Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej

16/03/2019
O projekciePublikacjePatentyNagrodyPromocjaWydarzeniaKontakt

Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej

Koordynator projektu: Instytut Chemii Organicznej PAN
Okres realizacji: 01.01.2010 – 31.03.2015
Nr projektu: POIG.01.01.02-14-102/09
Wartość projektu: 25 453 282,29 PLN

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Oś priorytetowa: 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie: 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie: 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Istotą Projektu „Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej” jest wykorzystanie łatwo dostępnych i tanich substratów, jakimi są cukry proste (surowce odnawialne) w syntezie organicznej. Projekt jest ukierunkowany na rozwój metodologii syntezy enancjomerycznie czystych produktów o dużej wartości dodanej z surowców odnawialnych, spełniających wymagania pozwalające na zaimplementowanie ich w praktyce przemysłowej i będących przedmiotem zainteresowania krajowego przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego.

Celem Projektu jest także opracowanie innowacyjnych rozwiązań w postaci znaczących publikacji dotyczących wyników badań naukowych uzyskanych w projekcie, stopni naukowych uzyskanych w bezpośrednim związku z realizowanym projektem, zgłoszeń patentowych, skomercjalizowanych wyników badań B+R, bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy, oraz nowych etatów badawczych.

Rezultatem Projektu będzie wsparcie oraz konsolidacja badań prowadzonych w sześciu jednostkach naukowych, zaangażowanie wysokiej klasy naukowców z dużym dorobkiem naukowym i doświadczeniem, zarówno kobiet jak i mężczyzn, do realizacji projektu, a także młodych naukowców, doktorantów i studentów, utworzenie na potrzeby realizacji projektu nowych miejsc pracy związanych z działalnością B+R, prowadzenie współpracy z przedsiębiorstwami przemysłowymi oraz krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, zakup nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej.

Zakres Projektu:
Harmonogram Projektu

Tematyka projektu jest podzielona na trzy główne nurty:

1. Cukry proste jako chirony w syntezach związków o ważnych funkcjach biologicznych; w tym również użycie modyfikowanych cukrów jako pomocników chiralnych (chiral auxiliary) w syntezie biologicznie ważnych związków,

2. Cukry jako fragmenty związków o istotnej czynności biologicznej,

3. Modyfikacje naturalnych disacharydów (w tym sacharozy) i cyklicznych oligomerów cukrowych (cyklodekstryny), oraz ich zastosowanie w chemii, biologii oraz pokrewnych dziedzinach.

Wykonawcy:

KOORDYNATOR PROJEKTU:

PARTNERZY:

Opracowania:

„Functionalization of terminal positions of sucrose. Part I: Synthesis of 2,3,3’,4,4’-penta-O-benzyl-sucrose and differentiation of the terminal positions (1,6,6’)” (M. Mach, A. Zawisza, B. Lewandowski, S. Jarosz), Proven Carbohydrate Methods, vol. I, pp. 387-411 (chapter 43;Taylor & Francis Group, 2011, P. Kovac Ed.)

„Functionalization of terminal positions of sucrose. Part II: Preparation of 1’,2,3,3’,4,4’-hexa-O-benzyl-sucrose and its “elongated” diol [6,6’-bis-O-(2-hydroxyethyl) derivative]” (Lewandowski, A. Listkowski, S. Jarosz, K. Petrova), Proven Carbohydrate Methods, Vol. I, pp. 413-430 (chapter 44;Taylor & Francis Group, 2011, P. Kovac Ed.)

„Higher carbon sugars by a phosphonate methodology. Part I: Synthesis of methyl (methyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-glucopyranosid)uronate” (G. Witkowski, A. Zawisza, M. Malik, S. Jarosz), Proven Carbohydrate Methods, 2015, vol. 3, chapter 1, 3-10

„Higher carbon sugars by a phosphonate methodology. Synthesis of dimethyl (methyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-gluco-heptopyranos-6-ulos-7-yl)phosphonate and application for carbon chain elongation (M. Malik, A. Zawisza, G. Witkowski, S. Jarosz), Proven Carbohydrate Methods, vol. 3, 2015, chapter 2, 11-18

“Synthesis of (2S,3S,4S)-2,3,4-tribenzyloxy-5-bromopentanenitrile” (M. Malik, A. Zawisza, S. Jarosz), Proven Carbohydrate Methods, vol. 4, 2017, chapter 23, pp. 185-189

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji dotyczących syntez powyższych związków proszone są o kontakt z Kierownikiem Projektu Prof. dr hab. Sławomirem Jaroszem pod adresem e-mail: slawomir.jarosz@icho.edu.pl

Publikacje:

Rok 2010

„Glycosyl hydroperoxides derived from 2-deoxysugars” (B. Szechner, Z. Urbańczyk-Lipkowska, M. Chmielewski), Carbohydrate Research  2010, 345, 2464-2468.

