Archiwum

31/05/2017

Artykuł prof. Bartosza Grzybowskiego w Nature Electronics

Prof. Grzybowski opublikował artykuł pt.:„Transistors and logic circuits based on metal nanoparticles and ionic gradients”. W publikacji opisane są badania przeprowadzone na tranzystorach cienkowarstwowych, w których warstwa przewodząca zawiera nanocząstki złota. Tranzystory wykazują zdolność do 400-krotnej modulacji przewodnictwa elektrycznego, a dzięki połączeniu ze złotem, diodami i rezystorami mogą być używane do budowy systemów tj.: NOT, NAND czy NOR. W artykule zawarte są również wyniki uzyskane z tranzystorami osadzonymi na podłożu elastycznym. Artykuł: www.nature.com/articles/s41928-020-00527-z Serdecznie gratulujemy!

Kolejna praca prof. Daniela Gryko oraz współpracowników w Angewandte Chemie International Edition

Tym razem zespół Prof. Daniela Gryko udowodnił, iż to co do tej pory udawało się na powierzchni (www.nature.com/articles/s41467-018-04144-5) jest również możliwe przy mocy „mokrej chemii” w kolbie. Domieszkowany atomami azotu nanografen na bazie pirolo[3,2‐b]pirolu został otrzymany w multimiligramowej skali, co pozwoliło po raz pierwszy na jego pełną charakteryzację za pomocą takich technik analitycznych jak magnetyczny rezonans jądrowy (NMR), woltamperometria cykliczna (CV) czy rentgenografia strukturalna (X-ray). Analiza strukturalna potwierdziła, iż przedstawiony w artykule związek posiada konformację typu misy („bucky-bowl”), a wykonane obliczenia kwantowo-chemiczne wskazują na bardzo niską barierę energetyczną inwersji miski. Ponadto, zakrzywiony nanografen wykazuje ciekawe właściwości fizykochemiczne, m. in. bardzo niski potencjał utlenienia i emisję w zakresie światła czerwonego. Artykuł: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202104092

Przeniesienie elektronów dalekiego zasięgu poprzez wiązania wodorowe – Pierwszy artykuł w PNAS w historii IChO PAN

Prof. Daniel Gryko, wspólnie ze współpracownikami z ICHO PAN (Prof. Agnieszka Szumna, Dr Olga Staszewska-Krajewska, Dr. Hanna Jędrzejewska) oraz z Kalifornii (Prof. Harry Gray, Prof. Valentine Vullev) odkrył w jaki sposób może zachodzić przeniesienie elektronów dalekiego zasięgu. Pierwszym autorem pracy jest Rafał Orłowski. Odkrycie zostało opublikowane w prestiżowym Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS). Przeniesienie elektronów dalekiego zasięgu przenika biologię, chemię i inżynierię, ponieważ ma kluczowe znaczenie dla procesów podtrzymujących życie, przemian chemicznych, konwersji energii, systemów elektronicznych i technologii fotonicznych. Wyjaśnienie, co rządzi szybkością przeniesienia elektronów, ma nie tylko ogromne znaczenie dla zrozumienia przepływu energii w biologii, ale może być też pomocne w projektowaniu i konstruowaniu urządzeń elektronicznych. Prof. Gryko ze współpracownikami odkrył ultraszybkie przeniesienie elektronów (ET) od donora do akceptora, połączonych układem 20 wiązań kowalencyjnych. Chociaż takie duże odległości pomiędzy chromoforami uniemożliwiają ET, uczeni zaobserwowali pikosekundowe procesy ET z ilościowymi wydajnościami kwantowymi, na których kinetykę nie ma większego wpływu zmniejszanie liczby aminokwasów w łączniku. Połączenie NMR, dichroizmu kołowego i obliczeń kwantowomechanicznych ujawnia, że wewnątrzcząsteczkowe wiązania wodorowe zbliżają do siebie donor (korol) i akceptor (perylenodiimid) w architekturze molekularnej „w kształcie skorpiona”, umożliwiając w ten sposób przeniesienie elektronów. Ten rewolucyjny rezultat pokazuje, że krótkie peptydy, zawierające…

Prof. Jurczak i Prof. Młynarski

Prof. Janusz Jurczak i prof. Jacek Młynarski laureatami nagród MNiSW

Prof. Janusz Jurczak otrzymał nagrodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego. Uznanie przyniosły mu zagadnienia dotyczące: rozwoju nowych metod syntezy organicznej, chemii supramolekularnej, w tym procesów rozpoznania molekularnego oraz statycznej i dynamicznej chemii kombinatoryjnej, a także wprowadzenie do chemii i biologii molekularnej technik wysokociśnieniowych. Prof. Jacek Młynarski otrzymał nagrodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej za rok 2020. Wyróżniono jego prace dot. nowych zastosowań katalizatorów zawierających cynk i żelazo w syntezie asymetrycznej. Serdecznie gratulujemy!

Publikacja prof. Szumnej w Angewandte Chemie

Publikacja pani prof. Agnieszki Szumnej w Angewandte Chemie

Grupa Pani Profesor opisała powstawanie wyjątkowo dużych kapsuł molekularnych (średnica ok. 30 A) w wyniku oddziaływań makrocykli polifenolowych o 5-krotnej symetrii z anionami. To odkrycie otwiera drogą do wykorzystania podobnych kapsuł np. w katalizie! Artykuł prof. Szumnej, pani Moniki Chwastek oraz dra Piotr Cmocha został wyróżniony okładką. Więcej informacji: onlinelibrary.wiley.com/…/10.1002/anie.202013105 onlinelibrary.wiley.com/…/10.1002/anie.202100816 Serdecznie gratulujemy!

Prof. Dorota Gryko

Grant MAESTRO dla pani prof. Doroty Gryko

Konkurs MAESTRO Narodowego Centrum Nauki dotyczy projektów badawczych dla doświadczonych naukowców i ma na celu realizację pionierskich badań naukowych, które wykraczają poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Pani prof. Dorota Gryko zdobyła pięcioletnie finansowanie z MAESTRO 12 na projekt pt.: „ŚWIATŁO CZERWONE – NARZĘDZIE DLA CHEMII ORGANICZNEJ I BIOORTOGONALNEJ”. Więcej informacji: ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/ Streszczenie projektu: streszczenie – plik PDF Serdecznie gratulujemy!

Artykuł prof. Karola Greli w Angewandte Chemie International Edition

Prof. Karola Grela opublikował artykuł w Angewandte Chemie International Edition. W Przeglądzie omówił genezę koncepcji aktywacji grup wyciągających elektrony na przykładzie grupy nitrowej oraz wybrane zastosowania otrzymanych katalizatorów rutenowych w reakcjach metatezy olefin. Na podstawie przykładów przedstawił pewne sugestie dla użytkowników dotyczące minimalizacji obciążenia katalizatora, kontroli selektywności i ogólnej optymalizacji reakcji. Więcej informacji: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202008150 Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Artykuł grupy prof. Bartosza Grzybowskiego w Journal of the American Chemical Society

Współpracownicy prof. Bartosza Grzybowskiego zaproponowali nową koncepcję przeprowadzania reakcji katalitycznych przy wykorzystaniu sfunkcjonalizowanych nanocząstek. Ligandy organiczne samoorganizujące się na powierzchni nanocząstek mogą tworzyć „miejsca aktywne” pozwalające na ścisłą kontrolę jednostek katalitycznych. Takie środowisko reakcji wpływa również na proces preorganizacji substratów, co gwarantuje wysoce selektywny przebieg przeprowadzanych reakcji. Badania przeprowadzone w grupie Prof. Grzybowskiego są finansowane w ramach grantu Maesto Narodowego Centrum Nauki. Więcej informacji: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c09408 Gratulujemy !

Najchętniej czytany artykuł The Journal of Organic Chemistry

Praca grupy Prof. Daniela Gryko, opublikowana w The Journal of Organic Chemistry https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.joc.0c01665 okazała się być jedną z najchętniej czytanych prac, opublikowanych na łamach tego czasopisma, w ostatnich 12 miesiącach – JOC – najchętniej czytane artykuły

Artykuły prof. Bartosza Grzybowskiego w Accounts of Chemical Research oraz w Accounts of Material Research

Gorąco zachęcamy do lektury artykułów przeglądowych prof. Bartosza Grzybowskiego, z których pierwszy podsumowuje postęp w badaniach nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji do planowania syntez chemicznych: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.accounts.0c00714 natomiast drugi streszcza wykorzystanie nanocząstek czułych na zmiany pH w badaniach biologicznych: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/accountsmr.0c00041 Warto podkreślić, iż oba artykuły ukazały się w niezwykle prestiżowych czasopismach tj. Accounts of Chemical Research / Accounts of Material Research. Edytorzy tych czasopism zapraszają do publikowania prac naukowych wyłącznie najbardziej wybitne osobistości świata nauki. Gratulujemy!

