Zastosowanie innowacyjnych metod immobilizacji esterazy lowastatyny do syntezy symwastatyny

16/03/2019

Zastosowanie innowacyjnych metod immobilizacji esterazy lowastatyny do syntezy symwastatyny

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013: Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2: Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R

Beneficjent: Instytut Chemii Organicznej PAN

Okres realizacji: 01.04.2010 – 31.12.2013

Projekt zakończony w dniu 31.12.2013 złożeniem końcowego wniosku o płatność oraz informacji końcowej z realizacji projektu.

Nr projektu: POIG.01.03.02-00-013/09

Wartość projektu: 200 523,56 PLN,
w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 170 445,03 PLN (85%)

Nazwa wynalazku: „Zastosowanie innowacyjnych metod immobilizacji esterazy lowastatyny do syntezy symwastatyny”.

Autorzy: Ryszard Ostaszewski, Waldemar Kurek, Dorota Patralska, Dominik Koszelewski

Opis wynalazku:

Symwastatyna i lowastatyna należą do grupy związków będących inhibitorami reduktazy hydroksy-3-metylo-glutarylo – koenzymu A (HMG-CoA), zwanych statynami. Statyny znacznie zmniejszają one ryzyko choroby wieńcowej, udaru mózgu i miażdżycy tętnic obwodowych. Poprzez redukcję złogów cholesterolu stabilizują blaszkę miażdżycową, poprawiają funkcję śródbłonka naczyniowego, hamują rozrost i migrację komórek mięśni gładkich, a także wpływają korzystnie na krzepnięcie krwi, fibrynolizę oraz na aktywność płytek krwi, a także wykazują działanie przeciwzapalne.

Przedmiotem wynalazku jest enzym, esteraza lowastatyny, osadzona na nośniku nierozpuszczalnym w wodzie, który to enzym jest kowalencyjnie związany z nośnikiem aktywowanym co najmniej dwufunkcjonalnym reagentem sprzęgającym, a esteraza lowastatyny osadzona na nośniku wykazuje co najmniej 5-krotnie wyższą czynność hydrolityczną względem lowastatyny i jej soli, w obecności symwastatyny i/lub jej soli, niż względem symwastatyny i jej soli. Wynalazek ponadto dotyczy sposobu osadzania enzymu na nośniku nierozpuszczalnym w wodzie oraz zastosowania enzymu osadzonego na nośniku nierozpuszczalnym w wodzie, do wytwarzania i/lub wydzielania i/lub oczyszczania symwastatyny, a także sposobu wytwarzania i/lub oczyszczania symwastatyny, obejmującego traktowanie enzymem, esterazą lowastatyny, roztworu soli symwastatyny z resztkową zawartością soli lowastatyny, do zhydrolizowania lowastatyny z wytworzeniem triolu, oddzielenie triolu i wyodrębnienie symwastatyny zasadniczo wolnej od lowastatyny, w którym to sposobie roztwór soli symwastatyny z resztkową zawartością soli lowastatyny, doprowadza się do zetknięcia z enzymem osadzonym na nośniku nierozpuszczalnym w wodzie. Przedmiotem wynalazku jest także przepływowy reaktor biokatalityczny, ze złożem.

Stan realizacji:

Dokonano następujących zgłoszeń patentowych:

1/ Urząd patentowy RP; zgłoszenie nr P383819, nazwa wynalazku: „Enzym, esteraza lowastatyny, osadzony na nośniku nierozpuszczalnym w wodzie, sposób osadzania enzymu, zastosowanie enzymu, przepływowy reaktor biokatalityczny oraz sposób wytwarzania i/lub oczyszczania symwastatyny”, data zgłoszenia: 19.11.2007.

Postępowanie zakończone przyznaniem przez Urząd Patentowy RP patentu nr 211815 (data decyzji: 05.07.2012).

2/ Zgłoszenie międzynarodowe wynalazku „Lovastatin esterase enzyme immobilized on solid support, process for enzyme immobilization, use of immobilized enzyme, biocatalytic flow reactor and process for preparation and/or purification of simvastatin” w Biurze Międzynarodowym WIPO; data zgłoszenia : 18.11.2008 (nr zgłoszenia: PCT/PL2008/000086, WO 2009/067032), wejście w fazę regionalną: 09.06.2010 (nr urzędowy: EP 10708660.5).

Postępowanie zakończone przyznaniem przez European Patent Office patentu europejskiego nr EP 2240569; data decyzji i udzieleniu patentu: 11.09.2013. Walidacja patentu europejskiego została dokonana we Francji.

3/ Zgłoszenie wynalazku „Lovastatin esterase enzyme immobilized on solid support, process for enzyme immobilization, use of immobilized enzyme, biocatalytic flow reactor and process for preparation and/or purification of simvastatin” w USA (United States Patent and Trademark Office) i wejście w fazę krajową międzynarodowego zgłoszenia patentowego; 14.05.2010, nr zgłoszenia: U.S. 12/743,040-A1, publikacja zgłoszenia: 01.10.2010, nr publikacji: US 2010/0240116.

Postępowanie przed USPTO zakończyło się decyzją odmowną.

4/ Zgłoszenie wynalazku „Lovastatin esterase enzyme immobilized on solid support, process for enzyme immobilization, use of immobilized enzyme, biocatalytic flow reactor and process for preparation and/or purification of simvastatin” w Chińskiej Republice Ludowej i wejście w fazę krajową międzynarodowego zgłoszenia patentowego; data rozpoczęcia fazy regionalnej: 18.11.2008, nr urzędowy: 200880114612.6, wejście w fazę regionalną: 04.05.2010, nr publikacji zgłoszenia: CN 101848988A.

5/ Zgłoszenie wynalazku „Lovastatin esterase enzyme immobilized on solid support, process for enzyme immobilization, use of immobilized enzyme, biocatalytic flow reactor and process for preparation and/or purification of simvastatin” w Indiach, nr zgłoszenia: 1736/KOLNP/2010, data rozpoczęcia fazy regionalnej 18.11.2008, wejście w fazę regionalną: 13.05.2010.

6/ Zgłoszenie wynalazku; „Lovastatin esterase enzyme immobilized on solid support, process for enzyme immobilization, use of immobilized enzyme, biocatalytic flow reactor and process for preparation and/or purification of simvastatin” w Rosji i wejście w fazę krajową międzynarodowego zgłoszenia; 18.11.2008, wejście w fazę krajową: 01.06.2010, nr zgłoszenia: 2010122385/10(031818).

Postępowanie zakończone przyznaniem przez Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT) patentu nr: 2010122385/10(031818), data decyzji 13.09.2012.

Promocja:

1/ Srebrny medal na Międzynarodowych Targach Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 2011 (Katowice, 23-24.02.2011).

2/ Opis wynalazku wraz z informacją dotyczącą autorów, nr PCT oraz podaniem źródła finansowania ochrony własności przemysłowej w wydawnictwie przygotowanym przez Kancelarię WTS na targi BIO International Convention 2010 (Chicago, 3-6 maja 2010).

3/ Artykuł w dodatku „Monitor Rynkowy” do Dziennika Gazeta Prawna z dnia 29.08.2011 pt: „Nauka źródłem innowacji w ochronie zdrowia”, zawierający informację o projekcie, z odwołaniem do źródeł finansowania.

 

No Comments

Skip to content