„New methodology for the differentiation of the primary hydroxyl groups in  2,3,3’,4,4’-penta-O-benzylsucrose: convenient approach to sucrose mono-phosphines” (J. Burdyńska, B. Lewandowski, S. Jarosz), Journal of Carbohydrate Chemistry 2010, 29, 403-415.

„Synthesis of Phosphorylated Derivatives of Sucrose: 6,6’-di-Phosphonate, 6- and 6’-Phosphonates, and 6,6’-di-Phosphine” (A. Gaweł, S. Jarosz), Journal of Carbohydrate Chemistry2010, 29, 332-347.

Rok 2011

„Application of 1’,2,3,3’4,4’-hexa-O-benzylsucrose in the preparation of sucrose macrocycles via a click chemistry route” (B. Lewandowski, S. Jarosz), Synthetic Communications  2011, 41, 2161-2168.

“Synthesis of iminosugars via 1,3-dipolar cycloadditions reactions of nitrones to alpha,beta-unsaturated sugar aldonolactones (account)” (S. Stecko, M. Jurczak, I. Panfil, B. Furman, B. Grzeszczyk, M. Chmielewski), Compt. Rend. Chim. 2011, 14, 102-125.

“Enantioselective addition of phenylacetylene to aldehydes catalysed by a D-glucosamine-derived sulfonamide-titanium complex” (T. Bauer, P. Gaweł, J. Jurczak), Tetrahedron Letters2011, 52,4882-4884.

Rok 2012

„Short Synthesis of Diamide-Linked Sucrose Macrocycles” (M.A. Potopnyk, P. Cmoch, S. Jarosz), Organic Letters , 2012, 14, 4258–4261.

Novel sucrose-based macrocyclic receptors for enantioselective recognition of chiral ammonium cations” (M.A. Potopnyk, B. Lewandowski, S. Jarosz), Tetrahedron: Asymmetry2012, 23, 1474-1479.

„Synthesis of highly oxygenated decalins from sugar allyltins. An access to sulfur and phosphorus derivatives” (M. Nowogródzki, M. Malik, S. Jarosz), Tetrahedron: Asymmetry,2012, 23, 1501-1511.

„Influence of bromide ions on the synthesis of anomeric thiocyanates” (P. Cmoch, Z. Pakulski), Tetrahedron2012, 68, 7435-7440.

„An entry to carbapenem antibiotics scaffold via asymmetric Kinugasa reaction” (M. Maciejko, S. Stecko, O. Staszewska-Krajewska, M. Jurczak, B. Furman, M. Chmielewski) Synthesis 2012, 2825-2839.

“Carbohydrate Derived Auxiliaries: Mono (and Disaccharide) Derivatives” (Furman B., and Stecko S.) (2012) w Carreira E.M. and Yamamoto H. (eds.) Comprehensive Chirality, Volume 3, pp. 297-358. Amsterdam: Elsevier.

Rok 2013

„Sweet’ sucrose macrocycles via a ‘click chemistry’ route” (M.A. Potopnyk, S. Jarosz), w: Click Chemistry in Glycoscience: New Developments and Strategies2013, rozdział 9, str. 235-250 (Wiley; Ed. Z.J. Witczak, R. Bielski; ISBN: 978-1-1182-7533-7).

„A practical preparation of the key intermediate for penems and carbapenems synthesis” (B. Grzeszczyk, S. Stecko, Ł. Mucha, O. Staszewska-Krajewska, B. Furman, M. Chmielewski) J. Antibiot., 2013, 66, 161-163.

„Glycosyl hydroperoxides” (B. Szechner, B. Furman, M. Chmielewski) Carbohydrate Research2013, 369, 54–57.

„Sugar-based monodentate phosphoramidite ligands for Cu-catalyzed enantioselective conjugate addition to enones” (T. Bauer, M. Majdecki, J. Jurczak) Tetrahedron2013, 69, 1930-1939.

