Warsaw-4-PhD

10/06/2021

Warsaw-4-PhD related documents:
 

Zakres czynności doktoranta

Scope of a PhD Student’s activity

Harmonogram realizacji programu w pierwszym roku kształcenia – First-year schedule for curriculum classes

Wniosek o wyznaczenie promotora – promotora pomocniczego

Application for the appointment of a supervisor – auxiliary supervisor

Sprawozdanie semestralne

Semmester report

Indywidualny Plan Badawczy – Individual Research Plan

Załącznik Nr 1 do Indywidualnego Planu Badawczego – Annex 1 to the Individual Research Plan

Załącznik Nr 2 do Indywidualnego Planu Badawczego – Annex 2 to the Individual Research Plan

Sprawozdanie śródokresowe – Mid-Term Report Form

Formularz oceny śródokresowej – Mid-Term Evaluation Form

Regulamin współfinansowania nauki języków obcych dla doktorantów IChO PAN

Regulamin przyznawania i określania wysokości stypendiów doktoranckich w Instytucie Chemii Organicznej PAN

Regulations on awarding and determining the amount of doctoral scholarships at IOC PAS

Regulamin samorządu doktorantów IChO PAN

Regulations of the Council of Doctoral Students at the IOC PAS

No Comments

Skip to content