Dr Aleksandra Wierzba i dr Michał Ociepa laureatami w programie im. Bekkera

Dr Aleksandra Wierzba oraz dr Michał Ociepa, z zespołu XV prowadzonego przez Panią prof. Dorotę Gryko, zostali laureatami programu stypendialnego im. Bekkera. Środki finansowe przyznawane są przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA. Celem programu im. Bekkera jest zwiększenie mobilności międzynarodowej polskich naukowców poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych ośrodkach na całym świecie. Stypendium pozwala na nawiązanie długofalowej współpracy z wybitnymi naukowcami z zagranicy oraz pozwala na utworzenie wartościowych miejsc staży podoktorskich. Dr Aleksandra Wierzba będzie mogła pojechać na University of Colorado Boulder (https://palmerlab.colorado.edu) natomiast dr Michał Ociepa uda się do The Scripps Research Institute (https://baranlab.org). Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera/wyniki-naboru Serdecznie gratulujemy!

Chemical & Engineering News: reaktor prof. Bartosza Grzybowskiego wśród największych osiągnięć 2020r.

Chemical & Engineering News (C&EN) wymienił osiągnięcie prof. Bartosza Grzybowskiego wśród największych osiągnięć naukowych w 2020 r. Opracowany przez prof. Grzybowskiego z Instytutu Chemii Organicznej PAN i współpracowników z Ulsan National Institute of Science and Technology w Korei reaktor wykorzystuje działanie siły odśrodkowej, która rozdziela roztwory zgodnie z ich gęstością ( Nature 2020, DOI: 10.1038 / s41586-020-2768 -9). Odpowiedni dobór odczynników jest kluczem do prowadzenia kontrolowanej reakcji. Więcej informacji: https://cen.acs.org/education/science-communication/CENs-Year-Chemistry-2020/98/i48 Osiągnięcia Profesora Grzybowskiego i jego grupy odbijają się również szerokim echem w mediach ogólnoświatowych! Tym razem National Geographic na swoich łamach komplementuje wkład Prof. Bartosza Grzybowskiego i Dr Sary Szymkuć w rozwój sztucznej inteligencji i jej wykorzystania w syntezie organicznej! Więcej informacji: https://www.nationalgeographic.com/science/2020/12/he-may-have-found-the-key-to-origins-of-life-tibor-ganti-chemoton/

Dr Bartosz Zambroń laureatem nagrody naukowej im. Włodzimierza Kołosa w dziedzinie chemii!

Dr Bartosz Zambroń laureatem nagrody naukowej Wydziału III PAN im. Włodzimierza Kołosa w dziedzinie chemii za osiągnięcie „Odległa indukcja asymetryczna w reakcjach chelatowanych organoindów generowanych z β-laktamów z aldehydami”. Naukowe zainteresowania dr Bartosz Zambroń dotyczą badań w obszarze zastosowania łatwo dostępnych nieracemicznych azetydyn-2-onów (β-laktamów) w stereokontrolowanej syntezie użytecznych pochodnych niezawierających fragmentu β-laktamowego (tzw. β-Lactam Synthon Method). Ponadto, laureat prowadzi badania nad opracowaniem stereoselektywnej metody otrzymywania trudnych w syntezie, silnie sfunkcjonalizowanych allenów, alkoholi i amin homoallilowych na drodze nowych reakcji łatwo dostępnych chiralnych β-laktamów z szeroką gamą partnerów elektrofilowych jakimi są aldehydy, ketony oraz iminy i ich syntetyczne ekwiwalenty. Tak otrzymane pochodne, poprzez wybrane kombinacje licznych grup funkcyjnych obecnych w ich strukturze, są następnie selektywnie przekształcone w szereg związków heterocyklicznych zawierających azot lub tlen. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej!

Prof. Daniel Gryko oraz mgr inż. Jakub Brześkiewicz laureatami grantów NCN!

W rozstrzygniętym konkursie pracownicy Instytutu otrzymali 2 granty. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS 19 skierowanego do wszystkich naukowców niezależnie od etapu ich kariery naukowej oraz PRELUDIUM 19 na projekty realizowane przez badaczy, którzy jeszcze nie posiadają stopnia naukowego doktora. Finansowanie z programu OPUS 19 otrzymał prof. Daniel Gryko na projekt „Silnie fluorescecyjne, spolaryzowane, wielokrotne heliceny na bazie pirolo[3,2-b]piroli”. W konkursie PRELUDIUM 18 finansowanie otrzymał mgr inż. Jakub Brześkiewicz „Synteza oraz transformacje naprężonych nitronów cyklicznych katalizowane metalami przejściowymi”. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej! https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus-19-preludium-19?fbclid=IwAR2VQyTr_jRK8Ij0wYOL-J8Wqa4jFlkBDjaSRti5fptZsip_7EusPjPGefk

Nowa publikacja zespołu dr Giedyka w Nature Catalysis

W zespole dr Macieja Giedyka ukazała się praca przeglądowa opisująca strategie fotokataltycznej aktywacji chlorków organicznych. Związki te na przestrzeni ostatnich miesięcy wzbudzają ogromne zainteresowanie jako substraty w zrównoważonej syntezie organicznej. Analizując aktualne doniesienia literaturowe, autorzy proponują klasyfikację dostępnych metod w oparciu o sposób akumulacji energii światła w układzie katalitycznym lub redukcji energii wiązań w substratach. Ułatwia to usystematyzowanie dostępnej wiedzy i może stać się inspiracją do nowych odkryć. Publikacja dr Martyny Cybularczyk-Cecotki, Joanny Szczepanik i dr Macieja Giedyka: https://www.nature.com/articles/s41929-020-00515-8

Wspólna praca Zespołów prof. Grzybowskiego i prof. Młynarskiego w Nature

W opublikowanym właśnie artykule w Nature, zespół Prof. Bartosza Grzybowskiego we współpracy z zespołami Prof. Jacka Młynarskiego z IChO i Prof. Milana Mrksicha z Northwestern opisują rozwiązanie jednego z najstarszych problemów chemii — mianowicie, nauczenia komputera planowania wielokrokowych syntez skomplikowanych związków naturalnych. Problemem tym zajmowali się bez powodzenia najwięksi chemicy XX wieku (Corey, Ugi, Djerassi) już od lat 60-tych. Naukowcom z IChO stworzenie programu — o nazwie Chematica — planującego syntezy zajęło ok. 20 lat. W artykule w Nature, opisują oni nie tylko rozwiązania algorytmiczne, które umożliwiły w końcu przełom, ale i eksperymentalną walidację zaprojektowanych przez maszynę ścieżek syntetycznych prowadzących do Daurycyny, Takamonidyny oraz niedawno wyizolowanej Lammelodysydyny A. Dodatkowo, omówione zostały również wyniki uzyskane przez platformę Chematica w teście Turinga sprawdzającym umiejętność maszyny do myślenia w sposób zbliżony do ludzkiego. Światowej klasy eksperci w dziedzinie syntezy totalnej nie byli w stanie odróżnić ścieżek zaprojektowanych przez maszynę od planów syntetycznych opracowanych przez doświadczonych chemików. Praca ta jest rewolucjonizujacym chemię przykładem zastosowania komputera do twórczego planowania syntezy chemicznej. Link do artykułu: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2855-y

Nowa praca Prof. Grzybowskiego w Nature!

