W. Danikiewicz – wykłady

17/03/2019

Materiały do wykładu „Zaawansowane metody identyfikacji związków organicznych”
w semestrze zimowym 2019 / 2020

Wykład 1 » – Przegląd najważniejszych metod spektroskopowych stosowanych do ustalania budowy cząsteczek związków organicznych

Wykład 2 » – Spektroskopia w podczerwieni

Wykłady 3 – 4 » – Podstawy spektrometrii mas

Wykłady 5 – 6 » – Podstawy interpretacji widm masowych. Spektrometria ruchliwości jonów

Wykłady 7 – 8 » – Magnetyczny rezonans jądrowy

Wykłady 9 – 10 » – Spektroskopia dichroizmu kołowego. Metodyka postępowania podczas ustalania budowy związków organicznych

Wykłady 11 – 12 » – Podstawy interpretacji widm NMR, IR i MS

Wykłady 13 – 14 » – Zagadnienia stereochemiczne w NMR

Wykłady 15 – 16 » – Widma związków fluoro- i fosforoorganicznych. Efekty dynamiczne w widmach NMR. Widma różnych klas związków o dużym znaczeniu

Zadania z egzaminu w roku 2008

Plik pdf »

Programy przydatne do obróbki i interpretacji widm NMR:

1. MestReNova – zaawansowany program do obróbki jedno- i dwuwymiarowych widm NMR. Procedury obróbki są w bardzo dużym stopniu zautomatyzowane, dzięki czemu jest łatwy w użyciu. Umożliwia także symulację widm 1H NMR na podstawie wartości przesunięć chemicznych i stałych sprzężenia, a ponadto – co jest jego cechą szczególną – automatyczne przypisanie sygnałów w widmach 1H i 13C NMR do odpowiednich atomów w podanym wzorze strukturalnym. Konieczne są do tego widma 1H, 13C oraz widma dwuwymiarowe (COSY, HSQC).

Instytut ma wykupioną licencję dla swoich pracowników i doktorantów. W celu zainstalowania programu należy skontaktować się z działem IT Instytutu.

2. SpinWorks v. 4.2.8 – zaawansowany program do obróbki jedno- i dwuwymiarowych widm NMR, zarejestrowanych za pomocą spektrometrów firm Bruker i Varian. Jest to program typu „freeware” – można go instalować, używać do celów niekomercyjnych oraz przekazywać w oryginalnej postaci innym użytkownikom bez żadnych ograniczeń.
Aktualną wersję instalacyjną można pobrać z serwera FTP:
http://nieorg.chem.uni.wroc.pl/download_file/view/560/148/
Program jest stale rozwijany, a autor – Kirk Marat – jest otwarty na komentarze i sugestie użytkowników.
UWAGA: SpinWorks wymaga do pracy środowiska .NET w wersji co najmniej 2.0.
Więcej informacji na stronie Microsoftu:
http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=17851 
Instrukcja programu SpinWorks:
https://ww2.chemistry.gatech.edu/software/SpinWorks/SpinWorks_4.pdf

3. ACD / NMR Academic Edition – bardzo zaawansowany, a zarazem wysoce zautomatyzowany program do obróbki jedno- i dwuwymiarowych widm NMR, zarejestrowanych za pomocą spektrometrów firm Bruker i Varian. Niestety od lutego 2016 r. przestał być programem darmowym. Niemniej jednak można nadal korzystać z kopii progamu zainstalowanych przed tą datą.

4. 13C NMR – program do przewidywania przesunięć chemicznych 13C na podstawie inkrementów podstawników w wybranych układach aromatycznych, alicyklicznych i łańcuchowych. Jest to program typu „freeware” – można go instalować, używać do celów niekomercyjnych oraz przekazywać w oryginalnej postaci innym użytkownikom bez żadnych ograniczeń.
Wersję instalacyjną można pobrać klikając ten link:
13C-NMR.

Program nie jest już rozwijany, ale nawet w swojej końcowej wersji z roku 1995 jest bardzo użyteczny. Uwaga: do działania wymaga Windows XP! Nie działa w nowszych wersjach Windows. Problem można ominąć instalując maszynę wirtualną z Windows XP.

5. PCModel v. 8.0 – program do tworzenia modeli cząsteczek i optymalizacji ich geometrii metodami mechaniki molekularnej. Przydatny przy interpretacji widm 1H NMR, ponieważ ma wbudowaną funkcję obliczania wicynalnych stałych sprzężenia na podstawie kątów dwuściennych z wykorzystaniem zmodyfikowanego równania Karplusa.
Program jest dostępny wyłącznie dla pracowników i doktorantów IChO PAN, którzy mogą otrzymać wersję instalacyjną od prof. W. Danikiewicza.

Uwaga: do działania wymaga Windows XP! Nie działa w nowszych wersjach Windows. Problem można ominąć instalując maszynę wirtualną z Windows XP.

Materiały archiwalne do poprzednich wykładów prof. W. Danikiewicza dotyczących zastosowań spektrometrii mas w chemii organicznej i biochemii można znaleźć klikają ten link ».

No Comments

Skip to content