Międzynarodowa ochrona patentowa nowych nitronianowych kompleksów rutenu – katalizatorów: metatezy, izomeryzacji, cykloizomeryzacji, przeniesienia wodoru

16/03/2019

Międzynarodowa ochrona patentowa nowych nitronianowych kompleksów rutenu – katalizatorów: metatezy, izomeryzacji, cykloizomeryzacji, przeniesienia wodoru

 

Beneficjent: Instytut Chemii Organicznej PAN

Okres realizacji: 01.12.2011 – 31.12.2015

Nr projektu: POIG.01.03.02-14-039/11

Wartość projektu: 252 347,68 PLN, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 214 495,52 PLN (85%).

Nazwa projektu: Międzynarodowa ochrona patentowa nowych nitronianowych kompleksów rutenu – katalizatorów: metatezy, izomeryzacji, cykloizomeryzacji, przeniesienia wodoru.

Autorzy: Karol Grela, Cezary Samojłowicz, Tomasz Wdowik, Magdalena Jawiczuk

Opis wynalazku:

Wynalazek dotyczy nowych kompleksów metali działających jako (pre)katalizatory, sposobu ich wytwarzania oraz zastosowania w reakcji metatezy, izomeryzacji i cykloizomeryzacji olefin oraz w reakcji przeniesienia wodoru. Wynalazek ten znajduje zastosowanie w szeroko rozumianej syntezie organicznej.

W zastosowaniach metatezy olefin w syntezie organicznej osiągnięto w ostatnich latach duże postępy. W stanie techniki znanych jest kilka kompleksów karbenowych rutenu działających jako (pre)katalizatory, które posiadają zarówno wysoką aktywność w reakcjach metatezy różnego rodzaju, jak i szeroką tolerancję grup funkcyjnych. Powyższa kombinacja właściwości warunkuje przydatność tego rodzaju (pre)katalizatorów w syntezie organicznej.

Przedmiotem wynalazku są nowe kompleksy metali o wzorze 1:

Wzór 1

w którym:

M oznacza ruten lub osm;

L1 i L2 oznaczają obojętne ligandy;

X oznacza ligand anionowy;

Z oznacza atom azotu;

Y oznacza atom tlenu.

Wynalazek dotyczy także sposobu otrzymywania nowych kompleksów metali o wzorze 1 oraz ich zastosowania.

Metateza olefin jest obecnie uważana za jedną z najważniejszych metod tworzenia wiązań C-C w syntezie organicznej. Nowe wysoce efektywne rutenowe katalizatory metatezy olefin i pokrewnych reakcji, będące przedmiotem zgłoszenia, mogą znaleźć potencjalne zastosowanie w produkcji złożonych związków chemicznych (leki, kosmetyki, pestycydy, tworzywa sztuczne) oraz zaawansowanych polimerów (np. biomateriały).

Rozwiązanie będące przedmiotem wynalazku wyróżnia się następującymi cechami w porównaniu z metodami niekatalitycznymi:

a/ mniej etapów syntezy (mniejsze zużycie energii i rozpuszczalników),

b/ możliwość prowadzenia syntezy z wykorzystaniem mikroreaktorów przepływowych; technologia ta jest coraz częściej wykorzystywana w syntezie tzw. „fine chemicals” i w transformacji surowców odnawialnych,

c/ produkcja minimalnej ilości odpadów i produktów ubocznych, możliwość sterowania selektywnością i efektywnością procesu poprzez dobór odpowiednich katalizatorów, dodatków oraz parametrów procesu.

Stan realizacji:

Dokonano następujących zgłoszeń patentowych:

1/ Zgłoszenie wynalazku: „Kompleks rutenu , sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie” w Urzędzie Patentowym RP; zgłoszenie nr P 396439, data zgłoszenia: 26.09.2011. UP RP wydał decyzję o udzieleniu patentu nr 220408 w dniu 18.12.2014.

2/ Zgłoszenie międzynarodowe wynalazku „Ruthenium or osmium complex, method for its preparation and use thereof”; zgłoszenie nr PCT/IB2012/055058, data zgłoszenia: 23.09.2012. Publikacja zgłoszenia pod numerem WO 2013/046108 A1, data publikacji: 04.04.2013 . Wejście w fazę regionalną EP w dniu 16.04.2014; nr urzędowy: EP 12781456.4. Publikacja zgłoszenia w Biuletynie EPO. pod numerem EP2760581 A1 z dnia 06.08.2014. Europejski Urząd Patentowy wydał decyzję o udzieleniu patentu europejskiego. Certyfikat patentu europejskiego nr 2760581. Walidacja patentu europejskiego w Szwajcarii, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.

3/ Zgłoszenie wynalazku (tytuł ang. j.w.) w USA; nr zgłoszenia: US 14/346,865. Publikacja pod nr US 20150298111 A1, data publikacji 22.10.2015.

4/ Zgłoszenie wynalazku (tytuł ang. j.w.) w Chinach; nr zgłoszenia: 201280046966.8, data zgłoszenia 10.12.2014. Publikacja pod nr CN 104185506 A z dnia 3.12.2014.

5/ Zgłoszenie wynalazku (tytuł ang. j.w.) w Singapurze; nr zgłoszenia: 11201400937S. Postępowanie zakończone przyznaniem patentu nr 11201400937S

6/ Zgłoszenie wynalazku (tytuł ang. j.w.) w Izraelu; nr zgłoszenia: 231682

7/ Zgłoszenie wynalazku (tytuł ang. j.w.) w Japonii; nr zgłoszenia: JP2014531366. Urząd Patentowy w Japonii wydał decyzję o udzieleniu patentu.

Promocja:

1/ Opis wynalazku wraz z informacją dotycząca Beneficjenta, autorów wynalazku, nr PCT oraz podanie źródła finansowania ochrony własności przemysłowej w wydawnictwie przygotowanym przez Kancelarię Rzeczników Patentowych WTS na targi BIO International Convention 2014 (San Diego, 23-26.06.2014).

2/ W ramach projektu prowadzona była promocja wyników opisanych w zgłoszeniach patentowych w formie prezentacji na konferencjach naukowych, spotkaniach branżowych.

 

No Comments

Skip to content