W opublikowanym właśnie — wraz z okładką — artykule w Nature, zespół prof. Bartosza Grzybowskiego opisał samoorganizujące się, wirujące reaktory chemiczne pozwalające na wykonywanie całych sekwencji reakcji chemicznych i/lub skomplikowanych procesów ekstrakcji bez potrzeby zaawansowanych metod inżynierii chemicznej. Reaktory nie posiadają fizycznych ścian czy tez systemów rur i składają się z koncentrycznych warstw płynów utrzymywanych w dynamicznej równowadze przez siły odśrodkowe. Reaktory działają jak wielostopniowa linia produkcyjna, w której przemieszczające się przez kolejne warstwy związki chemiczne ulegają coraz to nowym przekształceniom, na końcu produkując leki lub oczyszczone komponenty mieszanin.   Więcej informacji: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2768-9

Jarosław Granda oraz Przemysław Gaweł otrzymali stypendium Polskie Powroty z NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła wyniki trzeciej edycji programu Polskie Powroty. W konkursie udział wzięło 60 naukowców z 16 państw, zarówno europejskich jak również ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Japonii, Nowej Zelandii, RPA czy Tajwanu. Wybrano 13 najlepszych projektów naukowców powracających z ośrodków naukowych w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii i Japonii.   Program daje stypendystom możliwość stworzenia własnego zespołu badawczego oraz szansę na pracę nad własnym projektem badawczym. Projekt wzmacnia również potencjał naukowy oraz pozycję Instytutu na świecie. NAWA dodatkowo finansuje koszty przeprowadzki i adaptacji miejsca pracy.   Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/polskie-powroty-2020-trzynastu-wybitnych-naukowcow-wraca-na-polskie-uczelnie

Publikacja zespołu prof. Bartosza Grzybowskiego w SCIENCE

Zespół prof. Bartosza Grzybowskiego i firma Allchemy kierowana przed dr. Sarę Szymkuć opublikowali w Science artykuł na temat sieci reakcji chemicznych odpowiedzialnych za powstanie życia na ziemi. Artykuł omawia komputerowe planowanie nieznanych dotąd prebiotycznych syntez jak również ich eksperymentalną walidację, włączając w to przykłady emergencji chemicznej i cykli autokatalitycznych. Praca ta jest pierwszym przykładem zastosowania metod sztucznej inteligencji nie tylko do usystematyzowania wiedzy chemicznej, ale też do jej twórczego rozszerzenia na przykłady reakcji (i całych systemów) reakcji dotąd nieznanych lub wręcz uważanych za niemożliwe do wykonania. Publikacja Agnieszki Wołos, Anny Żądło-Dobrowolskiej, Barbary Mikulak-Klucznik, Grzegorza Spólnika, Mirosława Dygasa, Sary Szymkuć i prof. Bartosza Grzybowskiego: science.sciencemag.org/content/369/6511/eaaw1955 Filmik na youtube: www.youtube.com/watch?v=VbSwXd4T22k

Dr Marcin Lindner

Dr Marcin Lindner otrzymał finansowanie w ramach Programu LIDER XI

Zwycięski temat brzmi: „Synteza nowej klasy emiterów organicznych dla materiałów TADF OLED opartych na zakrzywionych fragmentach nanografenowych”. Komercyjnie stosowane emitery w materiałach typu OLED, składają się głównej mierze z kompleksów metali szlachetnych. Sposoby ich uzyskiwania są nieprzyjazne środowisku, kompleksy są drogie i wykazują niską stabilność operacyjną. Zatem podejmuje się wiele wysiłków, aby wykorzystać cząsteczki organiczne emitujące światło w procesie opóźnionej fluorescencji (TADF), jako skuteczne i łatwo dostępne warstwy emisyjne dla urządzeń OLED. Wydajność kwantowa emiterów zależy od kilku, często sprzecznych parametrów fotofizycznych. W związku z tym, dotychczas zaprojektowane i przebadane cząsteczki organiczne były zorientowane na poprawę tylko jednego lub dwóch parametrów. Zatem racjonalne zaprojektowanie motywu strukturalnego pozwalającego na jednoczesne udoskonalenie wszystkich parametrów, wciąż pozostaje dużym wyzwaniem. W związku z powyższym, głównym celem projektu jest opracowanie wydajnej i niedrogiej metodologii syntezy zakrzywionych nanografenów, domieszkowanych heteroatomami. Te zaprojektowane są w sposób pozwalający na jednoczesne udoskonalenie wszystkich parametrów w obrębie jednego motywu strukturalnego. Nanonografeny zostaną wykorzystane jako warstwy emisyjne w urządzeniach TADF OLED. Strona XI edycji konkursu Lider: https://www.nbr.gov.pl/programy/…

Europejski grant konsorcyjny dla prof. Daniela Gryko!

Prof. Daniel Gryko uzyskał europejski grant konsorcyjny w typu Research and Innovation Staff Exchange (Maria Sklodowska-Curie Actions)Grant zatytułowany „Multifunctional nanocarriers for nonlinear microscopy: new tools for biology and medicine” (Micro4Nano) dotyczy wykorzystania barwników funkcjonalnych w obrazowaniu fluorescencyjnym. W grancie uczestniczą naukowcy z Polski, USA, Włoch, Chorwacji, Hiszpanii, Finlandii i Izraela oraz takie firmy jak Nanomol Technologies.

Zespół prof. Bartosza Grzybowskiego zaproponował model oparty o techniki sztucznej inteligencji, pozwalający na odróżnienie potencjalnych leków od związków które nie wykazują właściwości terapeutycznych.

W modelu zastosowano kombinację różnych wariantów sieci neuronowych, których łączna dokładność predykcji wyniosła 93%, podczas gdy pojedyncze klasyfikatory wchodzące w skład modelu osiągały 87-88%. Jest to równocześnie górny limit dokładności dla dostępnych obecnie danych, ponieważ niepewność modelu zdominowana jest przez wkład aleatoryczny, tj. nieredukowalny, inherentny dla wykorzystanych danych. Wyniki publikowano w sierpniowym wydaniu Nature Machine Intelligence, pod tytułem: „Minimal-uncertainty prediction of general drug-likeness based on Bayesian neural networks”. Więcej informacji: https://www.nature.com/articles/s42256-020-0209-y Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Diamentowy Grant otrzymał p. Jakub Durka

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął kolejny, dziewiąty konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. Jednym z  laureatów został Pan Jakub Durka, który będzie wykonywał badania nt. „Aminy i kwasu karboksylowe jako bloki budulcowe w syntezie ketonów” pod kierunkiem prof. Doroty Gryko. Diamentowe Granty przeznaczone są na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/rozstrzygniecie-dziewiatego-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant. Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów naukowych.

Katarzyna Orłowska, Joanna Turkowska oraz Paweł Czerwiński laureatami grantów ETIUDA 8

W rozstrzygniętym konkursie doktoranci Instytutu otrzymali 3 granty. ETIUDA jest konkursem na projekty badawcze skierowanym do osób przygotowujących rozprawę doktorską i stawiających pierwsze kroki na ścieżce swojej kariery naukowej. W ósmej edycji tego konkursu wnioski złożyło 448 doktorantów i doktorantek, a finansowanie uzyskało 84 z nich. Laureaci otrzymają stypendia naukowe oraz odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Finansowanie projektów otrzymali: mgr inż. Paweł Jakub Czerwiński „Reduktywna funkcjonalizacja amidów jako narzędzie do otrzymywania i dalszych transformacji trudno dostępnych imin” mgr inż. Katarzyna Orłowska „Diazoalkany donorowo-akceptorowe w reakcjach indukowanych światłem widzialnym” mgr Joanna Turkowska „Indukowane światłem generowanie rodników alkilowych w następstwie rozerwania wiązań C-C i C-N” Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej! Więcej informacji: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-07-17-wyniki-etiuda-8

Dr Marek Grzybowski i dr Maciej Krzeszewski otrzymali stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

Dr Marek Grzybowski i dr Maciej Krzeszewski otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2020 r. Minister Wojciech Murdzek przyznał stypendia 200 naukowcom, którzy wyróżniają się innowacyjnymi badaniami naukowymi oraz posiadają imponujący dorobek naukowy. Zespół doradczy rozpatrzył złożone w grudniu ponad 1700 wniosków. Oceniał znaczenie osiągnięć naukowych dla rozwoju dyscyplin związanych z prowadzoną działalnością badawczą, stopień zaangażowania w zakresie współpracy międzynarodowej, a także posiadany status młodego naukowca. Status posiada doktorant, nauczyciel akademicki oraz osoba ze stopniem doktora, jednak nie dłużej niż do 7 lat od daty uzyskania stopnia naukowego, licząc w dniu przyznania stypendium przez ministra. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/200-mlodych-naukowcow-otrzyma-stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego Serdecznie gratulujemy!

