Studia doktoranckie

16/06/2021

Studia doktoranckie w świetle Ustawy 2.0 – zmiany dotyczące doktorantów

Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające Ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UPW), studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023r. (Art. 279 pkt. 1).

W przewodach doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 roku, stopień doktora nadaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, z zastrzeżeniem, że jest on nadawany w dziedzinach lub dyscyplinach przewidzianych w rozporządzeniu, które będzie wydane na podstawie Ustawy.

Przewody doktorskie wszczęte i niezakończone przed wejściem w życie UPW, są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych. Przewody doktorskie niezakończone przed 31 grudnia 2022 roku, będą zamykane (Art. 179 ust. 4 Art. 179).

W przypadku osób które rozpoczęły studia doktoranckie przed wejściem w życie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. oraz nie mają otwartych przewodów doktorskich procedura doktoryzowania określona jest w dokumencie „Zasady postępowania ws. nadawania stopnia doktora w IChO PAN”.

Procedurę rozpoczyna złożenie „Wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora” wraz z załącznikami wyszczególnionymi we wniosku.

Studia Doktoranckie dokumenty:

Wniosek o przyznanie stypendium – I rok studiów – wzór
Wniosek o przyznanie stypendium – II/III/IV rok studiów – wzór
Wniosek o przedłużenie studiów – wzór

Regulamin studiów doktoranckich
Program studiów doktoranckich
Regulamin projektów badawczych

Regulamin współfinansowania nauki języków obcych dla doktorantów IChO PAN

Regulamin przyznawania i określania wysokości stypendiów doktoranckich w Instytucie Chemii Organicznej PAN

Regulations on awarding and determining the amount of doctoral scholarships at IOC PAS

Regulamin samorządu doktorantów IChO PAN

Regulations of the Council of Doctoral Students at the IOC PAS

No Comments

Skip to content