJ POMIARU CENA dla klientów niekomercyjnych
CENA dla klientów komercyjnych
Pomiar bez obliczeń 600 zł/próbkę 800 zł/próbkę
Pomiar i obliczenia 1400 zł/próbkę 1600 zł/próbkę
Azot do pomiaru w niskiej temperaturze 50 zł/ 60 l azotu 50 zł/ 60 l azotu

 

 

Analiza Elementarna

RODZAJ ANALIZY CENA dla klientów niekomercyjnych
CENA dla klientów komercyjnych
Zawartość CH 130 zł/próbkę 140 zł/próbkę
Zawartość N 65 zł/próbkę 70 zł/próbkę
Zawartość XS 65 zł/próbkę 70 zł/próbkę
Wykonanie naważki 10 zł/próbkę 10 zł/próbkę

 

Potwierdzenie tożsamości i właściwości substancji

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych umożliwia wykonanie widm oraz analiz wszystkimi dostępnymi w poszczególnych Pracowniach technikami. Badania przeprowadzane sązgodnie z własnymi lub wymaganymi przez klienta procedurami, na potrzeby dokumentacji rejestracyjnej i laboratoryjnej. Oferujemy pomiary technikami NMR, MS, IR, UV-Vis, ECD, VCD, X-ray oraz analizę elementarną. W oparciu o wybrane przez klienta lub zaproponowane przez nas techniki analityczne możemy potwierdzić tożsamość i wybrane właściwości dowolnej substancji organicznej.

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji spektralnej

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych oferuje usługę sporządzenia kompletnej dokumentacji spektralnej potwierdzającej tożsamość i czystość substancji chemicznej. Dokumentacja taka może być wykorzystywana podczas procesów rejestracji leków lub substancji chemicznych. Zawiera ona komplet widm wg listy wskazanej przez klienta wraz z raportem uwzględniającym opis metodyki oraz interpretację danych spektralnych. W skład dokumentacji mogą wejść widma NMR, widma MS wraz z chromatograficzną oceną czystości (GC-MS lub LC-MS), widma UV-Vis oraz IR, analiza elementarna i pomiar skręcalności. Laboratorium ma możliwość włączenia do dokumentacji pomiarów DSC oraz XRPD podzleconych innemu podmiotowi.

Identyfikacja zanieczyszczeń w lekach i innych substancjach

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych przeprowadza analizy w celu identyfikacji zanieczyszczeń w lekach, kosmetykach, środkach ochrony roślin i innych produktach przemysłu chemicznego w oparciu o techniki chromatografii sprzężonej z wysokorozdzielczą spektrometrią mas LC-MS i GC-MS. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie identyfikacji struktur w oparciu o zaawansowane techniki pomiarowe spektrometrii mas zarówno w przypadku substancji pokrewnych składnikom produktów jak i zanieczyszczeń o nieznanym pochodzeniu. Analizy wykonujemy dla próbek z każdego etapu produkcji, od substratów syntezy do finalnego, zapakowanego produktu.

Analiza składu mieszanin związków organicznych

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych wykonuje analizy składu próbek stałych i ciekłych pod kątem identyfikacji i zawartości związków organicznych. Po wstępnej konsultacji, w zależności od celu i przedmiotu analiz technika analityczna dobierana jest indywidualnie.

Oznaczanie jakościowe i ilościowe związków organicznych w dowolnym materiale

Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych wykonuje oznaczenia jakościowe i ilościowe związków organicznych w matrycach różnego rodzaju technikami LC-MS i GC-MS. Wykorzystujemy zaawansowane metody izolacji substancji (np. SPME) i zatężania próbek aby umożliwić oznaczenie substancji w zakresie bardzo małych stężeń.

Dla usprawnienia kontaktów pomiędzy klientami i laboratoriami analitycznymi IChO PAN zamieszczamy poniżej wzory formularzy do wykonania podstawowych badań:

Zlecenie analiza elementarna Pobierz DOCX » | Pobierz PDF »

Zlecenie ECD/VCD/ORD/HPLC Pobierz »

Zlecenie IR, UV Pobierz »

Zlecenie MS (PDF) Pobierz »

Zlecenie NMR Pobierz »

Zlecenie XRay Pobierz »
 

English forms:

Elemental analysis Order Download DOCX » | Download PDF »

ECD/VCD/ORD/HPLC Order Download »

IR/UV Order Download »

Informacji w sprawie analiz udziela:

Kierownik
Laboratorium Analizy Substancji Bioaktywnych
P.o dr hab. Wojciech Schilf

e-mail: lasb@icho.edu.pl
tel. 22-343-22-11

No Comments

Skip to content