FNP przyznało prof. Danielowi Gryko nowe środki na badania związane z COVID-19

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój przyznała finansowanie nowych zadań badawczych dotyczących zwalczania pandemii COVID-19. O fundusze mogli się ubiegać beneficjenci grantów FNP m. in. TEAM a wnioski zgłaszane do konkursu musiały dotyczyć bezpośrednio tematyki związanej ze zwalczaniem pandemii np. zagadnień biologicznych koronawirusa SARS-CoV-2, medycznych, epidemicznych, diagnostycznych czy związanych z zarządzaniem kryzysowym. Jeden z 14 przyznanych grantów otrzymał prof. Daniel Gryko. Profesor zaproponował syntezę związku – markera chemicznego, który można będzie wykorzystać do wykrycia wirusa. Budowa cząsteczki ma w założeniu spełniać dwa zadania: przyłączyć się do koronawirusa oraz dać widoczny znak o tym fakcie obserwatorowi. Fluorescencyjny element budowy związku zakłada spełnienie następujących właściwości: odpowiednią jasność fluorescencji, dobrą fotostabilność i wąskie pasmo emisji. Więcej informacji: https://www.fnp.org.pl/nowe-srodki-na-badania-zwiazane-z-covid-19-przyznane/ Życzymy sukcesów w prowadzonych badaniach!

Kolejny artykuł prof. Daniela Gryko w Angewandte Chemie

Artykuł przedstawia nowy typ diketopirolopiroli o π-rozszerzonym chromoforze. Autorzy opracowali dwuetapową syntezę tytułowych barwników funkcjonalnych poprzez kombinację N-arylowania oraz podwójnego wewnątrzcząsteczkowego bezpośredniego arylowania. Barwniki te silnie emitują światło o barwie czerwonej. Publikacja tłumaczy dlaczego π-rozszerzone diketopirolopirole, pomimo posiadania dwóch grup nitrowych, posiadają bardzo silną fluorescencję. Okazało się, że brak zaangażowania grup nitrowych w przejście elektronowe S0→S1 jest kluczem do silnej emisji związków aromatycznych zawierających grupy NO2. Artykuł powstał we współpracy z zespołami z Niemiec i z Francji. Artykuł jest dostępny pod adresem: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202005244

Praca dra Macieja Giedyka najczęściej czytanym artykułem w EJOC w marcu 2020!

Najczęściej czytanym artykułem w marcu 2020 r. w European Journal of Organic Chemistry jest publikacja dra Macieja Giedyka pt.:”A Retrosynthetic Approach for Photocatalysis”. https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/10990690/most-accessed Publikacja dotyczy wykorzystania procesów fotochemicznych w syntezie organicznej. Pomimo rosnącej popularności reakcji katalizowanych światłem o konkretnej długości fali, nie weszły one jeszcze do programu nauczania chemii na uczelniach wyższych i nie są szeroko stosowane w praktyce. Artykuł systematyzuje wiedzę o specyficznych procesach zachodzących podczas fotokatalizy. Omawia dostępność katalizatorów i odczynników, a także przedstawia tolerancję grupy funkcyjnej dla odpowiedniej metody. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Link do artykułu: https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejoc.201901421

Europejski grant konsorcyjny dla prof. Doroty Gryko!

Prof. Dorota Gryko uzyskała europejski grant konsorcyjny typu Maria Skłodowska-Curie Innovative Training Networks. Grant zatytułowany „Photocatalysis as a tool for synthetic organic chemistry” (PhotoReAct) dotyczy szeroko pojętej fotokatalizy. W grancie uczestniczą naukowcy z Polski, Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec, Francji, Szwajcarii, oraz takie firmy jak Janssen Cilag, Johnson Mattey i Cominnex.     Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Wśród laureatów konkursów NCN prof. Dorota Gryko, prof. Bartłomiej Furman, dr hab. Wojciech Chaładaj (OPUS 18), dr Marcin Górecki oraz dr Piotr Szcześniak (SONATA 15).

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 18 na projekty badawcze, skierowanego do wszystkich badaczy oraz SONATA 15 konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora Pracownicy Instytutu Chemii Organicznej otrzymali pięć grantów. Finansowanie z programu OPUS 18 otrzymali prof. Dorota Gryko na projekt „Fotochemiczne przekształcenia diazo związków źródłem ich nowej reaktywności”, prof. Bartłomiej Furman z projektem „Synteza strukturalnie zróżnicowanych średnich i dużych pierścieni poprzez kontrolowany rozpad tetraoksanów i związków pokrewnych” oraz dr hab. Wojciech Chaładaj na „Kontrolę regio- i stereoselektywności hydro- i karbofluorometylowania poprzez sekwencję hydro- lub karbometalowania i funkcjonalizację C-M”. W konkursie SONATA 15 finansowanie otrzymali dr Marcin Górecki na projekt „Spektroskopie dichroizmu kołowego (CD) w fazie stałej jako narzędzia wspierające rozwój chemii medycznej” oraz dr Piotr Szcześniak na projekt „Fotochemiczne przegrupowanie N-podstawionych laktamów. Ekspansja pierścienia w kierunku złożonych układów heterocyklicznych”. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej!

Michał Ociepa i Bartłomiej Sadowski stypendystami programu START 2020

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała stypendia START ponad 100 młodym naukowcom – wiek naukowca nie mógł przekraczać 30 lat, w momencie składania wniosku. Nagrody doceniające jakość dotychczasowego dorobku naukowego otrzymało dwóch badaczy z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk: Michał Ociepa i Bartłomiej Sadowski. W trakcie wieloetapowego konkursu pokonali 845 kandydatów reprezentujących wszystkie szeroko pojęte dziedziny nauki. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Nowa publikacja prof Daniela T. Gryko w Light Science and Applications!!!

Prof. Daniel Gryko we współpracy z prof. Franco Caciallim (London Center for Nanotechnology) opracowali nowe diody OLED emitujące światło dalekiej czerwieni/NIR o zakresie emisji 650–800 nm. Diody OLED wytwarzane są ze związków organicznych i wykorzystywane jako powierzchniowe źródło światła. Stosuje się je do budowy elastycznych wyświetlaczy, telewizorów lub innych urządzeń przenośnych. Wyświetlacze wyprodukowane w technologii OLED są wyjątkowo cienkie za sprawą braku potrzeby ich podświetlania, gdyż diody samoistnie generują światło. Kluczowym osiągnieciem zespołu naukowców było opracowanie diod OLED o bardzo wysokiej zewnętrznej wydajności kwantowej w zakresie widmowym 650–800 nm (> 2.7%) oraz iluminancji odpowiednio 3.5 mW/cm2. Dzięki temu naukowcy byli w stanie osiągnąć rekordową szybkość przesyłania danych ≈2.2 Mb/s, co spełnia wymagania dotyczące tzw. Internetu Rzeczy i aplikacji bioczujnikowych. Wyniki badań opisuje czasopismo Light Science and Applications, należące do rodziny Nature. Jest to dopiero druga publikacja z polską afiliacją, która ukazała się na łamach tego pisma od jego założenia w 2012 r. Telekomunikacja poprzez światło widzialnego (ang. visible light communication, VLC) to technologia bezprzewodowa, która polega na modulacji natężenia optycznego i jest uważana za kluczowe narzędzie jeśli chodzi o łączność w obrębie tzw. Internet Rzeczy (ang. internet-of-things, IoT). Jednak VLC jest utrudniony przez niską głębokość penetracji światła widzialnego w nieprzezroczystych…

Europejski grant konsorcyjny dla prof. Daniela Gryko!

Prof. Daniel Gryko uzyskał europejski grant konsorcyjny typu Maria Sklodowska-Curie Innovative Training Networks. Grant zatytułowany „C-H Activation for Industrial Renewal” (CHAIR) dotyczy szeroko pojętej CH-aktywacji związków organicznych. W grancie uczestniczą naukowcy z Polski, Niemiec, Francji, Portugalii, Szwajcarii, Austrii i Holandii oraz takie firmy jak Novartis, AstraZeneca i Syngenta. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Publikacja prof. Doroty Gryko w Journal of American Chemical Society

Zespół prof. Doroty Gryko opracował unikatową metodę generowania rodników alkilowych z naprężonych sterycznie reagentów. Wyniki badań zostały opublikowane w prestiżowym Journal of American Chemical Society. Dotychczas funkcjonalizacja naprężonych sterycznie reagentów (np. bicyklo[1.1.0]butanów) opierała się na ich reakcjach z nukleofilami i nukleofilowymi rodnikami. Zastosowanie fotoindukowanej katalizy porfirynoidowymi kompleksami kobaltu (w tym witaminy B12) pozwoliło zespołowi prof. Gryko na zmianę naturalnej polarności tych reagentów w wyniku przekształcenia ich w rodniki alkilowe. Możliwości syntetyczne opracowanego układu katalitycznego zostały zaprezentowane na przykładzie dwóch nowych reakcji pozwalających na funkcjonalizację bicyklicznych reagentów: reakcji typu Giesego z SOMOfilami oraz sprzęgania z jodkami arylowymi przy wykorzystaniu podwójnego układu katalitycznego Co/Ni. Biorąc pod uwagę szerokie zastosowanie motywów strukturalnych wywodzących się z naprężonych układów bicyklicznych w projektowaniu nowych leków, odkrycie zespołu prof. Gryko może znaleźć potencjalne zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym. Artykuł dostępny pod adresem: https://doi.org/10.1021/jacs.0c00245

