Zespół XII

27/02/2019
KierownikPublikacjeSkład ZespołuTematyka

Synteza i właściwości peptydowych dendrymerów. Krystalochemia organiczna.

 

Kierownik:

prof. dr hab. Zofia Lipkowska
e-mail: zofia.lipkowska@icho.edu.pl

Doktorat – Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, 1975
Habilitacja – Wydział Chemii Politechnika Łódzka, Warszawa, 1996
Profesor w Instytucie Chemii Organicznej PAN, 2008
Reasearch Associate, 1984-1986, Dpt. Chemistry, University of Minnesota, USA
Visiting Scientist, 1989-1990 Stevens Institute of Technology, Hoboken, NJ, USA

Nagrody:
de Chevalier Mérite de l’Invention, 2007 Bruksela
Medal im. Profesora Mirosława J. Mossakowskiego, 2009
Nagroda zespołowa im. dr Ludwika Rajchmana I-go stopnia – 2013
Edytor: Special Issue of Molecules: Dendrimers in Medicine and Biotechnology, (2012-2014)
Edytor: Biomolecules and Editor of Special Issue “Moving Forward with Dendrimers” (2018-)
Członek Editorial Board of Referees Nanomedicine and Nanoscience Research (2018-)

Realizowane granty:

OPUS NCN – ( 2015/19/B/ST5/03547) Projektowanie, i synteza pH- lub redox-czułych dimerycznych dendronów jako nanonarzędzia do transportu siRNA lub leków do komórek glejaka

M. Cieślak, D. Ryszawy, M. Pudełek, M Urbanowicz, M. Morawiak, O Staszewska-Krajewska, J. Czyż, Z. Lipkowska, „Bioinspired Bola-Type Peptide Inhibit Proliferation and Invasiveness of Glioblastoma Cells in a Manner Dependent on their Structure and Amphipathic Properties”, Pharmaceutics, 2020, 12, 1106

D. Branowska, Z. Karczmarzyk, E. Wolinska, W. Wysocki, M. Morawiak, Z. Urbanczyk-Lipkowska, A. Bielawska, K. Bielawski, „1,2,4-Triazine Sulfonamides: Synthesis by Sulfenamide Intermediates, In Vitro Anticancer Screening, Structural Characterization, and Molecular Docking Study”, Molecules, 2020, 25, 2324.

M. Morawiak, M. Stolarska M. Cieślak, Z. Urbanczyk-Lipkowska, „Interactions of rationally designed small peptide dendrons functionalised with valine or sinapic acid with α-helix and β-sheet structures of poly-L-lysine and poly-L-glutamic acid”, Peptide Science, 2020, 112:e24155


A. Gornowicz, W. Szymanowski, A. Bielawska, A. Szymanowska, R. Czarnomysy, Z. Kałuża, K. Bielawski, „Monoclonal anti‑MUC1 antibody with novel octahydropyrazino[2,1‑a:5,4‑a’]diisoquinoline derivative as a potential multi‑targeted strategy in MCF‑7 breast cancer cells”, ONCOLOGY REPORTS, 42, 2019, 1391-1403.

M. Sowinska, M. Morawiak, M. Bochynska, A. W. Lipkowski, E. Zieminska, B. Zabłocka, Z. Urbanczyk-Lipkowska, „Molecular antioxidant properties and in vitro cell toxicity of the p-aminobenzoic acid (PABA) functionalized peptide dendrimers.”, Biomolecules, 9, 2019, 89 – 110.

K. Tanaka, T. Kawakita, M. Morawiak, Z. Urbanczyk-Lipkowska, „A novel homochiral metal–organic framework with an expanded open cage based on (R)-3,3′-bisIJ6-carboxy-2-naphthyl)-2,2′-dihydroxy-1,1′-binaphthyl: synthesis, X-ray structure and efficient HPLC enantiomer separation.”, CrystEngComm 21, 2019, 487-493.

2018

M. Sowińska, A. Laskowska, A. Guśpiel, J. Solecka, M. Bochynska-Czyż, A. W. Lipkowski, K. Trzeciak, Z. Urbanczyk-Lipkowska, „Bioinspired Amphiphilic Peptide Dendrimers as Specific and Effective Compounds against Drug Resistant Clinical Isolates of E. coli”, Bioconjugate Chem., 29(11), 2018, 3571–3585.

M. Szewczyk, M. Morawiak, A. Narczyk, Z. Pakulski, Z. Urbanczyk-Lipkowska, „Chlorogenic acids mimics – synthesis, structure and antioxidant activity”, J. Chem. Biochem., 6(1), 2018, 28 – 37.

K. Tanaka, M. Kinoshita, J. Kayahara, Y. Uebayashi, K. Nakaji, M. Morawiak, Z. Urbanczyk-Lipkowska, „Asymmetric ring-opening reaction of meso-epoxides with aromatic amines using homochiral metal-organic frameworks as recyclable heterogeneous catalysts”, RSC Adv., 8, 2018, 28139–28146.

2017

M. Bondaryk, M. Staniszewska, P. Zielinska , Z. Urbanczyk-Lipkowska, „Natural Antimicrobial Peptides as Inspiration for Design of a New Generation Antifungal Compounds”, J. Fungi, 3, 2017, 3-26.

M. Sowinska, M. Morawiak, Z. Urbanczyk-Lipkowska, J. Solecka, „Nanochemistry in Drug Design. Chemistry of β-lactams”, Springer International Publishing AG, 2017, 311-334.

2016

K. Tanaka, S. Nagase, T. Anami, M. Wierzbicki, Z. Urbanczyk-Lipkowska, „Enantioselective Diels-Alder reaction in the confined space of homochiral metal-organic frameworks”, RSC Adv., 6, 2016, 111436–111439.