„Thermal and Sc(OTf)3 catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition of open-chain nitrones to alpha,beta-unsaturated lactones: combined experimental and computational studies” (M. Śnieżek, S. Stecko, I. Panfil, B. Furman, Z. Urbańczyk-Lipkowska, M. Chmielewski) Tetrahedron: Asymmetry2013, 24, 89–103.

„An Efficient Synthesis of Novel Sucrose-Containing Dilactams” (M.A. Potopnyk, S. Jarosz) Monatshefte 2013, 144, 437-443.

„Synthesis and complexing properties of ‘unsymmetrical’sucrose-based receptors” (M. A. Potopnyk, S. Jarosz) Eur. J. Org. Chem., 2013, 5117-5126.

„New approach to sugar dienes; useful building blocks for the synthesis of bicyclic derivatives” (G. Witkowski, S. Jarosz) Synlett.2013, 1813-1817.

„Sweet Anion Receptors: recognition of chiral carboxylate anions by D-glucuronic-aid-decorated diindolylmethane” (J.M. Granda, J. Jurczak) Organic Letters2013, 15, 4730-4733.

„Influence of the size and geometry of the anion binding pocket of sugar-urea anion receptors on chiral recognition” (P. Hamankiewicz, J.M. Granda, J. Jurczak) Tetrahedron Letters2013, 54, 5608-561,

„Synthesis of polyhydroxylated carbo-bicyclic compounds from sugar allyltins” (M. Magdycz, S. Jarosz) Tetrahedron: Asymmetry2013, 24, 1402-1411,

„Synthesis of polyhydroxylated aza-bicyclic compounds from sugar allyltins” (M. Magdycz, S. Jarosz) Tetrahedron: Asymmetry2013, 24, 1412-1416,

„Synthesis of polyhydroxylated quinolizidines and azaspiro-[4.5]decanes from D-xylose” (M. Malik, G. Witkowski, M. Ceborska, S. Jarosz) Org. Lett.2013, 15, 6214-6217,

Rok 2014

„Five-and six-membered cyclic nitrones derived from segars and hydroxyacids: synthesis and applications (review) ” (M. Pieczykolan, A. Ulikowski, K. Kabala, K. Wolosewicz, M. Maciejko, B. Grzeszczyk, M. Jurczak, M. Chmielewski, B. Furman) Curr. Org. Chem.2014, 18, 1716-1730,

„Kinugasa reaction: an „ugly duckling” of beta-lactam chemistry (review)” (S. Stecko, B. Furman, M. Chmielewski) Tetrahedron2014, 70, 7817-7844,

„Sugar -derived cyclic imines: one-pot synthesis and direct functionalization” (P. Szcześniak, S. Stecko, O. Staszewska-Krajewska, B. Furman) Tetrahedron2014, 70, 1880-1888,

„The use of carbonyl group anisotropy effect in determination of the relative configuration of carbapenams” (O. Staszewska-Krajewska, W. Bocian, M. Maciejko, P. Szcześniak, K. Szymczak, M. Chmielewski, B. Furman) ARKIVOC2014, 3, 143-153,

„Syntesis of polyhydroxylated quinolizidine and indolizidine scaffolds from sugar-derived lactams via a one-pot reduction/Mannich/Michael sequence” (P. Szcześniak, S. Stecko, E. Maziarz, O. Staszewska-Krajewska & B. Furman) J. Org. Chem.2014, 79, 10487-10503,

„Acid catalyzed rearrangement of vinyl and ketene acetals” (E. Maziarz, B. Furman) Tetrahedron2014, 70, 1651-1658,

„Novel approach to selectively functionalized derivatives of sucrose” (M. Kowalski, P. Cmoch, S. Jarosz) Synlett.2014, 25, 641-644,

„Sucrose as chiral platform in the synthesis of macrocyclic receptors” (. Jarosz, M. A. Potopnyk, M. Kowalski) Carbohydr. Chem.2014, 40, 236-256,

„Synthesis of a sucrose dimer with enone tether; a study on its functionalization” (Z. Pakulski, N. Gajda, M. Jawiczuk, J. Frelek, P. Cmoch , S. Jarosz) Beilstein J. Org. Chem.2014, 10, 1246–1254,

„Novel aproach to Selectively Functionalized Derivatives of Sucrose” (M. Kowalski, P. Cmoch, S. Jarosz) Synlett.2014, 25, 641-644,

