Nowe syntetyczne słodziki i inhibitory słodkiego smaku

16/03/2019

Nowe syntetyczne słodziki i inhibitory słodkiego smaku

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2: Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R

Beneficjent: Instytut Chemii Organicznej PAN

Okres realizacji: 01.02.2010 – 30.09.2015

Nr projektu: POIG.01.03.02-00-012/09

Wartość projektu: 188 918,79 PLN,
w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 160 580,97 PLN (85%)

Nazwa wynalazku: „Związki enaminokarbonylowe i ich zastosowanie”.

Autorzy: Piotr Krajewski, Agnieszka Woźniak

Opis wynalazku:

Związki chemiczne będące przedmiotem wynalazku mają właściwości modyfikowania smaku.

Pierwsza grupa związków to niskokaloryczne słodziki syntetyczne. Niektóre z nich wykazują słodkość porównywalną, a nawet przewyższającą słodkość powszechnie stosowanego peptydowego słodzika syntetycznego – aspartamu.

Druga grupa obejmuje związki mające właściwość inhibitowania słodkiego smaku. Eksperymentalnie wykazano ich zdolność do hamowania słodkiego smaku zarówno naturalnych, jak i syntetycznych substancji słodkich, a także ich mieszanin.

Jeśli związki są chiralne, to enancjomery (R) są słodkie, a enacjomery (S) są inhibitorami słodkiego smaku. Mieszaniny racemiczne są pozbawione smaku.

Zalety słodzików:

 • 1. Wygodna i wydajna synteza z niedrogich, dostępnych handlowo substratów.
 • 2. Słodkość i profil smakowy podobne do aspartamu – mogą mieć podobne zastosowania.
 • 3. Nie zawierają fenyloalaniny.
 • 4. Prawdopodobne efekty synergiczne z innymi słodzikami (efekty te nie były jeszcze badane).
 • 5. 200 – 250 razy słodsze od sacharozy.
 • 6. Zupełnie nowy typ struktury.
 • 7. Łatwość modyfikowania struktury chemicznej – możliwość uzyskania nowych słodzików.

Zalety inhibitorów słodkiego smaku:

 • 1. Wygodna i wydajna synteza z niedrogich, dostępnych handlowo substratów.
 • 2. Są pozbawione smaku.
 • 3. Nie zawierają fenyloalaniny.
 • 4. Prawdopodobne efekty synergiczne z innymi inhibitorami (efekty te nie były jeszcze badane).
 • 5. Mogą poprawiać profil smakowy znanych słodzików.
 • 6. Zupełnie nowy typ struktury.
 • 7. Łatwość modyfikowania struktury chemicznej – możliwość uzyskania nowych inhibitorów.

Stan realizacji:

Dokonano następujących zgłoszeń patentowych:

1/ Urząd Patentowy RP; zgłoszenie „Związki enaminokarbonylowe i ich zastosowanie”, data zgłoszenia: 02.02.2009, ”, nr zgłoszenia: P 387177 data zgłoszenia: 02.02.2009. Publikacja zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego nr 17 (956) 2010

2/ Zgłoszenie międzynarodowe wynalazku „Enaminocarbonyl compounds and their use” w Biurze Międzynarodowym WIPO: PCT/PL2010/000010; data zgłoszenia : 02.02.2010. Publikacja zgłoszenia pod numerem WO 2010/087727 A1 dnia 05.08.2010. Wejście w fazę regionalną: 02.09.2011 (nr urzędowy: EP 10708660.5).

3/ Zgłoszenie wynalazku „Enaminocarbonyl compounds and their use” w USA (United States Patent and Trademark Office) i wejście w fazę międzynarodową; 24.06.2011, nr zgłoszenia: U.S. 13/125,598, Publikacja zgłoszenia pod numerem: US 2011/0274803 A1, data publikacji 10.11.2011

4/ Zgłoszenie wynalazku (tytuł ang. j.w.) w Chinach, nr zgłoszenia: 201080003018.7. Publikacja zgłoszenia pod numerem CN 102203073.

5/ Zgłoszenie wynalazku (tytuł ang. j.w.) w Japonii (SHIGA International Patent Office). Nr zgłoszenia: 2011-547848. Postępowanie w toku.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto wszystkie zaplanowane wskaźniki produktu.

Przyznane patenty:

1. Patent nr PL 216572 przyznany przez UP RP. Data decyzji: 17.09.2013 Ogłoszenie o udzielonym patencie na wynalazek w Wiadomościach Urzędu Patentowego nr 4/2014.

2. Patent europejski nr 2391614 przyznany przez European Patent Office. Data decyzji: 06.05.2013. Walidacja patentu we Francji (zachowana notacja).

3. Patent nr 5520966 przyznany przez Japoński Urząd Patentowy. Data decyzji: 10.03.2014.

4. Patent nr ZL 201080003018.7 przyznany przez Urząd Patentowy Chińskiej Republiki Ludowej. Data decyzji: 25.06.2014.

5. Patent nr US 8,846,125 B2 przyznany przez United States Patent and Trademark Office. Data decyzji: 30.09.2014.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto wszystkie zaplanowane wskaźniki rezultatu.

Aneks UDA-POIG.01.03.02-00.012-09/09-05:

Ze względu na osiągnięcie w trakcie realizacji projektu wszystkich zaplanowanych wskaźników rezultatu, oraz wydatkowanie jedynie części przyznanej dotacji, dokonano rozszerzenia zakresu zadania nr. 1 o następujące działanie: „Identyfikacja potencjału komercjalizacyjnego oraz strategii komercjalizacji wynalazku“.
Realizację projektu przedłużono do 30.09.2015.

Promocja:

1/ Srebrny medal na Międzynarodowych Targach Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 2011 (Katowice, 23-24.02.2011).

2/ Opis wynalazku wraz z informacją dotyczącą autorów, nr PCT oraz podaniem źródła finansowania ochrony własności przemysłowej w wydawnictwie przygotowanym przez Kancelarię WTS na targi BIO International Convention 2010 (Chicago, 3-6 maja 2010).

3/ TVP Info, program „Era wynalazków”, odcinek 9 (sezon 5): „Jesteś tym co jesz”.http://erawynalazkow.pl/odcinki/

Ocena potencjału komercjalizacyjnego wynalazku:

Firma doradcza zajmująca się m.in. komercjalizacją B+R, wykonała ekspertyzę dotyczącą możliwości komercjalizacji wynalazku.

Ekspertyza jest dostępna w dokumentacji projektowej Beneficjenta.

No Comments

Skip to content