Nowy artykuł prof. Daniela Gryko w Angewandte Chemie International Edition

Artykuł przedstawia nową metodologię syntezy diketopirolopiroli z selektywnie alkilowanym atomem azotu. W prezentowanym podejściu wykorzystano tanie i handlowo dostępne substraty takie jak: aldehydy aromatyczne, pierwszorzędowe aminy,  aromatyczne nitryle i szczawiooctan dietylu. Opisana metoda pozwala na skuteczne wykorzystanie nitryli będących donorami elektronów jak i wprowadzenie podstawników rozbudowanych sterycznie co do tej pory było trudne lub niemożliwe. Jednocześnie daje to możliwość w pełni selektywnego wprowadzenia podstawników C-arylowych i N-alkilowych w przewidywalny i zaprogramowany sposób. Różnorodność otrzymywanych układów niesymetrycznie podstawionych diketopirolopiroli, istotnie zwiększa możliwości przebadania pełnego potencjału właściwości fotofizycznych struktur DPP. Artykuł dostępny pod adresem: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/anie.201915953

Publikacja prof. Daniela Gryko w Journal of American Chemical Society

Prof. Daniel Gryko we współpracy z naukowcami z Korei Południowej odkrył nieznany wcześniej złożony strukturalnie związek chemiczny. Zbadane właściwości substancji, wykazały pierwszy w skali światowej przypadek, gdy procesy wewnątrzcząsteczkowego rozdzielenia ładunku i przeniesienia ładunku zostały wyodrębnione w obrębie tej samej cząsteczki. Odkrycie to było możliwe m.in. dzięki zastosowaniu nowej techniki: czasowo-rozdzielczej spektroskopii ramanowskiej i może zostać wykorzystane w badaniach dotyczących fotowoltaiki organicznej i organicznych diod luminescencyjnych. link do publikacji: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.9b12016  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej wyróżniła sukces prof. Daniela Gryko na swojej stronie: https://www.fnp.org.pl/publikacja-prof-daniela-t-gryko-w-journal-of-american-chemical-society/

Artykuł prof. Jacka Młynarskiego i prof. Bartosza Grzybowskiego wyróżniony przez ACS i RSC

Wspólny artykuł prof. Jacka Młynarskiego i prof. Bartosza Grzybowskiego o połączeniach taktycznych przewidywanych komputerowo został wyróżniony przez American Chemical Society (periodyk Chemical and Engineering News) oraz Royal Society of Chemistry (periodyk Chemistry World). „Planowanie syntezy związków chemicznych może czasem wydawać się bardziej sztuką niż nauką. Stwierdzenie dotyczy zwłaszcza sytuacji, gdy chemik wprowadza etap, który nie wydaje się zbliżać cząsteczki do pożądanego produktu końcowego, a jednak po kolejnym etapie okazuje się, że ma miejsce uproszczenie struktury do wcześniej zakładanej i oczekiwanej.” https://cen.acs.org/physical-chemistry/computational-chemistry/Synthesis-planning-program-think-one/98/i2 https://www.chemistryworld.com/news/program-finds-5-million-synthetic-routes-to-complex-chemicals/4010983.article artykuł dostępny: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451929419305261?via%3Dihub

Prof. Sławomir Jarosz sekretarzem Wydziału III IUPAC!

Prof. Sławomir Jarosz został wybrany na Sekretarza Wydziału Chemii Organicznej i Biomolekularnej Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC) na lata 2020-2021. Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (ang. International Union of Pure and Applied Chemistry) jest to międzynarodowa organizacja zajmująca się przede wszystkim standaryzacją symboliki, nazewnictwa i wzorców wielkości fizycznych stosowanych przez chemików na całym świecie. Oprócz tego IUPAC zajmuje się koordynacją badań naukowych oraz organizacją międzynarodowych kongresów i konferencji o tematyce chemicznej. Serdecznie gratulujemy! https://iupac.org/who-we-are/divisions/division-details/?body_code=300

Chematica/Synthia zaliczona do odkryć roku 2019

Po raz trzeci z rzędu rozwijana w zespole profesora Grzybowskiego Chematica/Synthia została zaliczona do odkryć roku, tym razem jednocześnie przez Royal Society of Chemistry (periodyk Chemistry World) jak i American Chemical Society (periodyk Chemical and Engineering News). W tym roku wyróżniona została praca czasopiśmie Chem (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451929418305679) o użyciu Chematici/Synthii do projektowania ścieżek omijających patenty. Poniżej linki do obu artykułów: https://www.chemistryworld.com/collections/2019-news-in-review https://cen.acs.org/pharmaceuticals/drug-development/CENs-Year-in-Pharma-2019/97/i47#AI-for-drug-discovery-came-into-its-own

Wspólna publikacja zespołów prof. Młynarskiego i prof. Grzybowskiego

W retrosyntezie skomplikowanych związków naturalnych często wymagane jest zastosowanie nieintuicyjnych kroków syntetycznych, komplikujących strukturę targetu w kierunku retrosyntetycznym, ale dzięki temu umożliwiających zastosowanie reakcji prowadzących do znacznego uproszczenia strukturalnego. Takie dwuetapowe sekwencje reakcji to kombinacje taktyczne (TC). Kombinacje taktyczne są trudne do zidentyfikowania i do dziś skatalogowano jedynie kilkaset z nich. W naszej pracy opisaliśmy algorytmiczne odkrycie taktycznych kombinacji (ponad 46 000 kombinacji klas reakcji i ~4,85 miliona kombinacji wariantów reakcji), z których zdecydowana większość nie ma precedensu w literaturze. W celu zilustrowania, w jaki sposób wykorzystanie tych nowo odkrytych TC może usprawnić syntezy leków i / lub produktów naturalnych przeprowadziliśmy syntezę laboratoryjną produktu naturalnego – (S)-imperanenu oraz nienaturalnego, enancjomerycznego (R)-imperanenu. Związki te udało się otrzymać wychodząc z prostego, dostępnego handlowo substratu – waniliny, otrzymując w pięciu krokach syntetycznych pożądane produkty z wydajnościami całkowitymi 27% i ee wynoszącym 97%. Warto podkreślić, iż dotychczas opublikowane syntezy pozwalające na otrzymanie obu enancjomerów tego związku zawierały od 8 do 11 etapów. Publikacja ukazała się w Chem (2019): https://www.cell.com/chem/fulltext/S2451-9294(19)30526-1

Prof. dr hab. Daniel Gryko członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk

W grudniu 2019 odbyło się 140 posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk. Podczas sesji wybrano nowych członków krajowych PAN: 38 członków rzeczywistych i 51 członków korespondentów. Wybrani badacze reprezentują dziewięć ośrodków naukowych w Polsce. Członkowie Akademii wybierani są spośród najwybitniejszych naukowców polskich i zagranicznych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz posiadają nieposzlakowaną opinię. Wśród wyróżnionych prestiżowym członkostwem jest prof. dr hab. Daniel Gryko, Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN.         Relacja z 140 sesji dostępna na: https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2844-nowi-czlonkowie-krajowi-pan-wybrani Więcej informacji na stronie: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C79833%2Cwyloniono-89-nowych-czlonkow-krajowych-pan.html

Prof. dr hab. Janusz Jurczak i prof. dr hab. Dorota Gryko laureatami nagrody MNiSW

Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego przyznało nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz całokształt dorobku. Wśród laureatów znaleźli się prof. dr hab. Janusz Jurczak i prof. dr hab. Dorota Gryko. Wręczenie nagród planowane jest w lutym 2020. Serdecznie gratulujemy!

