Program

31/05/2017

Studia doktoranckie – Program studiów

Studia doktoranckie trwają cztery lata. Po pierwszym roku należy otworzyć przewód doktorski, który powinien zakończyć się obroną pracy w ciągu czterech lat od rozpoczęcia studiów.

W czasie pierwszych trzech miesięcy od rozpoczęcia studiów doktoranci są zobowiązani do odbycia kursu uprawniającego do samodzielnego korzystania z aparatu NMR, cyklu seminariów z zakresu nowoczesnych technik laboratoryjnych oraz kursu BHP i p.poż. Doktoranci są zobowiązani do wysłuchania i zaliczenia, w ciągu pierwszych trzech lat studiów, w formie egzaminu, siedmiu wykładów monograficznych, omawiających podstawowe działy chemii związane z syntezą strukturą i właściwościami związków organicznych (mechanizmy reakcji organicznych; stereochemia organiczna; zaawansowane metody identyfikacji związków organicznych; zaawansowane techniki NMR w chemii organicznej; nowoczesne metody syntezy organicznej, strategia syntezy docelowej). Dodatkowo, zobowiązani są do uczestnictwa w seminarium doktoranckim p.t. „Wybrane zagadnienia współczesnej chemii organicznej” w wymiarze jednego semestru. Podstawą zaliczenia tego przedmiotu jest obecność na seminariach, wygłoszenie własnego referatu, a także aktywny udział w dyskusji.

Doktoranci II roku odbywają jednosemestralną praktykę dydaktyczną w uczelniach wyższych w wymiarze jednego dnia w tygodniu. W trakcie III roku studiów doktoranci są zobowiązani do przedstawienia projektu badawczego z zagadnień nie związanych ze swoją pracą doktorską oraz działalnością naukową zespołu, w którym wykonują pracę doktorską. Temat projektu proponuje doktorant w uzgodnieniu z promotorem. Projekt jest oceniany na podstawie prezentacji przedstawionej przez doktoranta na seminarium oraz jego odpowiedzi na pytania dotyczące projektu.

Zaliczenie kolejnego roku Studiów odbywa się na podstawie wyników egzaminów i zajęć wymaganych programem oraz sprawozdań z postępów pracy zaopiniowanych przez promotora lub opiekuna naukowego. W trakcie IV roku studiów doktoranci powinni napisać i złożyć promotorowi rozprawę doktorską. W uzasadnionym przypadku, za zgodą Kierownika Studium i po zatwierdzeniu przez Radę Naukową angielskiego tytułu pracy, rozprawa może być napisana w języku angielskim. Po złożeniu rozprawy doktorant jest zobowiązany do zdania egzaminu z języka angielskiego (lub innego obcego w przypadku doktorantów anglojęzycznych), filozofii (o ile w podaniu o otwarcie przewodu doktorskiego nie wnioskowano inaczej), oraz chemii organicznej jako dyscypliny podstawowej.

Po zdaniu wszystkich wymaganych egzaminów doktorant jest zobowiązany przystąpić do publicznej obrony.

Doktoranci finansowani w ramach programów międzynarodowych i przyjęci do Studium Doktoranckiego bez zdawania egzaminu kwalifikacyjnego mają obowiązek realizacji programu Studium. Program edukacyjny Studiów będzie w tych przypadkach uzgodniony w trybie indywidualnym.

No Comments

Skip to content