„Carboxybenzyl Group as an O-Nucleophile in the C−H Allylic’Oxidation: Total Synthesis of (−) -Castanospermine” (M. Malik, G. Witkowski, S. Jarosz) Org. Lett.2014, 16, 3816-3819,

„Sugar -decorated receptors for Chirac anions” (J. M. Granda, J. Jurczak) Special Periodic Reports-Carbohydrate Chemistry2014, 40, 445-460,

„Enantioselective alkynylation of aromatic and aliphatic aldehydes catalyzed by titanium (IV) complex of D-glucosamine-sulphonamides” (J. M. Granda, S. Smoliński, M. Majdecki, J. Jurczak) Curr. Org. Chem.2014, 18, 1218-1224,

„Synthesis and complexation properties of sugar derived receptors for chiral anions” (J. M. Granda, J. Jurczak) Curr. Org. Chem.2014, 18, 1886-1896,

„Carbohydrates as ligands for enantioselective synthesis” (T. Bauer, M. Majdecki) Curr. Org. Chem.2014, 18, 1749-1767,

„Artificial neural networks for guest chirality classification through supramolecular interactions” (J. M. Granda, J. Jurczak) Chem. Eur. J.2014, 20, 12368-12372,

„Bispyrrolylbenzene anion receptor: from supramolecular switch to molecular logic gate” (J. M. Granda, O. Staszewska-Krajewska, J. Jurczak) Chem. Eur. J.2014, 20, 12790-12795,

Rok 2015

„Synthesis of Polyhydroxylated Piperidine and Pyrrolidine Peptidomimetics via One-Pot Sequential Lactam Reduction/Joullié-Ugi Reaction” (P. Szcześniak, E. Maziarz, S. Stecko, B. Furman) J. Org. Chem.2015, 80, 3621-3633,

„Ruthenium -Catalyzed One-Pot Ring-Closing Metathesis/syn-Dihydroxylation in the Synthesis of Bicyclic Iminosugars” (M. Malik, M. Ceborska, G. Witkowski, S. Jarosz) Tetrahedron: Asymmetry2015, 26, 29-34,

„Palladium -catalyzed enantioselective allylic substitution in the presence of monodentate furanoside phosphoramidites” (K. Chmurski, P. Stepniak, J. Jurczak) Synthesis2015, , 7, 799-807,

„Improved synthesis of C-2 and C-6 monoderivatives of alfa- and beta-cyclodextrin via the click chemistry approach” (J. M. Granda, O. Staszewska-Krajewska, J. Jurczak) Chem. Eur. J.2015, 1838-1843,

„Glycosal hydroperoxides: A new class of potential antimalarial agents” (B. Szechner, A. Jaromin, S. Parapini, N. Basilico, B. Grzeszczyk, B. Furman, M. Chmielewski) Bioorg. Med. Chem.2015, 23, 3033-3039,

„An approach to monobactams and nocardicines via asymmetric Kinugasa reaction” (K. Kabala, B. Grzeszczyk, S. Stecko, B. Furman, M. Chmielewski) J. Org. Chem.2015, (doi: 10.1021/acs.joc.5b01979),

„Diastereoselective synthesis of β-lactams via Kinugasa reaction of acyclic chiral nitrones” (Ł. Mucha, K. Parda, O. Staszewska-Krajewska, S. Stecko, A. Ulikowski, J. Frelek, A. Suszczyńska, M. Chmielewski, B. Furman) ) Tetrahedron: Asymmetry2015, (doi: 10.1016/j.tetasy.2015.11.006),

„Synthesis of Thienamycin methyl ester from 2-deoxy-d-ribose via Kinugasa reaction” (M. Soluch, B. Grzeszczyk, O. Staszewska-Krajewska, M. Chmielewski, B. Furman) J. Antibiot.2015, (doi:10.1038/ja.2015.108),

 

1/ „Sposób wytwarzania związków karbapenamowych”

Autorzy wynalazku: Marek Chmielewski, Sebastian Stecko, Bartłomiej Furman, Irma Panfil, Marcin Śnieżek, Michał Michalak, Margerita Jurczak, Barbara Grzeszczyk, Magdalena Soluch, Paulina Mikołajczyk