Dr Szymon Buda laureatem nagrody naukowej im. prof. Mieczysława Mąkoszy 2019

Doktor Szymon Buda z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie został szóstym laureatem nagrody im. prof. Mieczysława Mąkoszy. Nagroda przyznawana jest młodym naukowcom za oryginalne prace naukowe w dziedzinie chemii organicznej. Stypendium wspomaga realizację ich samodzielnych prac badawczych oraz promuje rozwój pracowników naukowych. Cele Fundacji Wspierania Młodych Naukowców im. Mieczysława Mąkoszy opisane są na http://www.fimm.com.pl/home/ Dr Szymon Buda wygłosił okolicznościowy wykład nt.:”Nowe strategie syntezy karbacukrów”. Serdecznie gratulujemy!

Stypendium Prezesa PAN dla Pawła Czerwińskiego i Łukasza Ciszewskiego

Doktoranci Łukasz Ciszewski pracujący w zespole prof. dr hab. Doroty Gryko oraz Paweł Czerwiński z zespołu prof. dr hab. Bartłomieja Furmana, otrzymali stypendium Prezesa PAN na rok akademicki 2019-2020. Stypendium przyznawane jest uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN, za wybitne osiągnięcia naukowe związane z dziedziną nauki. Osiągnięcia te określa decyzja Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 lipca 2019: https://instytucja.pan.pl/images/2019/decyzje-prezesa/Dec_49_2019.pdf Stypendium ma na celu wyróżnienie najzdolniejszych młodych naukowców i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

Nowy artykuł VIP zespołu prof. Bartosza Grzybowskiego

Zespół Prof. Grzybowskiego opublikował w Angewandte Chemie pracę – zakwalifikowaną jako Very Important Paper, VIP – poświęconą funkcjom oceny kroków syntetycznych w komputerowo wspomaganej syntezie organicznej. Praca, dostępna w https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.201912083, opisuje efekt synergii pomiędzy algorytmami eksperckimi a sieciami neuronowymi. To unikatowe podejście mieści się w ramach tzw. Uogolnionej Sztucznej Inteligencji (Artificial General Intelligence). Wynikom pracy poświecony został artykuł w ACS Chemical & Engineering News – https://cen.acs.org/physical-chemistry/computational-chemistry/Synthesis-planning-program-relies-human/97/i47.

Nagroda ASPIRE dla prof. Bartosza Grzybowskiego!

Prof. Bartosz Grzybowski otrzymał nagrodę ASPIRE amerykańskiego National Institutes of Health (NIH) za rozwój innowacyjnych algorytmów komputerowych do projektowania nieuzależniających, nieopioidowych leków przeciwbólowych. Nagroda została wręczona w Waszyngtonie, w siedzibie NIH. Na zdjęciu Prof. Grzybowski z wreczającą nagrodę Panią Deputy Director of the National Center for Advancing Translational Sciences, NCATS.

Rozstrzygnięto konkursy NCN. Wśród laureatów Prof. Ryszard Ostaszewski (OPUS 17), mgr Joanna Turkowska oraz mgr Grzegorz Spólnik (PRELUDIUM 17).

  Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 17 na projekty badawcze, skierowanego do wszystkich badaczy oraz PRELUDIUM 17 na projekty realizowane przez badaczy, którzy jeszcze nie posiadają stopnia naukowego doktora. Pracownicy Instytutu Chemii Organicznej otrzymali trzy granty. Finansowanie z programu OPUS 17 otrzymał prof. dr hab inż. Ryszard Ostaszewski na projekt „Chemoenzymatyczne kaskady nowych reakcji katalizowanych solami Cu i Pd o dużym potencjale aplikacyjnym” W konkursie PRELUDIUM 17 finansowanie otrzymali mgr Joanna Turkowska na projekt „Katalizowana witaminą B12 funkcjonalizacja naprężonych cyklopropanów” oraz mgr Grzegorz Spólnik na projekt „Badania strukturalne organosiarczanów pochodzących z izoprenu obecnych w atmosferycznym wtórnym aerozolu organicznym przy użyciu metody chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas i spektrometrią ruchliwości jonów”. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej!   Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2019-11-18-opus17-preludium17

Dr Anna Żądło-Dobrowolska otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców!

Dr Anna Żądło-Dobrowolska, pracująca w zespole prof. Bartosza Grzybowskiego, otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r. Minister Jarosław Gowin uhonorował stypendiami młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Stypendia zostały przyznane osobom, które spełniają powyższe warunki oraz które w dniu podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu tego świadczenia posiadały status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadały stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Wnioski oceniał Zespół doradczy, wyłoniony spośród kandydatów zgłaszanych Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców. W tym roku wpłynęło prawie 1,5 tys. wniosków o przyznanie stypendium, z czego ok. 1,4 tys. spełniło warunki formalne i zostało poddane ocenie. https://www.gov.pl/web/nauka/40-mln-dla-wybitnie-zdolnych-mlodych-naukowcow Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Publikacja dr Macieja Giedyka w Nature Catalysis

Dr Maciej Giedyk wraz z prof. Wernerem Kunzem i prof. Burkhardem Königiem z Uniwersytetu w Ratyzbonie (Niemcy) opublikował pracę w Nature Catalysis dotyczącą badań prowadzonych na stażu podoktorskim. Opracowana przez nich metoda pozwala na fotokatalityczną aktywację bardzo stabilnych wiązań C-Cl w chloroalkanach i wykorzystanie ich w reakcjach rodnikowego dehalogenowania, sprzęgania oraz cyklizacji. Odkrycie ma znaczenie praktyczne: pomimo że chloroalkany są tanimi i łatwo dostępnymi półproduktami przemysły chemicznego, jak dotąd ich aktywacja wymagała stosowania drastycznych warunków reakcji i kosztownych reagentów. Nowoopracowane procesy prowadzone są w wodnych roztworach micelarnych, a źródłem energii są tanie i handlowo dostępne diody LED. Badania mechanistyczne wykazały, że akumulacja niezbędnej energii odbywa się na drodze sekwencyjnej absorpcji dwóch fotonów światła widzialnego w jednym cyklu katalitycznym. Maciej Giedyk, Rok Narobe, Sophia Weiß, Werner Kunz, Burkhard König, „Photocatalytic activation of alkyl chlorides by assembly-promoted single electron transfer in microheterogeneous solutions”, Nat Catal (2019)         Dr Maciej Giedyk został również zaproszony do przygotowania powiązanego z publikacją wpisu na blogu Nature Research Communities: https://chemistrycommunity.nature.com/users/315503-maciej-giedyk/posts/54747-don-t-be-apset

Nowy artykuł prof. B. Grzybowskiego wśród 2019 Chemical Science HOT Article Collection

Karol Molga, Piotr Dittwald, Bartosz A. Grzybowski, „Computational design of syntheses leading to compound libraries or isotopically labelled targets”, Chem. Sci., 2019, 10, 9219-9232 Programy komputerowe do planowania syntez w wielu przypadkach wykazują całkiem zadawalającą zdolność do projektowania ścieżek prowadzących do konkretnych cząsteczek, ale jak dotąd nie oferowały algorytmów zdolnych do planowania uzyskania całych bibliotek związków docelowych. W najnowszej pracy grupy kierowanej przez profesora Bartosza Grzybowskiego przedstawiona jest możliwość zastosowania programu Chematica do projektowania ścieżek retrosyntetycznych całych bibliotek związków docelowych zdefiniowanych przez użytkownika, w tym ścieżek prowadzących do izotopowo znakowanych substancji. Zaprezentowane przykłady są istotne z przemysłowego punktu widzenia w kontekście optymalizacji hit-to-lead i syntez izotopomerów różnych bioaktywnych cząsteczek. Pracy w Chemical Science został również poświęcony artykuł popularnonaukowy w Chemistry World. https://www.chemistryworld.com/news/retrosynthetic-algorithm-broadened-to-design-similar-but-different-molecules/3010882.article  

Profesor B. Grzybowski na konferencji Solvay

Prof. Bartosz Grzybowski (2-gi od prawej w drugim rzędzie) reprezentował nasz Instytut na 25 Konferencji Solvay’a poświęconej zastosowaniu komputerow w chemii. Solvay Conferences ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Kongresy_Solvaya ) odbywają się w Brukseli od 1911 roku co trzy lata i gromadzą 30-40 zaproszonych naukowcow.

Nagroda naukowa „Marii Curie” za rok 2018 dla prof. Doroty Gryko!!!

