W. Danikiewicz – wykłady archiwalne

09/04/2019

Materiały do wykładu „Zaawansowane metody identyfikacji związków organicznych” w semestrze zimowym 2011/2012

Wykład 1 » – Przegląd najważniejszych metod spektroskopowych stosowanych do ustalania budowy cząsteczek związków organicznych

Wykład 2 » – Spektroskopia w podczerwieni

Wykłady 3 – 4 » – Podstawy spektrometrii mas

Wykłady 5 – 6 » – Podstawy interpretacji widm masowych

Wykłady 7 – 8 » – Metodyka postępowania podczas ustalania budowy związków organicznych

Wykłady 9 – 10 » – Podstawy interpretacji widm NMR

Wykłady 11 – 12 » – Zagadnienia stereochemiczne w NMR

Wykłady 13 – 14 » – Widma związków fluoro- i fosforoorganicznych. Efekty dynamiczne w widmach NMR. Widma różnych klas związków o dużym znaczeniu

Wykład pt. „Zastosowania spektrometrii mas w chemii organicznej i biochemii” – semestr zimowy 2005/2006

Wykłady 1 – 2 » – Podstawy spektrometrii mas: masa w spektrometrii mas, budowa spektrometru masowego, najważniejsze rodzaje analizatorów masy.

Wykłady 3 – 4 » – Łagodne metody jonizacji, część I: jonizacja chemiczna (CI), jonizacja polem i desorpcja polem (FI, FD), spektrometria jonów wtórnych w ciekłej matrycy (FAB, LSIMS).

Wykłady 5 – 6 » – Łagodne metody jonizacji, część II: electrospray (ESI) i desorpcja promieniowaniem laserowym z użyciem matrycy (MALDI).

Wykłady 7 – 8 » – Część I: Widma jonów metastabilnych i wytwarzanych w wyniku fragmentacji indukowanej zderzeniowo. Część II: Chromatografia gazowa i cieczowa sprzężone ze spektrometrią mas.

Wykłady 9 – 10 » – Podstawy interpretacji widma masowych.

Wykłady 11 – 12 » – Podstawowe mechanizmy fragmentacji jonów parzysto- i nieparzystoelektronowych.

Wykłady 13 – 14 » – Przykłady interpretacji widm masowych związków organicznych.

Dostępny jest także plik Widma_EI.pdf zawierający, zgodnie ze swoja nazwą, obszerny zbiór widm EI różnych klas związków organicznych. Polecam go szczególnie doktorantom przygotowującym się do egzaminu z MS.

No Comments

Skip to content