J. Janiszewska, I. Posadas, P. Játiva, M. Bugaj-Zarebska, Z. Urbanczyk-Lipkowska, V. Ceña , „Second Generation Amphiphilic Poly-Lysine Dendrons Inhibit Glioblastoma Cell Proliferation without Toxicity for Neurons or Astrocytes”, PLoS One, 11, 2016, Article Number: e0165704.

2015

K. Tanaka, T. Iwashita, E. Yoshida, Z. Urbanczyk-Lipkowska, „Solvent-dependent strong asymmetric amplification in the catalytic enantioselective Henry reaction using the trans-N,N ‚-bis-biphenyl-4-ylmethyl-cyclohexane-1,2-diamine-CuCl2 complex”, Chem Commun, 51, 2015, 7907-7910.

P. Zielińska, M. Staniszewska, M. Bondaryk, M. Koronkiewicz, Z. Urbańczyk-Lipkowska, „Design and Studies of Multiple Mechanism of anti-Candida Activity of a New Potent Trp-rich Peptide Dendrimers”, Eur J Med Chem, 105, 2015, 106–119.

2014

M. Sowinska, Z. Urbanczyk-Lipkowska, „Advances in the chemistry of dendrimers. Perspectives.”, New J. Chem. 38, 2014, 2168-2203.

M. Staniszewska, M. Bondaryk, P. Zielinska, Z. Urbanczyk-Lipkowska, „The in vitro effects of new D186 dendrimer on virulence factors of Candida albicans”, J. Antibiot., 2014, 425-432.

T. K. Lind, P. Zielinska, H. P. Wacklin, Z. Urbanczyk-Lipkowska, M. Cardenas, „Continuous Flow Atomic Force Microscopy Imaging Reveals Fluidity and Time-Dependent Interactions of Antimicrobial Dendrimer with Model Lipid Membranes”, ACS NANO, 8, 2014, 396-408.

B. Schurgers, B. Brigou, Z. Urbanczyk-Lipkowska, D. Tourwe, S. Ballet, F. De Proft, G. Van Lommen, G. Verniest, „Synthesis of Fused 3-Aminoazepinones via Trapping of a New Class of Cyclic Seven-Membered Allenamides with Furan”, Org. Lett., 16, 2014, 3712-3715.

Chemicy:

Dr inż. Maja Morawiak

Dr Magdalena Stolarska

Doktoranci:

Maciej Cieślak

Tematyka badań:

Metodyka syntezy i badanie właściwości peptydowych dendrymerów

Celem tych badań jest metodyka syntezy w roztworze lub na żywicy biologicznie aktywnych peptydowych nanocząsteczek o rozgałęzionej strukturze, tzw. dendrymerów, oraz poznanie mechanizmów ich działania na komórki zdrowe i patogenne (bakterie, komórki nerwowe, skóry, nowotworowe). W ramach Zespołu XII IChO realizowane są syntezy nowych dendrymerów oraz badania ich struktury metodami spektroskopowymi. Komplementarne badania biologiczne wykonywane są we współpracy ze specjalistycznymi zespołami w Kraju i za granicą: Instytutem Chemii Przemysłowej im. Rydygiera, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny, Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej oraz Universidad de Castilla – la Mancha.
Ostatnio realizowany projekt ma na celu opracowanie metody syntezy czułych na czynniki zewnętrzne (pH lub związki redox-aktywne) dimerycznych układów dendrymerowych typu „bola” i zbadanie ich potencjału jako nośniki leków onkologicznych i/lub siRNA w terapii glejaka.

Badanie mechanizmów oddziaływania dendrymerów z modelowymi membranami mają na celu detekcję subtelnych procesów mających miejsce na granicy faz membrana/roztwór czy membrana/powietrze i są realizowane w zespole przy zastosowaniu metod spektrometrii mas, NMR (HR MAS NMR, dr Katarzyna Trzeciak – Karlikowska z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi). Komplementarne badania pokazujące makroskopowy obraz oddziaływań na granicy faz membrana – dendrymer prowadzone są także we współpracy z Nano-Science Center Uniwersytetu w Kopenhadze (prof. M. Cárdenas-Gómez) z wykorzystaniem mikrowagi kwarcowej z detekcją rozproszenia (QCM – D), mikroskopii sił atomowych (AFM) oraz rozproszenia neutronów (NR).

Badania strukturalne w fazie stałej chiralnych związków typu MOF

Badania mają na celu badanie struktury i właściwości nowych chiralnych polimerów koordynacyjnych o porowatej strukturze (tzw. MOF’y) do zastosowania jako katalizatory stereoselektywnych reakcji chemicznych lub jako wypełniacze kolumn HPLC służących np. do rozdziału racematów. Badania prowadzone są we współpracy z prof. K. Tanaka (University of Kansai, Osaka Japonia).
W ramach nowopowstałego Laboratorium Analitycznego Substancji Bioaktywnych, zespół prowadzi działalność usługową w zakresie rentgenografii strukturalnej. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny dyfraktometr X8 APEXII firmy Bruker, z możliwością wykonywania pomiarów w temperaturach od 100 do 350°K. Wysokiej klasy mikroskop polaryzacyjny z przystawką grzejną i kamerą cyfrową umożliwia śledzenie i rejestrację reakcji chemicznych lub przemian fazowych w fazie stałej.
w odróżnieniu od standardowych reakcji redoks, nie potrzebują stechiometrycznej ilości utleniacza lub reduktora i przeprowadzane są w łagodnych warunkach laboratoryjnych.

No Comments

Skip to content