 • Zgłoszenie wynalazku w UP RP w dniu 14.02.2011; nr zgłoszenia: P 393 916. Postępowanie zakończone przyznaniem przez UP RP patentu nr 217693; decyzja o udzieleniu patentu z dnia 19.12.2013.
 • Międzynarodowe zgłoszenie patentowe PCT wynalazku: „A method of the preparation of carbapenam compounds” w dniu 14.02.2012; nr urzędowy: PCT/PL2012/050005.
 • Wejście w fazę regionalną EP (numer urzędowy EP 12716705.4). Europejski Urząd Patentowy wydał decyzję o udzieleniu patentu europejskiego. Certyfikat Patentu Europejskiego nr 2675805. Walidacja patentu europejskiego w Szwajcarii.
 • Zgłoszenie wynalazku w USA, nr zgłoszenia 13/985,478. Postępowanie w USA zakończone przyznaniem patentu nr US 8,884,005 B2; decyzja o udzieleniu patentu z dnia 11.11.2014.

2/ „Sposób wytwarzania (1′ R,3R,4R)-4-acetoksy-3-(1′ -(tert-butylodimetylo-sililoksy)etylo)-2-azetydynonu prekursora synetzy antybiotyków karbapenemowych”

Autorzy wynalazku: Sebastian Stecko, Bartłomiej Furman, Marek Chmielewski, Barbara Grzeszczyk

 • Zgłoszenie w UP RP w sprawie uzyskania patentu w dniu 21.12.2012; nr zgłoszenia: P 402 199. Postępowanie zakończone przyznaniem przez UP RP patentu; decyzja o udzieleniu patentu z dnia 17.05.2017
 • Międzynarodowe zgłoszenie patentowe PCT wynalazku: „A method of preparation of (1’R,3R,4R)-4-acetoxy-3-(1′-(tert-butyldimethylsilyloxy)-ethyl)-2-azetidinone, a precursor for carbapenem antibiotics synthesis” w dniu 20.12.2013; nr urzędowy: PCT/IB2013/061211.

3/ „Sposób syntezy fragmentu di sacharydowego saponiny OSW-1”

Autorzy wynalazku: Zbigniew Pakulski, Piotr Cmoch

 • Zgłoszenie wynalazku w UP RP w dniu 29.12.2014; nr zgłoszenia: P 410 796. Postępowanie zakończone przyznaniem przez UP RP patentu; decyzja o udzieleniu patentu z dnia 17.05.2017

4/ „Pochodne β-cyklodekstryny, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie”

Autorzy wynalazku: Janusz Jurczak, Paweł Stępniak

 • Zgłoszenie wynalazku w UP RP w dniu 07.10.2014; nr zgłoszenia: P 409 700.

5/ „ Związki makrocykliczne z podstawnikiem cukrowym w pozycji lariatowej, sposób wytwarzania oraz zastosowanie”

Autorzy wynalazku: Janusz Jurczak, K. Dąbrowa

 • Zgłoszenie wynalazku w UP RP w dniu 26.03.2015. nr zgłoszenia: P 411 770. Postępowanie zakończone przyznaniem przez UP RP patentu nr 226795; decyzja o udzieleniu patentu z dnia.24.03.2017.

1/ Tytuł „Jakość Roku 2010”, przyznany przez kapitułę Programu w kategorii: projekty badawcze za Projekt: „Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej”.

Program „Jakość Roku” jest organizowany przez Agencję Public PR (wydawcę m.in. Biznes Raportu – dodatku do Dziennika Gazety Prawnej) przy współudziale Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Celem Programu jest m.in. promocja jakości i wysokich standardów w działalności na rynku krajowym.

2/Tytuł „Symbol Polskich Innowacji 2011”.

Kapituła Programu Symbol 2011, organizowanego po raz pierwszy przez Redakcję Monitora Rynkowego – dodatku do Dziennika Gazety Prawnej – nagrodziła Instytut Chemii Organicznej PAN tytułem Symbol Polskich Innowacji 2011.

Nasz Instytut jest jedyną jednostką naukową w Polsce, która w 2011 roku otrzymała to wyróżnienie za szeroko pojętą jakość, innowacyjność i zaawansowanie projektów naukowych realizowanych w Instytucie.

1/ Dziennik Gazeta Prawna, dodatek Biznes Raport „Siła Innowacji” (nr 6 (55), 30 czerwca 2010): artykuł „Cukry – surowce doskonałe”.