W dniu 23 października 2019 r podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wręczono Nagrodę Naukową im. Marii Curie (Maria Curie Prize). Nagroda ta jest przyznawana za wyjątkowo ważne dla danej dyscypliny indywidualne lub zespołowe osiągnięcia i odkrycia naukowe. Miło nam poinformować, że tegorocznymi laureatami został Zespół Naukowców: dr hab. Mariusz Trytek i dr hab. Aneta Ptaszyńska (Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS), dr hab. Grzegorz Borsuk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) oraz prof. dr hab. Dorota Gryko (Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie). Nagrodę przyznano za „Odkrycie nowych właściwości biologicznych związków porfirynowych przydatnych w zwalczaniu wewnątrzkomórkowych pasożytów pszczół”. Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów naukowych!!!

Dwa artykuły przeglądowe prof. Daniela Gryko

Rhodols – synthesis, photophysical properties and applications as fluorescent probes Prof. Daniel Gryko opublikował ostatnio dwa artykuły przeglądowe. Jeden z nich dotyczących chemii rodoli został zaakceptowany w prestiżowym Chemical Society Reviews (IF~40). Rodole są mniej znanymi kuzynami fluorescein i rodamin, ich chemia ostatnio żywiołowo się rozwija napędzana zastosowaniami w roli sond fluorescencyjnych.         Synthetic Applications of Oxidative Aromatic Coupling – from Biphenols to Nanographenes Drugi z artykułów przeglądowych (cytowanie) dotyczy reakcji Scholla. Reakcja Scholla czyli utleniające sprzęganie związków aromatycznych choć znana od XIX-wieku w ostatnich latach stała się bardzo popularnym narzędziem m. in. w syntezie tzw. nanografenów. Przegląd ten jest kontynuacja bardzo popularnej wcześniejszej pracy zespołu Prof. Gryko (Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 9900).  

Okładka zespołu II w Chemical Communications

Praca mgr inż. Pawła Czerwińskiego i prof. Bartłomieja Furmana pt. „Overcoming inaccessibility of fluorinated imines – synthesis of functionalized amines from readily available fluoroacetamides” została wyróżniona okładką(iniside front cover) w czasopiśmie Chemical Communications (Chem. Commun., 2019, 55, 9436-9439). Iminy są niezwykle użytecznymi substratami w syntezie amin często jednak dostępność imin jest ograniczona jak ma to miejsce w przypadku pochodnych kwasów fluorooctowych. Autorzy pracy rozwiązali problem dostępności tego typu imin wykorzystując unikalny proces częściowej, chemoselektywnej redukcji amidowych grup karbonylowych wodorkiem cyrkonocenu. Generowane w wyniku redukcji fluorowane iminy ulegają następczej addycji czynników nukleofilowych dając wysoce sfunkcjonalizowane aminy. Proces redukcji i bezpośredniej funkcjonalizacji został wykorzystany w syntezie bioizosterów Prokainamid i Itoprydu. Link do artykułu: https://doi.org/10.1039/C9CC04111G Gratulujemy i zapraszamy do lektury!

Pracownicy Instytutu otrzymali 3 Granty ETIUDA 7

W rozstrzygniętym ostatnio konkursie na granty NCN otrzymaliśmy 3 granty ETIUDA 7. ETIUDA jest konkursem na projekty badawcze skierowanym do osób przygotowujących rozprawę doktorską i stawiających pierwsze kroki na ścieżce swojej kariery naukowej. W siódmej edycji tego konkursu wnioski złożyło 381 doktorantów i doktorantek, a finansowanie uzyskało 159 z nich. Laureaci otrzymają stypendia naukowe w wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie oraz odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.   Finansowanie projektów otrzymali: mgr inż. Łukasz Wojciech Ciszewski „Fotokatalityczna funkcjonalizacja azotowych pierścieni heteroaromatycznych z utworzeniem wiązania C-C” mgr inż. Katarzyna Goliszewska „Zastosowanie soli pirydyniowych w fotochemicznych reakcjach funkcjonalizacji wiązań wielokrotnych” mgr inż. Anna Maria Domżalska „Wykorzystanie reakcji przegrupowania eterów winylowych i alkoksydienów w syntezie wysoce sfunkcjonalizowanych związków karbocyklicznych”   Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej!   Więcej informacji: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-07-31-wyniki-etiuda7-sonatina3-uwertura3 oraz listy rankingowe https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2019-07-31-etiuda7-sonatina3-uwertura3

Diamentowy Grant dla p. Jakuba Brześkiewicza

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął kolejny, ósmy już konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. Jednym z 85 laureatów został Pan Jakub Brześkiewicz, który będzie wykonywał badania nt. „C-H-Aktywacja nitronów wspomagana grupami kierującymi” pod kierunkiem dr. hab. Rafała Loski. Diamentowe Granty przeznaczone są na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/diamentowy-grant-2019-wykaz-laureatow-viii-edycji-programu Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów naukowych.

Nowy artykuł Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Ostatnio Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej opublikowała artykuł o najnowszych pracach zespołu prof. Jacka Młynarskiego prowadzonych we współpracy z grupą prof. Małgorzaty Barańskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutem Biologii Roślin i Biotechnologii UR dotyczących odkrycia zjawiska indukcji chiralności.Wyniki tych badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Angewandte Chemie International Edition.   Pełna treść artykułu: https://www.fnp.org.pl/karotenowi-sierzanci-i-zolnierze/   Zapraszamy do lektury

Prof. Agnieszka Szumna otrzymała nominację profesorską

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył w poniedziałek, 27 maja, akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Nominację profesorską otrzymała m.in. prof. Agnieszka Szumna. Więcej informacji: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,121,prezydent-nominacje-profesorskie.html Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych.

Otrzymaliśmy 3 granty SONATA w ostatnim konkursie NCN

W rozstrzygniętym ostatnio konkursie na granty NCN otrzymaliśmy 3 granty SONATA. SONATA jest konkursem na projekty badawcze skierowanym do osób posiadających stopień naukowy doktora. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W konkursie złożono 858 wniosków, z czego do finansowania wybrano 160. Finansowanie projektów otrzymali dr Maciej Giedyk (Fotokataliza na granicy faz: mikroheterogeniczne układy samoorganizujące jako środowisko reakcji indukowanych światłem widzialnym), dr Marek Grzybowski (Synteza zakrzywionych pochodnych acenów – w kierunku oddolnej syntezy nanorurek węglowych typu zig-zag) oraz dr Marcin Lindner (Modularne, policykliczne węglowodory aromatyczne oparte na cyklazynach: nowe materiały do zastosowań optoelektronicznych) przy czym projekt dr. Giedyka otrzymał pierwsze, a dr. Grybowskiego drugie miejsce na liście rankingowej. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej. Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-05-17-wyniki-opus-16-preludium-16-sonata-14 oraz listy rankingowe https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2019-05-15-opus16-preludium16-sonata14

IChO PAN na 23. Pikniku Naukowym

11 maja br. na Stadionie Narodowym odbył się 23. Piknik Naukowy, tym razem pod hasłem My i Maszyny. Instytut jak co roku na swoim stoisku zaprezentował wiele fascynujących doświadczeń. Można było zapoznać się, między innymi, z działaniem reaktora przepływowego, wygenerować prąd w reakcji chemicznej lub napisać list atramentem sympatycznym, co cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie wśród najmłodszych. Dziękujemy dr. hab. Zbigniewowi Pakulskiemu i wszystkim zaangażowanym doktorantom i pracownikom za przygotowanie pokazów i opiekę nad naszym stoiskiem.

