Nowe optycznie czynne kompleksy rutenu i ich zastosowanie w reakcjach metatezy olefin – ochrona międzynarodowa wynalazku

16/03/2019

Nowe optycznie czynne kompleksy rutenu i ich zastosowanie w reakcjach metatezy olefin – ochrona międzynarodowa wynalazku

 

Beneficjent: Instytut Chemii Organicznej PAN

Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2015

Nr projektu: POIG.01.03.02-14-038/11

Wartość projektu: 276 478,80 PLN, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 235 006,98 PLN (85%).

Nazwa projektu: Nowe optycznie czynne kompleksy rutenu i ich zastosowanie w reakcjach metatezy olefin – ochrona międzynarodowa wynalazku.

Autorzy wynalazku: Karol Grela, Rafał Gawin, Michał Pieczykolan

Opis wynalazku:

Wynalazek dotyczy nowych chiralnych, nieracemicznych kompleksów rutenu, działających jako (pre)katalizatory reakcji metatezy olefin, sposobu ich wytwarzania oraz zastosowania w reakcjach metatezy olefin.

W syntezie organicznej znane są chiralne, nieracemiczne kompleksy karbenowe rutenu działające jako (pre)katalizatory, które umożliwiają przeprowadzenie asymetrycznych reakcji metatezy. Kompleksy te posiadają jako ligand karbeny NHC będące pochodnymi imidazolo-4,5-dihydro-2-ylidenu.

Nieoczekiwanie stwierdzono, że nowe, chiralne, nieracemiczne karbenowe kompleksy rutenu o wzorze 1,

1

zawierające jako ligand chiralne, nieracemiczne karbeny NHC będące pochodnymi 1,2,4-triazolo-5-ylidenu pozwalają na przeprowadzenie asymetrycznych reakcji metatezy. Kompleksy o wzorze 1, według wynalazku znajdują zastosowanie w szerokim zakresie reakcji metatezy.

Nowe rutenowe katalizatory metatezy olefin, będące przedmiotem zgłoszenia patentowego, mogą znaleźć zastosowanie w produkcji złożonych związków chemicznych (leki, kosmetyki, pestycydy, tworzywa sztuczne itp.) oraz zaawansowanych polimerów (np. biomateriały).

Stan realizacji:

Dokonano następujących zgłoszeń patentowych:

1/ Zgłoszenie wynalazku „Nowe kompleksy rutenu, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie w metatezie olefin” w Urzędzie Patentowym RP, nr zgłoszenia P.402 293; data zgłoszenia: 28.12.2012. Publikacja zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego nr BUP14/2014, P003 z dnia 07.07.2014. Postępowanie zakończone przyznaniem przez UP RP patentu; data decyzji 10.06.2015.

2/ Międzynarodowe zgłoszenie patentowe w ramach układu PCT wynalazku „Novel ruthenium complexes, a method of producing them, and their use in olefin metathesis” nr zgłoszenia: PCT/IB2013/052368, data zgłoszenia: 25.03.2013. Publikacja zgłoszenia pod numerem WO 2014102622 A1 z dnia 03.07.2014.

Wejście w fazę regionalną: 26.05.2015 (nr urzędowy: EP 13721103.3). Europejski Urząd Patentowy wydał decyzję o udzieleniu patentu europejskiego. Certyfikat patentu europejskiego nr 2938622. Walidacja patentu europejskiego w Szwajcarii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburgu i Monako.

3/ Zgłoszenie wynalazku (tytuł ang. j,w.) w USA, nr zgłoszenia: US 14/653,857, data zgłoszenia 19.06.2015. Publikacja zgłoszenia w USPTO pod numerem US 2015/0298113 A1, data publikacji 22.10.2015.

4/ Zgłoszenie wynalazku (tytuł ang. j.w.) w Chinach, nr zgłoszenia: 201380068600.5 z dnia 26.06.2015. Wejście w fazę krajową 26.06.2015. Publikacja zgłoszenia pod numerem CN 104903336, data publikacji 09.09.2015.

5/ Zgłoszenie wynalazku (tytuł ang. j.w.) w RPA, nr zgłoszenia : 2015/04508, data zgłoszenia 23.06.2015 . Postępowanie zakończone przyznaniem patentu nr 2015/04508. decyzja z dnia 22.02.2017

6/ Zgłoszenie wynalazku (tytuł ang. j.w.) w Indiach, nr zgłoszenia: 1454/KOLNP/2015, data zgłoszenia 18.05.2015.

7/ Zgłoszenie wynalazku (tytuł ang. j.w.) w Rosji; nr zgłoszenia: 2015128505, data zgłoszenia 10.07.2015. Wejście w fazę krajową w Rosji 28.07.2015.

8/ Zgłoszenie wynalazku (tytuł ang. j.w.) w Kanadzie, z dnia 23.06.2015 r. nr zgłoszenia 2,896,268. Publikacja zgłoszenia pod numerem CA2896268 A.

9/ Zgłoszenie wynalazku (tytuł ang. j.w.) w Izraelu, nr zgłoszenia 239644.

10/ Zgłoszenie wynalazku (tytuł ang. j.w.) w Japonii, nr zgłoszenia 2015-550162, data zgłoszenia 26.06.2015.

11/ Zgłoszenie wynalazku (tytuł ang. j.w.) w Singapurze, nr zgłoszenia 11201503836U.

Postępowanie zakończone przyznaniem patentu przez Urząd Patentowy w Singapurze.

Promocja

1/ Artykuł promocyjny pt. „ Nowe kompleksy rutenu, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie w metatezie olefin” w kwartalniku. Biotechnologia wrzesień 2015 oraz na portalu internetowym Biotechnologia.pl

2/ W ramach projektu prowadzona była promocja wyników opisanych w zgłoszeniach patentowych w formie prezentacji na konferencjach międzynarodowych , spotkaniach branżowych.

 

No Comments

Skip to content