Do pobrania: Plik PDF

2/ Dziennik Gazeta Prawna, dodatek monitor Rynkowy (nr 5 (13), 29 sierpnia 2011): artykuł „Nauka źródłem innowacji w ochronie zdrowia”.

Wersja on-line: „Nauka źródłem innowacji w ochronie zdrowia”

Do pobrania: Plik PDF

3/ Dziennik Gazeta Prawna, dodatek Forum Przedsiębiorczości (nr 7 (7), 9 sierpnia 2013): artykuł „IChO PAN: Specjaliści od chemii cukrów”.

Do pobrania: Plik PDF

4/ Orbital (czasopismo wydawane przez Polskie Towarzystwo Chemiczne) (nr 3/2010, maj-czerwiec 2010): artykuł: „Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej”.

Do pobrania: Plik PDF

5/ Program 1. Polskiego Radia, cykl programów: Nauka dla gospodarki” (28 czerwca 2011); wywiad z prof. dr hab. Sławomirem Jaroszem – kierownikiem Projektu „Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej”. W wywiadzie przedstawione zostały założenia Projektu oraz znaczenie badań naukowych realizowanych w ramach Projektu dla gospodarki narodowej.

Do wysłuchania on-line: „Cukier może leczyć!”

6/ Informacja o wynalazku opracowanym w ramach Projektu, zamieszczona w wydawnictwie prezentowanym na targach BIO International Convention (18-21.06.2012).

Do pobrania: Plik PDF

7/ Przekazanie materiałów promocyjnych na następujące wydarzenia naukowe:

 • VI Interdyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku (VI MKNOL, Zakopane, 10-12.05.2010).
 • VI Symposium on Nuclear Magnetic Resonance in Chemistry, Physics and Biological Sciences (Warszawa, 22-24.09.2010).
 • IX Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej (Warszawa, 6-9.04.2011).
 • VII Symposium on Nuclear Magnetic Resonance in Chemistry, Physics and Biological Sciences (Warszawa, 26-28.09.2012).
 • Pokaz „Chemia dla każdego” w ramach corocznego Festiwalu Nauki (Jabłonna, 15-16.09.2012).
 • Pokaz „Chemia dla każdego” w ramach corocznego Festiwalu Nauki (Jabłonna, 21-22.09.2013).
 • 19 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik (Warszawa, 9.05.2015).

PANELE WYKONAWCÓW:

1/ Panel nr 1: 8 stycznia 2010, Warszawa.

W trakcie pierwszego spotkania wykonawców kierownicy zadań dokonali prezentacji tematyki badawczej. Uczestnikom przekazano pełną dokumentację projektową oraz wzory papieru firmowego, naklejki do oznakowania sprzętu i segregatorów oraz wzór pieczątki.

2/ Panel nr 2:

W trakcie Sesji Sprawozdawczej kierownicy zadań badawczych przedstawili rezultaty badań. Omówiono także bieżące sprawy związane z zarządzaniem i rozliczaniem Projektu.

3/ Panel nr 3: 17 lutego 2012, Warszawa.

W trakcie Sesji Sprawozdawczej kierownicy zadań badawczych przedstawili rezultaty badań. Omówiono także bieżące sprawy związane z zarządzaniem i rozliczaniem Projektu.

4/ Panel Nr IV: 12 kwietnia 2013, Warszawa.

Panel składał się z dwóch części:

i. Sympozjum: „Cukry – chiralne surowce odnawialne w syntezie i analizie chemicznej”, połączone z obchodami Jubileuszu 70-lecia urodzin prof. Janusza Lipkowskiego.

ii. Sesja Sprawozdawcza Projektu. W trakcie Sesji Wykonawcy poszczególnych zadań zaprezentowali wyniki badań w formie wykładów. Na zakończenie prof. Sławomir Jarosz omówił bieżące sprawy związane z realizacją projektu.

Koordynator Projektu:

prof. dr hab. Sławomir Jarosz

sławomir.jarosz@icho.edu.pl

22 632 37 89 oraz 22 343 23 21

Zespół rozliczający Projekt:

dr Lidia Kania

lidia.kania@icho.edu.pl

22 343 24 01

dr Edyta Kołodziejczyk

edyta.kołodziejczyk@icho.edu.pl

22 343 23 32

mgr Justyna Gąsior

justyna.gasior@icho.edu.pl

22 343 23 32

No Comments

Skip to content