Zespół XIV

12/03/2019
KierownikPublikacjeSkład ZespołuTematyka

Stereoselektywna synteza allenów

 

Kierownik:

dr hab. Rafał Loska
e-mail: rafal.loska@icho.edu.pl

Doktorat – Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, 2007
Nagroda Sigma-Aldrich i Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszą pracę doktorską z zakresu chemii organicznej w 2007 roku
Nagroda Prezesa Rady ministrów za Pracę Doktorską, 2008
Post-doc, EPFL, Lausanne, Szwajcaria, 2008-2009 (Prof. Pierre Vogel)
Post-doc, IChO PAN Warszawa, 2010-2011 (Prof. Dorota Gryko)
Habilitacja – Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa, 2018

Realizowane granty:

OPUS NCN – (2017/25/B/ST5/00214) Stereoselektywna synteza allenów

SONATA BIS NCN – (2017/26/E/ST5/00388) Katalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów

J. Brześkiewicz, B. Stańska, P. Dąbrowski, R. Loska, „C−H Activation and Cross‐Coupling of Acyclic Aldonitrone”, Eur. J. Org. Chem., 2021

2019

K. Kisiel, J. Brześkiewicz, R. Loska, M. Mąkosza, „Transition Metal Free Nucleophilic Benzylation of Nitroarenes. Umpolung of the Friedel Crafts Reaction”, Adv. Synth. Catal., 2019, 361, 1641–1646.


2018

R. Loska, „C–H-Alkenylation of Arenes in a One-Pot VNS – Julia-Kocienski Reaction”, Eur. J. Org. Chem., 2018, 6649–6656.

J. Brześkiewicz, R. Loska, M. Mąkosza, „α-Chlorobenzylation of Nitroarenes via Vicarious Nucleophilic Substitution with Benzylidene Dichloride: Umpolung of the Friedel − Crafts Reaction”, J. Org. Chem. 2018, 83, 15, 8499-8508.

R. Loska, „Ring C–H Functionalization of Aromatic N-Oxides”, Advances in Organic Synthesis, Atta-ur-Rahman (ed.); Bentham Science Publishers, 2018; t. 11, s. 233.


2017

P. Bukowska, J. Piechowska, R. Loska, „Azine-imidazole aza-BODIPY analogues with large Stokes shift”, Dyes and Pigments 2017, 137, 312.

R. Loska, „Recent Advances in Cycloaddition Reactions of Heterocyclic N-Oxides”, Topics in Heterocyclic Chemistry, O. Larionov (ed.); Springer, 2017; t. 53, s. 85.

 

Spis Publikacji w PDF

Profesorzy:

Prof. Mieczyław Mąkosza

Adiunkci:

Dr hab. Rafał Loska

Asystenci:

Dr Thanusha Thatikonda

Doktoranci:

Mgr Alicja Wasilewska-Rosa

Mgr Barbara Stańska

Mgr Jakub Brześkiewicz

Mgr inż. Antoni Tkaczyk

Chemicy:

Małgorzata Pawlak-Bechcicka

Tematyka badań:

Stereoselektywna synteza allenów

Alleny są związkami o ogromnym znaczeniu w nowoczesnej syntezie złożonych związków naturalnych i biologicznie aktywnych, występują też w organizmach żywych. Synteza allenów była badana bardzo intensywnie, jednak metoda syntetyczna opracowana w projekcie będzie jedną z bardzo nielicznych, które maja ogólny charakter i opierają się na koncepcji „modułowej”, tzn. pozwalają na konstruowanie docelowych allenów zawierających cztery różne podstawniki, o w zasadzie dowolnej strukturze, z odpowiednich terminalnych fragmentów. Celem projektu jest opracowanie nowej, ogólnej i enancjoselektywnej metody otrzymywania allenów, która pozwoli na łączenie dowolnych dwupodstawionych fragmentów występujących na końcach czteropodstawionego ugrupowania 1,2-dienowego, w reakcji nie wykorzystującej związków metali przejściowych jako katalizatorów. Opierać się będzie ona o koncepcję analogiczną do użytecznej metody syntezy zwykłych alkenów w reakcji Julia-Kocienskiego.

Katalizowana metalami przejściowymi C–H-aktywacja nitronów

Celem projektu jest odkrycie i opracowanie katalizowanych kompleksami metali przejściowych (głównie Pd) reakcji C–H-aktywacji aldonitronów. W ich wyniku, na drodze sprzęgania ze związkami zawierającymi dobre grupy odchodzące (przede wszystkim halogeny) przy atomie węgla sp2 (lub C(sp3), albo przy atomie siarki w gr. sulfonylowej), powstawać będą pochodne ketonitronów. Drugim celem jest opracowanie podobnych transformacji polegających na podwójnej C–H-aktywacji, czyli sprzęganiu aldonitronów z substratami zawierającymi wiązanie C(sp2)–H.
Reakcje opierające się na aktywacji wiązania C–H w jednym, lub najlepiej obu substratach, umożliwiają otrzymywanie pożądanych, złożonych produktów docelowych w sposób bardziej efektywny, na drodze mniejszej ilości etapów syntetycznych. Opracowanie nowej klasy takich reakcji, użytecznych dla szerokiego spektrum substratów, będzie głównym efektem realizacji proponowanego projektu. Ze względu na ogromne znaczenie nitronów jako związków pośrednich w syntezie, rozwijanie efektywnych metod ich syntezy, wykorzystujących niewielkie ilości katalizatorów palladowych lub miedziowych, znacznie rozszerzy możliwości otrzymywania złożonych związków organicznych zawierających azot, takich jak nienaturalne aminokwasy, biologicznie aktywne alkaloidy, heterocykle, aminocukry, leki, związki o interesujących własnościach fizykochemicznych, itd.

No Comments

Skip to content