Stypendium START dla dr Katarzyny Rybickiej-Jasińskiej

Dr Katarzyna Rybicka-Jasińska otrzymała stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Program Start przeznaczony jest dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Ma na celu wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Więcej informacji: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/ Laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Publikacja grupy prof. Grzybowskiego w Nature Communications

Grupa prof. Grzybowskiego opublikowała nowy artykuł w Nature Communications: https://www.nature.com/articles/s41467-019-09440-2 We współpracy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego opracowano nowy algorytm mapujący atomy – jest on użyteczny do mapowania nie tylko prostych reakcji chemicznych, ale również skomplikowanych transformacji i przegrupowań. Działanie algorytmu sprawdzono na zbiorze ponad ośmiuset reakcji o różnym stopniu trudności – opracowany algorytm okazał się znacząco lepszy od dotychczas dostępnych programów takich jak Marvin czy ChemDraw. Program dostępny jest pod adresem: http://mapper.grzybowskigroup.pl/marvinjs/

Wspólna publikacja zespołów prof. Młynarskiego i prof. Małgorzaty Barańskiej (IChO ,UJ)

„Amplifikacja chiralności kluczem do zrozumienia pochodzenia homochiralności makrocząsteczek biologicznych” Motywacją badań była obserwacja silnej aktywności optycznej kryształów karotenowych naturalnie występujących w marchwi, które są zbudowane z achiralnych cząsteczek β-karotenu (95 %) z niewielkim dodatkiem chiralnego α-karotenu. Zaproponowano hipotezę, że właściwości optyczne tych kryształów są efektem procesu indukcji chiralności przebiegającego wg. mechanizmu tzw. „sierżanta i żołnierzy”, gdzie chiralny związek (α-karoten pełni rolę sierżanta kontrolującego achiralne cząsteczki żołnierzy (β-karoten). Niewielka ilość (do 5%) chiralnych cząsteczek zmieszanych z achiralnymi analogami daje w efekcie chiralny układ supramolekularny wykazujący silną aktywność optyczną. Takie układy umożliwiają rejestrację rezonansowego efektu ROA indukowanego agregacją (AIRROA, ang. Aggregation Induced Resonance Raman Optical Activity). Publikacja pt. „Chiral Amplification in Nature: Cell‐extracted Chiral Carotenoid Microcrystals Studied Via RROA of Model Systems” ukazała się w Angewandte Chemie

Nowe publikacje w grupie prof. Grzybowskiego

Prace opublikowane w zespole profesora Bartosza Grzybowskiego dotyczą szeroko pojętego wykorzystania komputerów w chemii organicznej. Publikacja „Prediction of Major Regio‐, Site‐, and Diastereoisomers in Diels–Alder Reactions by Using Machine‐Learning: The Importance of Physically Meaningful Descriptors” dotyczy przewidywania regio- i diastereoselektywności reakcji Dielsa-Aldera oraz określenia „site-selectivity” – reagującej „części” cząsteczki, w przypadku gdy dien i/lub dienofil posiadają w swojej strukturze więcej niż jedno potencjalne miejsce reakcji. Do rozwiązania tego ważnego problemu wykorzystane zostały algorytmy uczenia maszynowego (lasy losowe), które osiągnęły znacząco lepsze wyniki niż standardowe deskryptory kwantowo-mechaniczne. W publikacji „Propagation of Oscillating Chemical Signals through Reaction Networks” analizowano wykorzystanie sieci reakcji chemicznych do transportu informacji. Sieci reakcji chemicznych to zbiór wzajemnie powiązanych reakcji chemicznych (np. produkt jednej reakcji jest substratem albo katalizatorem/inhibitorem kolejnej), a transport informacji w takich układach odbywa się między innymi poprzez zmiany (oscylacje) stężeń reagentów. W pracy przedstawiono analizę, w jaki sposób parametry kinetyczne poszczególnych reakcji wpływają na transfer sygnału. W celu analizy złożonych sieci, dla których nie jest możliwe wyprowadzenie analitycznych rozwiązań, stworzony został ogólnodostępny program Kinetix. W publikacji „Navigating around Patented Routes by Preserving Specific Motifs along Computer-Planned Retrosynthetic Pathways” opisano przełomowy zestaw algorytmów umożliwiających planowanie ścieżek syntetycznych omijających znane lub chronione patentami rozwiązania. Zaproponowane algorytmy…

Nowy artykuł zespołu prof. Agnieszki Szumnej

Artykuł pod tytułem „Peptide-based capsules with chirality-controlled functionalized interiors – rational design and amplification from dynamic combinatorial libraries” autorstwa mgr inż. Hanny Jędrzejewskiej i prof. Agnieszki Szumnej ukazał się w czasopiśmie Chemical Science. Publikacja dotyczy kapsuł supramolekularnych o strukturze β-beczki, posiadających ramiona zbudowane z azapeptydów preorganizowane na szkielecie makrocyklicznym. Zastosowano aminokwasy o różnej chiralności i pokazano jak za pomocą zmian sekwencji peptydowej można sterować asocjacją oraz, przede wszystkim funkcjonalizować wnętrza tych porowatych struktur. Dzięki zastosowaniu reakcji odwracalnych kapsuły można otrzymać zarówno klasycznie, jak i na drodze dynamicznej chemii kowalencyjnej. Więcej informacji: http://dx.doi.org/10.1039/C8SC05455J

Prof. Grela edytorem Beilstein Journal of Organic Chemistry

Prof Karol Grela dołączył do grona edytorów czasopisma Beilstein Journal of Organic Chemistry. Publikacje zawarte w tym czasopiśmie są dostępne na stronie wydawcy na zasadzie otwartego dostępu (open access). Z założenia nadesłane artykuły są bardzo szybko sprawdzane i publikowane – w ciągu 4 do 8 tygodni. BJOC wydawany jest przez Beilstein-Institut. Redaktorem naczelnym jest prof. Peter Seeberger. Więcej informacji: https://www.beilstein-journals.org/bjoc/boardMembers Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Rozstrzygnięcie konkursu na granty NCN: otrzymaliśmy MAESTRO i HARMONIĘ

Już po raz dziesiąty przyznano finansowanie na badania podstawowe doświadczonym naukowcom w konkursie MAESTRO i HARMONIA. W tej edycji prof. Bartosz Grzybowski otrzymał grant Maestro na badania: Modulowane nanozymy: hybrydowe katalizatory na nanocząstkach wykazujące selektywność substratową dalekiego zasięgu., natomiast prof. Daniel Gryko został laureatem grantu Harmonia pt. Modyfikacja przeniesienia ładunku dalekiego zasięgu poprzez dipole molekularne w układach dwuchromoforowych opartych na antranilamidach – synteza i właściwości fotofizyczne. MAESTRO 10 to konkurs skierowany do doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Natomiast do konkursu HARMONIA 10 można było zgłaszać projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. W konkursie HARMONIA współczynnik sukcesu wyniósł 25%, natomiast w prestiżowym MAESTRO – niemal 11%. Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-02-18-wyniki-harmonia10-maestro10-sonatabis8 Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych!

Nowy katalizator Nitro-Grela

W zespole prof. Karola Greli został opracowany nowy katalizator. Odczynnik jest dostępny komercyjnie w ofercie firmy Sigma-Aldrich. Katalizatory nitro-Grela:

Nowa opieka medyczna Enel-med

Od kwietnia 2022 r. Instytut Chemii Organicznej PAN zmienia firmę oferującą prywatną opiekę medyczną z firmy CMP na firmę Enel-med. Wszelkie dokumenty informacyjne or formularz przystąpienia, znajdiecie Państwo w zakładce Enel-med lub klikając na link powyżej.

Dr Lindner otrzymał grant NCN MINIATURA

Do grona laureatów konkursu MINIATURA dołączył dr Marcin Lindner. Otrzymał finansowanie na projekt pt. „ Cyklazyny i ich reaktywność – nowe motywy strukturalne w inżynierii molekularnej”. Granty MINIATURA przeznaczone są na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Tytuł Doktora Honoris Causa UW dla Prof. Janusza Jurczaka

W dniu 16 stycznia 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczystość wręczenia prof. Januszowi Jurczakowi dyplomu Doktora Honoris Causa, nadanego mu przez tę uczelnię w uznaniu jego zasług dla rozwoju polskiej chemii organicznej i imponującego dorobku dydaktycznego. Zachęcamy do zapoznania się z obszerną relacja z uroczystości: www.uw.edu.pl/prof-jurczak-doktorem-honorowym-uw/ Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Dr Maciej Giedyk laureatem Konkursu o Nagrody im. Wojciecha Świętosławskiego

Dr Maciej Giedyk, pracujący w zespole prof. Doroty Gryko, został laureatem Konkursu o Nagrodę III stopnia im. Wojciecha Świętosławskiego. Jest to wyróżnienie przyznawane młodym naukowcom którzy nie ukończyli 30-tego roku życia. Uroczyste wręczenie nagród im. Wojciecha Świętosławskiego, odbyło się w czwartek 25 maja 2017 o godz. 17:30 w Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej PW, ul. Koszykowa 75 i było połączone z wykładem prof. Anny Chrostowskiej. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Dr hab. Agnieszka Szumna wygłosi cykl wykładów w Niemczech

Dr hab. Agnieszka Szumna otrzymała nagrodę GDCh (Gesellschaft Deutscher Chemiker) i PTChem: Marie Skłodowska Curie–Wilhelm Klemm Lectureship Otrzymanie tego wyróżnienia wiąże się z zaproszeniem do wygłoszenia cyklu wykładów w wybranych przez laureatkę ośrodkach naukowych w Niemczech. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

No Comments

Skip to content